Цалин бодох | Зээл тооцоолох | Амралтын мөнгө

Амралтын мөнгө олгох хүснэгт

Албан тушаал:  ........................
Овог: .......................... Нэр: .........................

Д/д Сарууд Ажилласан хоног Авсан цалин Өдрийн дундаж цалин

1

2008.7 сар

21

125565.45

5979.3

2

2008.8 сар

21

195728.57

9320.4

3

2008.9 сар

22

213836.36

9719.8

4

2008.10 сар

23

232391.3

10103.9

5

2008.11 сар

19

392000

20631.5

6

2008.12 сар

22

303672.73

13803.3

7

2009.01 сар

22

401600

18254.5

8

2009.02 сар

17

360220.29

21189.4

9

2009.03 сар

23

340056.52

14785.0

10

2009.04 сар

22

445372.73

20244.2

11

2009.05 сар

21

516914.29

24614.9

Өмнөх ажилласан 11 сарын байдлаар өдрийн дундаж цалин

15331.5

АМРАЛТЫН МӨНГӨ

229972.6

Дээрхи ажилтан нь сүүлийн 11 сар тасралтгүй ажиллажээ. Хүснэгтэнд сар бүр хэдэн хоног ажилласан, авсан цалин, тухайн сарын өдрийн дундаж цалинг гаргасан байна. Өмнөх 11 сарын өдрийн дундаж цалинг шар дэвсгэр бүхий нүдэнд бодож гаргасан байна. Энэ шар дэвсгэрт буй тоог амрах ажлын 15 хоногтоо үржүүлбэл ногоон нүдэнд дэхь амралтын мөнгө гарна.


Хөдөлмөрийн хуулиар хүн 1 жилд 1 удаа ажлын 15 хоног амрах ба амралтын мөнгө бодуулж авах эрхтэй. Хүн бүрийн ажилласан жил, цалин харилцан адилгүй болохоор шууд тооцоолуур хийх боломжгүй билээ.

Жишээ болгон дээрхи хүснэгтэнд амралтын мөнгө хэрхэн бодож байгаа аргачлалыг тайлбарлан орууллаа.