Цалин бодох | Зээл тооцоолох | Амралтын мөнгө
ЗЭЭЛИЙН ЭРГЭН ТӨЛӨЛТИЙН ТООЦОО
Зээлийн хэмжээ:
Төлбөр хийх хугацаа (сар):
Жилийн хүү (хувь) :
(жишээ нь. сарын 2% бол жилийн 24%)
%