Сурах бичигт багш нарын саналыг тусган, сайжруулж байна
http://dbm.mn/news/405