Монголд хог хаягдлыг дахин боловсруулах анхны бүтээл гарлаа
http://dbm.mn/news/405