Говийн бүсийн хэвтээ чиглэлийн төмөр зам, боомтыг барьж дуусгана