ЭРХ ЗYЙН МЭДЭЭЛЛЭЭР YЙЛЧЛЭХ ТАРИФ

Монгол Улсын Хууль зїйн сайд, Гадаад харилцааны сайдын хамтарсан 2000 оны 20/06 тоот тушаалаар хууль, олон улсын гэрээг орчуулах, орчуулгыг хянан баталгаажуулах ажлын жишиг їнэлгээ, Төвийн захирлын 1999 оны 02 тоот тушаалаар хууль тогтоомжийн цахим сангаас иргэд, байгууллагад үзүүлэх төлбөрт үйлчилгээний үнэлгээг тус тус баталсныг їйлчилгээнд мөрдөж байна.

1. Хууль тогтоомжийн орчуулга, баталгаажуулалтын їнэлгээ

Аман орчуулгын хөлс /1 цагт/ Бичгийн орчуулгын хөлс /26 мөрөөр машиндсан 1 хуудас/

Гадаад хэлнээс эх хэлнээ Эх хэлнээс гадаад хэлнээ Гадаад хэлнээс эх хэлнээ Эх хэлнээс гадаад хэлнээ

Хууль тогтоомж орчуулах Бичгийн орчуулгын хөлс
гадаад хэлнээс-8500 төгрөг , эх хэлнээс-11000 төгрөг

Хууль тогтоомжийн орчуулгыг хянах гадаад хэлнээс-4500 төгрөг, эх хэлнээс-5500 төгрөг

Хэрэг бїртгэлтийн шатанд орчуулах Аман орчуулга-6500/ 8500 төгрөг, Бичгийн орчуулга- 8500 төгрөг /11500 төгрөг

Мөрдөн байцаалтын шатанд орчуулах Аман орчуулга-6500 төгрөг /8500 төгрөг, 8500 төгрөг 11500 төгрөг

Шүүн таслах ажиллагааны шатанд орчуулах Аман орчуулга- 8500 төгрөг/ 10000 төгрөг Бичгийн орчуулга- 10000 төгрөг /13000 төгрөг

ХУУЛЬ ЗүЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВӨӨС ХЭВЛЭН БОРЛУУЛЖ БУЙ ЭМХТГЭЛ, СЭТГүүЛИЙН үНЭ

1.Монгол Улсын хуулиуд эмхтгэл 6-р дэвтэр 5500

2.Монгол Улсын хуулиуд эмхтгэл 7-р дэвтэр 5500

3. Монгол Улсын хуулиуд эмхтгэл 8-р дэвтэр 4000

4.Гадаадын иргэдийн эрх зїйн байдалд холбогдох хууль тогтоомжийн эмхтгэл 10900

5. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, тїїнээс урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдон гарсан эрх зїйн актын эмхтгэл 2400

6. Бїх шатны Хурал, Засаг даргын їйл ажиллагаанд холбогдох эрх зїйн актын эмхтгэл 3000

7. Монгол Улсын Хууль зїй, дотоод хэргийн сайдын тушаалын эмхтгэл 5000

8. Хөдөлмөрийн хууль 1300

9. Хууль зїйн мэдээлэл сэтгїїл /улирлаар/ 6 ш

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button