Европын аварга шалгаруулах хөл бөмбөгийн тэмцээний хуваарь

Сар, өдөр Багууд Шууд дамжуулах Давтан үзүүлэх
телесуваг цаг телесуваг цаг
ҮI/16 Герман-Голланд Россия 0335

спорт

ҮI/16 (1445/2200)
ҮI/16 Чех-Латви ОРТ 0050 спорт ҮI/16 (1215/1930)
ҮI/17 Грек-Испани Россия 0050 спорт ҮI/17 (1200/1930)
ҮI/17 Орос-Португал ОРТ 0335 спорт ҮI/17 (1430/2200)
ҮI/18 Англи-Швейцар Россия 0050 спорт ҮI/18 (1200/1930)
ҮI/18 Хорват-Франц ОРТ 0335 спорт ҮI/18 (1430/2200)
ҮI/19 Болгар-Дани Россия 0050 спорт ҮI/19 (1200/1930)
ҮI/19 Итали-Швед ОРТ 0335 спорт ҮI/19 (1430/2200)
ҮI/20 Латви-Герман Россия 0050 спорт ҮI/20 (1200/1930)
ҮI/20 Голланд-Чех ОРТ 0335 спорт ҮI/20 (1430/2200)
ҮI/21 Испани-Португал Россия 0550 спорт ҮI/21 (1200/1930)
ҮI/21 Орос-Грек ОРТ 0335 спорт ҮI/21 (1430/2200)
ҮI/22 Хорват-Англи Россия 0335 спорт ҮI/22 (1215/1930)
ҮI/22 Швейцар-Франц ОРТ 0540 спорт ҮI/22 (1445/2200)
ҮI/23 Итали-Болгар Россия 0600 спорт ҮI/23 (1200/1930)
ҮI/23 Дани-Швед ОРТ 0335 спорт ҮI/23 (1430/2200)
ҮI/24 Голланд-Латви Россия 0335 спорт ҮI/24 (1200/2000)
ҮI/24 Герман-Чех ОРТ 0540 спорт ҮI/24 (1430/2230)
ҮI/25 1A-2B Россия 0335 спорт ҮI/25 (1430/2200)
ҮI/26 1B-2A Россия 0335 спорт ҮI/26 (1430/2200)
ҮI/27 1C-2D ОРТ 0335 спорт ҮI/27 (1430/2200)
ҮI/28 1D-2C ОРТ 0335 спорт ҮI/28 (1405/2200)
ҮII/1 Тоглолт 25-Тоглолт 27 Россия 0335 спорт ҮII/1 (0645/1405/2200)
ҮII/2 Тоглолт 26-Тоглоль 28 ОРТ 0335 спорт ҮII/2 (1405/2200)
ҮII/5 Аваргын төлөө тоглолт Россия 0335 спорт ҮII/5 (0645)
0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Европын аварга шалгаруулах хөл бөмбөгийн тэмцээний хуваарь

Сар, өдөр Багууд Шууд дамжуулах Давтан үзүүлэх
телесуваг цаг телесуваг цаг
ҮI/16 Герман-Голланд Россия 0335

спорт

ҮI/16 (1445/2200)
ҮI/16 Чех-Латви ОРТ 0050 спорт ҮI/16 (1215/1930)
ҮI/17 Грек-Испани Россия 0050 спорт ҮI/17 (1200/1930)
ҮI/17 Орос-Португал ОРТ 0335 спорт ҮI/17 (1430/2200)
ҮI/18 Англи-Швейцар Россия 0050 спорт ҮI/18 (1200/1930)
ҮI/18 Хорват-Франц ОРТ 0335 спорт ҮI/18 (1430/2200)
ҮI/19 Болгар-Дани Россия 0050 спорт ҮI/19 (1200/1930)
ҮI/19 Итали-Швед ОРТ 0335 спорт ҮI/19 (1430/2200)
ҮI/20 Латви-Герман Россия 0050 спорт ҮI/20 (1200/1930)
ҮI/20 Голланд-Чех ОРТ 0335 спорт ҮI/20 (1430/2200)
ҮI/21 Испани-Португал Россия 0550 спорт ҮI/21 (1200/1930)
ҮI/21 Орос-Грек ОРТ 0335 спорт ҮI/21 (1430/2200)
ҮI/22 Хорват-Англи Россия 0335 спорт ҮI/22 (1215/1930)
ҮI/22 Швейцар-Франц ОРТ 0540 спорт ҮI/22 (1445/2200)
ҮI/23 Итали-Болгар Россия 0600 спорт ҮI/23 (1200/1930)
ҮI/23 Дани-Швед ОРТ 0335 спорт ҮI/23 (1430/2200)
ҮI/24 Голланд-Латви Россия 0335 спорт ҮI/24 (1200/2000)
ҮI/24 Герман-Чех ОРТ 0540 спорт ҮI/24 (1430/2230)
ҮI/25 1A-2B Россия 0335 спорт ҮI/25 (1430/2200)
ҮI/26 1B-2A Россия 0335 спорт ҮI/26 (1430/2200)
ҮI/27 1C-2D ОРТ 0335 спорт ҮI/27 (1430/2200)
ҮI/28 1D-2C ОРТ 0335 спорт ҮI/28 (1405/2200)
ҮII/1 Тоглолт 25-Тоглолт 27 Россия 0335 спорт ҮII/1 (0645/1405/2200)
ҮII/2 Тоглолт 26-Тоглоль 28 ОРТ 0335 спорт ҮII/2 (1405/2200)
ҮII/5 Аваргын төлөө тоглолт Россия 0335 спорт ҮII/5 (0645)
0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button