Улсын нууцын жагсаалтын тухай

Нэг. Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын хүрээнд
1. Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал, гадаад бодлогын үзэл баримтлал, номлол, улсын тусгаар тогтнол, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдалтай холбоотой, хуулиар төрийн нууцад хамааруулсан мэдээлэл агуулсан бөгөөд төлөөлүүлсэн
нэр, шифр, дугаар хэрэглэж нууцалсан мэдээ, баримт бичиг, биет зүйл Нууцалсан зэргээр байнга
2. Улсын Их Хурлын чуулган, Yндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцсэн, хуулиар төрийн нууцад хамааруулсан мэдээлэл агуулсан бөгөөд төлөөлүүлсэн нэр, шифр, дугаар хэрэглэж нууцалсан мэдээ баримт бичиг, биет зүйл Нууцалсан зэргээр байнга
З. Аливаа улс оронтой харилцах Монгол Улсын чиг бодлого, байр суурийг нарийвчлан илэрхийлсэн баримт бичиг Нууцалсан зэргээр 30
4. Гадаад бодлогын асуудлаар боловсруулж байгаа баримт бичиг, гадаад орон, олон улсын санхүүгийн болон олон улсын банкны байгууллагатай байгуулах боловсруулалтын шатны гэрээ, хэлэлцээр, хөтөлбөр, төслийн тооцоо, үнийн мэдээлэл
Нууцалсан зэргээр Хугацаагтусгайланзаагаагүй болхүчин төгөлдөр болтол
5.Төрийн дээд, өндөр хэмжээний айлчлал, хоёр болон олон талын яриа, хэлэлцээрийн сэдэв, илтгэл, тэмдэглэл, тэдгээрт
холбогдох бусад баримт бичиг Нууц Талууд өөрөөртохироогүй болхэлэлцээр дуустал
6.Yндэсний аюулгүй байдлын асуудлаар гадаад орны Засгийн газар, байгууллагатай байгуулсан хоёр талын болон олон улсын гэрээ, хэлэлцээр, протокол, тэдгээрийн төсөл, хэрэгжилтийн талаархи мэдээ, баримт бичиг, биет зүйл Нууцалсан зэргээр Талууд өөрөөртохироогүй бол60
7.Монгол Улсаас гадаад оронд суугаа бүрэн эрхт болон байнгын төлөөлөгчийн газар, ерөнхий консулын газруудын ажлын удирдамж, төлөвлөгөө Нууцалсан зэргээр 10
8.Олон улсын хурал, зөвлөлгөөн, чуулганд оролцох төлөөлөгчдийн ажлын чиглэл, удирдамж Нууцалсан зэргээр 10
9.Онцгой байдалд Монгол Улсын бүрэн эрхт болон байнгын төлөөлөгчийн газар, ерөнхий консулын газруудын ажиллах
төлөвлөгөө Нууцалсан зэргээр 10
1О.Төрийн тусгай болон дипломат шуудан1/битүүмжлэхээс хэрэглэгчид хүртэл2/бүртгэл нь Наш нууцнууц байнга 10
11.Улсын онц чухал объектын хамгаалалтын зохион байгуулалт, хүч хэрэгслийн тухай мэдээ, баримт бичиг, биет зүйл Маш нууц 40
12.Төр, засгийн удирдагч, гадаадын дээд, өндөр хэмжээний зочны байнгын болон цаг үеийн хамгаалалтыг зохион
байгуулахтай холбоотой мэдээ, бусад баримт бичиг Нууц 10
1З. Улсын дайчилгааны даалгавар, бэлтгэлийн болон тооцоот жилийн төлөвлөгөө, улсын нөөцийн хэмжээ, тэдгээрийн Онц чухал-маш нууц 40
санхүүжилттэй холбогдсон мэдээ, баримт бичиг
1/ яам, тусгай газар, аймаг, хотын дайчилгаа, бэлтгэлийн болон Маш нууц 30 тооцоот жилийн төлөвлөгөө
2/ сум, дүүрэг, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дайчилгаа, бэлтгэлийн болон тооцоот жилийн төлөвлөгөө Нууц 20
14.Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор төрийн эрх бүхий байгууллагаас хэрэг жүүлж байгаа үйл
ажиллагаа Нууцалсан зэргээр 30
15.Иргэний хамгаалалтын оператив болон онцгой үеийн арга хэмжээний төлөвлөгөө, холбоо, зарлан мэдээллийн үйл
ажиллагааны зохион байгуулалт, энэ зорилгоор дэд бүтцийг ашиглахтай холбогдсон баримт бичиг, удирдлагын хоргодох
байр, төсөв, байршил, хүчин чадлын тухай мэдээлэл, биет зүйл Нууцалсан зэргээр 20
16.Төрийн шифр харилцааны тусгай техник хэрэгсэл, түүний зураглал, заавар, техникийн өгөгдэхүүн, шифрийн код, түлхүүр,
тэдгээртэй холбогдсон баримт бичиг, шифр, ашиглах арга ажиллагаа Онц чухалмаш нууц Байнга
17.Төрийн шифр мэдээ Нууцалсан зэргээр 60
18.Төрийн нууцлал бүхий холбоо, тоон мэдээллийн систем, сүлжээ, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, мэдээлэл нууцлагч
техник хэрэгсэл, тэд гээрийн ажиллагааны зарчим, программ хангамж, түлхүүрийн баримт бичиг, холбооны системийн
монтаж, техникийн өгөгдэхүүн, ашиглалт, үйлчилгээий заавар, техникийн баримт бичиг, радио долгионы үелзлэлийн
хуваарилалт, тэдгээрт холбогдох мэдээ, баримт бичиг, биет зүйл Онц чухалмаш нууц 60
9.Хуулиар төрийн нууцад хамааруулсан мэдээ баримт бичиг, биет зүйлийг хүлээлцсэн, шилжүүлсэн, шалгасан, устгасан
тухай мэдээ, баримт бичиг Нууц 40
20.Хуулиар төрийн нууцад хамааруулсан мэдээлэл агуулсан хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтад холбогдох баримт бичиг Нууцалсан зэргээр 25

Хоёр. Батлан хамгаалах хүрээнд
21.Зэвсэгт хүчин, бусад цэргийн талаархи бодлого, үзэл баримтлал цэргийн номлолын нууцалсан хэсэг, заалт Нууцалсан зэргээр 40
22.Зэвсэгт хүчин, бусад цэргийн орон тоо, дэлгэрэнгүй төсөв, түүний гүйцэтгэл, зэвсэглэл, материал техникийн хангалтын
нэгдсэн захиалга, тооцоо, мэдээ Онц чухалмаш нууц 40
23.Зэвсэгт хүчин, бусад цэргийн оперативын болон дайчилгааны бэлтгэл, бэлэн байдлын төлөвлөгөө, тэдгээрийн биелэлтийн
мэдээ, тооцоо, зэвсэгт хүчин, бусад цэргийг бэхжүүлэх, ашиглах, бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх, операци, байлдаанд бэлтгэх, шилжүүлэн байрлуулах төлөвлөгөө, зэвсэгт тэмцэл явуулах арга, ажиллагааны тактик, тэдгээрт холбогдох, мэдээ, баримт бичиг, биет зүйл Маш нууц 40
24.Монгол Улсаас гадаад улстай батлан хамгаалах, аюулгүй байдлын талаар байгуулсан гэрээ, хэлэлцээр, протокол,
тэдгээрийн хэрэгжилтийн тухай мэдээ, баримт бичиг Нууцалсан зэргээр 40
25.Оперативын удирдамж, байлдааны тушаал, захирамж, оперативын мэдээ Маш нууц 10
26.Байлдааны ажиллагааны газар, орныг оперативын хувьд төхөөрөмжлөхтэй холбогдсон мэдээ, баримт бичиг Маш нууц 60
27.Зэвсэгт хүчин, бусад цэргийн анги, нэгтгэл, байгууллагын тоо, зохион байгуулалт, бүтэц, жин хэнэ нэр, байршлын зураглалын нэгдсэн мэдээ, тэдгээрийн байлдах чадвар, байлдааны бэлэн байдлын түвшинг тодорхойлсон нэгдсэн үзүүлэлт Маш нууц 60
28.Цэргийн анги, нэгтгэл, байгууллагыг нэрээр, эсхүл дугаараар зэвсэгт хүчний болон бусад цэргийн хэмжээнд нэгтгэн гаргасан мэдээ Нууц 20
29.Зэвсэгт хүчин, бусад цэргийн тоо бүртгэл, бэлтгэл үүрэгтэн цэрэгт татагдах болон цэргээс халагдах хүний тооны тухай
нэгдсэн мэдээ, баримт бичиг
1/улсын хэмжээнд Маш нууц 20
2/аймаг, хотын хэмжээнд Нууц 15
ЗО.Зэвсэгт хүчин, бусад цэргийн автоматжуулсан болон далдуур удирдлагын системийн бүтэц, зохион байгуулалт, хангалт,
тэдгээрт холбогдох мэдээ, бусад баримт бичиг Маш нууц 60
31.Байлдааны техник, зэвсэг, галт хэрэгслийн хангалт, захиалга, нөөцийн нэгдсэн мэдээ Маш нууц 30
32.Цэргийн нууц техник хэрэгслийн нэр төрөл, техникийн өгөгдэхүүний тухай мэдээ, баримт бичиг Нууцалсан зэргээр 60
33.Зэвсэгт хүчин, бусад цэргийн удирдлагын командын байр шил, холбооны зангилгаа, радио үелзлэлийн хуваарилалтын нэгдсэнмэдээ, баримт бичиг Онц чухалмаш нууц 60
З4. 1942 оны солбицол, өндрийн тогтолцоонд хийгдсэн 125000,150000, 1100000,1200000-ны масштабтай байр зүйн
зураг, гравиметрийн 1, 2-р ангийн сүлжээний цэгийн жагсаалт, ажлын тайлан Нууцалсан зэргээр Байнга
35.Цэргийн онц чухал объектын байршил, зориулалт, байлдааны жижүүрлэлтийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбогдсон мэдээ, баримт бичиг Онц чухалмаш нууц 10
З6.Цэргийн тусгай ачаа тээвэрлэлт, түүний зохион бай гуулалт, харуул хамгаалалттай холбогдсон мэдээ, бусад баримт бичиг Нууц 5
З7.Зэвсэгт хүчин, бусад цэргийн бие бүрэлдэхүүний сэтгэл санааны байдлын тухай нэгдсэн мэдээ Нууц 5
38.Хуулиар төрийн нууцад хамааруулсан мэдээлэл ашиглаж бэлтгэсэн ном, сурах бичиг, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил, хичээлийн тэмдэглэл, лекц, ярианы сэдэв, цэргийн сургууль төгсөгчдийн дипломын ажил, тэдгээрт холбогдох баримт бичиг Нууцалсан зэргээр 20
З9.Улсын хил хамгаалалт, шалган нэвтрүүлэх албыг зохион байгуулж явуулахтай холбогдсон баримт бичиг Маш нууц 15
40.Улсын хил хамгаалалт, хангалтын зохион байгуулалт, арга ажиллагаа, оперативын төлөвлөгөө, тэдгээрт холбогдох нэгдсэн
мэдээ, баримт бичиг Маш нууц 50

Гурав. Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техник-технологийн хүрээнд
41.Улс орны эдийн засаг, салбар бүс нутагт нийгмийг хөгжүүлэх жилийн болон дунд, урт хугацааны үндсэн чиглэлийн төслийн
тооцоо, үндэслэл, баримт бичгийн хуулиар төрийн нууцад хамааруулсан мэдээлэл агуулсан хэсэг Маш нууц 20
42.Улс,хот хоорондын холбоо,мэдээлэл дамжуулах систем болон кабель шугамын нэгдсэн сүлжээ, дэлгэрэнгүй зураглал Нууцалсан зэргээр 20
4З.Улсын эрдэнэсийн сан, мөнгөн тэмдэгтийн нөөцийн сангийн байршил, тэдгээрийн хамгаалалттай холбогдох мэдээ, баримт
бичиг Маш нууц Байнга
44.Улсын эрдэнэсийн сан, мөнгөн тэмдэгтийн нөөцтэй холбогдсон нэгдсэн мэдээ, бүртгэл, баримт бичиг Маш нууц 30
45.Улсын төсвийн дэлгэрэнгүй тайлангийн хуулиар төрийн нууцад хамааруулсан мэдээлэл агуулсан хэсэг Маш нууц 20
46.Алт эрдэнэсийн зүйл, бэлэн мөнгө, валют тээвэрлэх зам, цаг хугацаа, хамгаалах хүч, хэрэгслийн тухай мэдээ, баримт
бичиг Маш нууц 5
47.Шинжлэх ухаан, технологийн ололтыг дотоод, гадаадад дамжуулах лицензийн гэрээтэй холбоотой баримт бичиг Нууцалсан зэргээр Гэрээ, хэлэлцээртөөрөөр заа гаагүйбол 10
48.Хуулиар төрийн нууцад хамааруулсан тусгай объектуудад олгосон газрын нэр, байршил, газар ол голтын зураг Маш нууц 20

Дөрөв. Тагнуул, сөрөх тагнуул, гүйцэтгэх ажлын хүрээнд
49.Тагнуул, сөрөх тагнуул, гүйцэтгэх ажлын мэдээллийн эх Онц чухал сурвалж, туслах хүч, тэдгээрийг халхавчлахтай холбогдолтой Маш нууц Байнга мэдээ, баримт бичиг, биет зүйл
50.Гүйцэтгэх ажлын нэгдсэн тоо бүртгэлийн тайлан, мэдээ, судалгаа, тусгай сангийн баримт бичиг Онц чухал Маш нууц Байнга
51.Гүйцэтгэх ажлын мэдээллийн сан, тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл, тэдгээрийн заавар, холбогдох баримт бичиг, биет зүйл, мэдээлэл зөөгч, программ,нэвтрэх түлхүүр Маш нууц 60
52.Бие бүрэлдэхүүнийг нь нууцалбал зохих гүйцэтгэх ажил, тагнуул, сөрөх тагнуулын байгууллагын салбар нэгж, тэдгээрийн
байр, байршил, тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, тэдгээрт холбогдох мэдээ, баримт бичиг, биет зүйл Маш нууц 60
5З.Гүйцэтгэх ажлын шугамаар шалгасан болон шалгаж байгаа хэргийн баримт бичиг, холбогдох бусад зүйл Маш нууц 60
54.Холбогдох байгууллагын удирдлагаас гүйцэтгэх ажлыг хэрэгжүүлэхтэй хол богдсон асуудлаар гаргасан тушаал,
заавар, бусад баримт бичиг Маш нууц 60
55.Гүйцэтгэх ажилтнууд үйл ажиллагаандаа удирдамж болгох үндсэн чиглэл, төлөвлөгөө, тайлан, ажил үүргийн хуваарь,
тэдгээрт холбогдох бусад баримт бичиг Маш нууц 60
56.Тагнуул, сөрөх тагнуул гүйцэтгэх ажил эрхэлдэг байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, дэлгэрэнгүй төсөв, боловсон хүчний хангалт, тэдгээрт холбогдох мэ дээ, баримт бичиг Маш нууц 60
57.Тусгай албаны болон гүйцэтгэх ажилтны хувийн хэрэг, төлөөлүүлсэн нэр, шифр, дугаар, тэдний албан ажилтай
холбогдсон мэдээ, баримт бичиг Маш нууц 60
58.Гүйцэтгэх ажлын эрдэм шинжилгээ, түүх судалгаа, сургалтын холбогдолтой бүтээл, ном, сэтгүүл, хичээлийн хөтөлбөр,
төлөвлөгөө, тэдгээрт холбогдох баримт бичиг, биет зүйл Маш нууц 60
59.Тагнуулын байгууллагаас улсын аюулгүй байдалтай холбогдуулан төр, засгийн дээд болон бусад байгууллагад илгээсэн мэдээ, илт гэх хуудас, танилцуулга Маш нууцНууц 60
60.Тусгай архивын данс, карт, маягт, биет зүйл Маш нууц
Нууц 60
61.Гүйцэтгэх ажлын төсөв, зардал, тэдгээрт холбогдох мэдээ, баримт бичиг Маш нууц 60
62.Төрийн нууцыг хадгалах, хамгаалах журам, заавар, арга хэрэгсэл, холбогдох баримт бичиг, биет зүйл Маш нууц 50
6З.Тагнуулын байгууллагын тусгай хэрэгслийн болон галт зэвсгийн хангалт, нөөц, бэлэн байдалд шилжүүлэх нэгдсэн
төлөвлөгөө Нууц 30
64.Тагнуулын байгууллагын төв, орон нутгийн албадын болон тусгай объектын хамгаалалтад холбог- дох мэдээ, баримт бичиг, биет зүйл Маш нууц Нууц 20
65.Гүйцэтгэх ажил болон төрийн тусгай хамгаалалтад ашиглаж байгаа радио холбооны үелзлэлийн ху ваарилалт, тусгай
албаны телефон утасны жагсаалт Нууц 5

Тав. Бусад зүйл
66.Төрийн байгууллагын хаалттай хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудал, түүнд холбогдох мэдээ, ба римт бичиг, биет зүйл Нууцалсан зэргээр 20
67.Цаазаар авах ял гүйцэтгэх журам, ажиллагаа, гүйцэтгэсэн тухай баримт бичиг Маш нууц байнга
68.Цагдаагийн болон хорих байгууллага, дотоодын цэргийг өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжүүлэх төлөвлөгөө, онц хүнд,
зохион байгуулалттай гэмт хэрэг гарсан үед ажиллах төлөвлөгөө, удирдамж, хэрэглэх дохио Маш нууц 20
69.Цагдаагийн болон хорих байгууллага, дотоодын цэргийн галт зэвсэг, тусгай хэрэгслийн хангалт, тоо хэмжээ,
хуваарилалтын тухай мэдээ, баримт бичиг Нууц 10
70.Цагдаагийн болон хорих байгууллага, дотоодын цэргийн шуурхай удирдлагын суурин, хөдөлгөөнт командын байр, холбооны зангилгаа, радио, техник хэрэгслийн зохион байгуулалт, байршил, үелзлэлийн хуваарилалтын тухай мэдээ,
баримт бичиг Маш нууц
Нууц 10
71.Цагдаагийн байгууллагын бие бүрэлдэхүүний тоо бүртгэл, холбогдох мэдээ, баримт бичиг Маш нууц 10
72.Цагдаа, тагнуулын байгууллагын өндөржүүлсэн бэлтгэлтэй тусгай ангийн сургалтын хөтөлбөр, түүний биелэлтийн тухай
мэдээ, баримт бичиг Нууц 10
7З.Дайны болон дайн бүхий байдлын үед төрийн байгууллагын ажиллах төлөвлөгөө, холбогдох мэдээ баримт бичиг, биет зүйл Онц чухал маш нууц 40

1995-07-04.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button