Монгол улс Мянганы сорилтын санд дахин шалгарлаа

Манайхыг шалгаруулах болсон үндэслэлээ нэгд, Засгийн газар өөрчлөлт шинэчлэлтээ үргэлжлүүлнэ, хоёрт, төслийг бий болгохдоо олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хийсэн байдал, чанар, гуравт, санал болгосон төсөл нь эдийн засгийн өсөлтийг хангаж, ядуурлыг бууруулах ёстой гэдгийг баримталсан гэж хэлсэн байна. АНУ-ын Засгийн газраас МСС-г энэ жил нэг, 2005 онд 2.5, 2006 онд таван тэрбум ам.доллараар төсөвтэй байлгахаар төлөвлөөд байгаа аж. Тэгэхлээр манай улс хоёр жил дараалан уг сангийн батлагдсан хөрөнгөөс санхүүжилт авах эрхтэй боллоо гэсэн үг. Одоогоор манай улсмын бизнесийн хөгжил, боловсрол, эрүүл мэнд, дэд бүтэц гэсэн дөрвөн чиглэлээр төслөө боловсруулаад байгаа бөгөөд ирэх 11-р сарын сүүлчээр төслүүдээ багцалж нэг болгон илгээж байгаа юм байна. Бэлэн болсон төслүүдийн заримыг монгол хэлнээс англи руу хөрвүүлэх ажил байгаа гэнэ. Энэ жилд НҮБХХ-ийн суурин төлөөлөгч П.Мехта туслалцаа үзүүлнэ гэдгээ амлажээ.
2004.11.11, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс Мянганы сорилтын санд дахин шалгарлаа

Манайхыг шалгаруулах болсон үндэслэлээ нэгд, Засгийн газар өөрчлөлт шинэчлэлтээ үргэлжлүүлнэ, хоёрт, төслийг бий болгохдоо олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хийсэн байдал, чанар, гуравт, санал болгосон төсөл нь эдийн засгийн өсөлтийг хангаж, ядуурлыг бууруулах ёстой гэдгийг баримталсан гэж хэлсэн байна. АНУ-ын Засгийн газраас МСС-г энэ жил нэг, 2005 онд 2.5, 2006 онд таван тэрбум ам.доллараар төсөвтэй байлгахаар төлөвлөөд байгаа аж. Тэгэхлээр манай улс хоёр жил дараалан уг сангийн батлагдсан хөрөнгөөс санхүүжилт авах эрхтэй боллоо гэсэн үг. Одоогоор манай улсмын бизнесийн хөгжил, боловсрол, эрүүл мэнд, дэд бүтэц гэсэн дөрвөн чиглэлээр төслөө боловсруулаад байгаа бөгөөд ирэх 11-р сарын сүүлчээр төслүүдээ багцалж нэг болгон илгээж байгаа юм байна. Бэлэн болсон төслүүдийн заримыг монгол хэлнээс англи руу хөрвүүлэх ажил байгаа гэнэ. Энэ жилд НҮБХХ-ийн суурин төлөөлөгч П.Мехта туслалцаа үзүүлнэ гэдгээ амлажээ.
2004.11.11, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс Мянганы сорилтын санд дахин шалгарлаа

Манайхыг шалгаруулах болсон үндэслэлээ нэгд, Засгийн газар өөрчлөлт шинэчлэлтээ үргэлжлүүлнэ, хоёрт, төслийг бий болгохдоо олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хийсэн байдал, чанар, гуравт, санал болгосон төсөл нь эдийн засгийн өсөлтийг хангаж, ядуурлыг бууруулах ёстой гэдгийг баримталсан гэж хэлсэн байна. АНУ-ын Засгийн газраас МСС-г энэ жил нэг, 2005 онд 2.5, 2006 онд таван тэрбум ам.доллараар төсөвтэй байлгахаар төлөвлөөд байгаа аж. Тэгэхлээр манай улс хоёр жил дараалан уг сангийн батлагдсан хөрөнгөөс санхүүжилт авах эрхтэй боллоо гэсэн үг. Одоогоор манай улсмын бизнесийн хөгжил, боловсрол, эрүүл мэнд, дэд бүтэц гэсэн дөрвөн чиглэлээр төслөө боловсруулаад байгаа бөгөөд ирэх 11-р сарын сүүлчээр төслүүдээ багцалж нэг болгон илгээж байгаа юм байна. Бэлэн болсон төслүүдийн заримыг монгол хэлнээс англи руу хөрвүүлэх ажил байгаа гэнэ. Энэ жилд НҮБХХ-ийн суурин төлөөлөгч П.Мехта туслалцаа үзүүлнэ гэдгээ амлажээ.
2004.11.11, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс Мянганы сорилтын санд дахин шалгарлаа

Манайхыг шалгаруулах болсон үндэслэлээ нэгд, Засгийн газар өөрчлөлт шинэчлэлтээ үргэлжлүүлнэ, хоёрт, төслийг бий болгохдоо олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хийсэн байдал, чанар, гуравт, санал болгосон төсөл нь эдийн засгийн өсөлтийг хангаж, ядуурлыг бууруулах ёстой гэдгийг баримталсан гэж хэлсэн байна. АНУ-ын Засгийн газраас МСС-г энэ жил нэг, 2005 онд 2.5, 2006 онд таван тэрбум ам.доллараар төсөвтэй байлгахаар төлөвлөөд байгаа аж. Тэгэхлээр манай улс хоёр жил дараалан уг сангийн батлагдсан хөрөнгөөс санхүүжилт авах эрхтэй боллоо гэсэн үг. Одоогоор манай улсмын бизнесийн хөгжил, боловсрол, эрүүл мэнд, дэд бүтэц гэсэн дөрвөн чиглэлээр төслөө боловсруулаад байгаа бөгөөд ирэх 11-р сарын сүүлчээр төслүүдээ багцалж нэг болгон илгээж байгаа юм байна. Бэлэн болсон төслүүдийн заримыг монгол хэлнээс англи руу хөрвүүлэх ажил байгаа гэнэ. Энэ жилд НҮБХХ-ийн суурин төлөөлөгч П.Мехта туслалцаа үзүүлнэ гэдгээ амлажээ.
2004.11.11, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс Мянганы сорилтын санд дахин шалгарлаа

Манайхыг шалгаруулах болсон үндэслэлээ нэгд, Засгийн газар өөрчлөлт шинэчлэлтээ үргэлжлүүлнэ, хоёрт, төслийг бий болгохдоо олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хийсэн байдал, чанар, гуравт, санал болгосон төсөл нь эдийн засгийн өсөлтийг хангаж, ядуурлыг бууруулах ёстой гэдгийг баримталсан гэж хэлсэн байна. АНУ-ын Засгийн газраас МСС-г энэ жил нэг, 2005 онд 2.5, 2006 онд таван тэрбум ам.доллараар төсөвтэй байлгахаар төлөвлөөд байгаа аж. Тэгэхлээр манай улс хоёр жил дараалан уг сангийн батлагдсан хөрөнгөөс санхүүжилт авах эрхтэй боллоо гэсэн үг. Одоогоор манай улсмын бизнесийн хөгжил, боловсрол, эрүүл мэнд, дэд бүтэц гэсэн дөрвөн чиглэлээр төслөө боловсруулаад байгаа бөгөөд ирэх 11-р сарын сүүлчээр төслүүдээ багцалж нэг болгон илгээж байгаа юм байна. Бэлэн болсон төслүүдийн заримыг монгол хэлнээс англи руу хөрвүүлэх ажил байгаа гэнэ. Энэ жилд НҮБХХ-ийн суурин төлөөлөгч П.Мехта туслалцаа үзүүлнэ гэдгээ амлажээ.
2004.11.11, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс Мянганы сорилтын санд дахин шалгарлаа

Манайхыг шалгаруулах болсон үндэслэлээ нэгд, Засгийн газар өөрчлөлт шинэчлэлтээ үргэлжлүүлнэ, хоёрт, төслийг бий болгохдоо олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хийсэн байдал, чанар, гуравт, санал болгосон төсөл нь эдийн засгийн өсөлтийг хангаж, ядуурлыг бууруулах ёстой гэдгийг баримталсан гэж хэлсэн байна. АНУ-ын Засгийн газраас МСС-г энэ жил нэг, 2005 онд 2.5, 2006 онд таван тэрбум ам.доллараар төсөвтэй байлгахаар төлөвлөөд байгаа аж. Тэгэхлээр манай улс хоёр жил дараалан уг сангийн батлагдсан хөрөнгөөс санхүүжилт авах эрхтэй боллоо гэсэн үг. Одоогоор манай улсмын бизнесийн хөгжил, боловсрол, эрүүл мэнд, дэд бүтэц гэсэн дөрвөн чиглэлээр төслөө боловсруулаад байгаа бөгөөд ирэх 11-р сарын сүүлчээр төслүүдээ багцалж нэг болгон илгээж байгаа юм байна. Бэлэн болсон төслүүдийн заримыг монгол хэлнээс англи руу хөрвүүлэх ажил байгаа гэнэ. Энэ жилд НҮБХХ-ийн суурин төлөөлөгч П.Мехта туслалцаа үзүүлнэ гэдгээ амлажээ.
2004.11.11, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс Мянганы сорилтын санд дахин шалгарлаа

Манайхыг шалгаруулах болсон үндэслэлээ нэгд, Засгийн газар өөрчлөлт шинэчлэлтээ үргэлжлүүлнэ, хоёрт, төслийг бий болгохдоо олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хийсэн байдал, чанар, гуравт, санал болгосон төсөл нь эдийн засгийн өсөлтийг хангаж, ядуурлыг бууруулах ёстой гэдгийг баримталсан гэж хэлсэн байна. АНУ-ын Засгийн газраас МСС-г энэ жил нэг, 2005 онд 2.5, 2006 онд таван тэрбум ам.доллараар төсөвтэй байлгахаар төлөвлөөд байгаа аж. Тэгэхлээр манай улс хоёр жил дараалан уг сангийн батлагдсан хөрөнгөөс санхүүжилт авах эрхтэй боллоо гэсэн үг. Одоогоор манай улсмын бизнесийн хөгжил, боловсрол, эрүүл мэнд, дэд бүтэц гэсэн дөрвөн чиглэлээр төслөө боловсруулаад байгаа бөгөөд ирэх 11-р сарын сүүлчээр төслүүдээ багцалж нэг болгон илгээж байгаа юм байна. Бэлэн болсон төслүүдийн заримыг монгол хэлнээс англи руу хөрвүүлэх ажил байгаа гэнэ. Энэ жилд НҮБХХ-ийн суурин төлөөлөгч П.Мехта туслалцаа үзүүлнэ гэдгээ амлажээ.
2004.11.11, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс Мянганы сорилтын санд дахин шалгарлаа

Манайхыг шалгаруулах болсон үндэслэлээ нэгд, Засгийн газар өөрчлөлт шинэчлэлтээ үргэлжлүүлнэ, хоёрт, төслийг бий болгохдоо олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хийсэн байдал, чанар, гуравт, санал болгосон төсөл нь эдийн засгийн өсөлтийг хангаж, ядуурлыг бууруулах ёстой гэдгийг баримталсан гэж хэлсэн байна. АНУ-ын Засгийн газраас МСС-г энэ жил нэг, 2005 онд 2.5, 2006 онд таван тэрбум ам.доллараар төсөвтэй байлгахаар төлөвлөөд байгаа аж. Тэгэхлээр манай улс хоёр жил дараалан уг сангийн батлагдсан хөрөнгөөс санхүүжилт авах эрхтэй боллоо гэсэн үг. Одоогоор манай улсмын бизнесийн хөгжил, боловсрол, эрүүл мэнд, дэд бүтэц гэсэн дөрвөн чиглэлээр төслөө боловсруулаад байгаа бөгөөд ирэх 11-р сарын сүүлчээр төслүүдээ багцалж нэг болгон илгээж байгаа юм байна. Бэлэн болсон төслүүдийн заримыг монгол хэлнээс англи руу хөрвүүлэх ажил байгаа гэнэ. Энэ жилд НҮБХХ-ийн суурин төлөөлөгч П.Мехта туслалцаа үзүүлнэ гэдгээ амлажээ.
2004.11.11, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button