Монгол банкны бодлогын зөвлөлийн хурлаар журам баталж, шалгалтын дүнг хэлэлцэв

ББСБ-уудын үйл ажилла-гаанд тавих хяналтыг Төв банк-наас хэрэгжүүлдэг бөгөед саяхан хуралдсан Монголбанкны Захир-луудын зөвлөлийн хурлаар Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны үлгэрчилеэн багц журам, ББСБ-ын эрхлэх итгэлцлиин үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам, ББСБ-ын хувийн хэрэг хөтлөх заавар зэргийг батлан гаргалаа.
Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны үлгэрчилеэн багц журам нь банк буе санхүүгийн байгууллагын явуулж буй ажил, уйлчилгээ туе бүрт тавигдах шаардлага, үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоох, хэрхэн хяналт тавих, хариуцлага хүлээлгэх тухай ойлголтуудыг тусгасан.
Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд заасан ажил үйлчилгээг эрхлэхэд зайлшгүй анхаарах асуудлыг тухайн ББСБ өөрийн онцлог, тухайн үеийн нөхцөл байдал, хэтийн төлөвт тулгуурлан тодор-хойлж, үүсч болох эрсдэл, учирч болзошгүй хүндрэл зэргийг тооцоолон үйл ажиллагаагаа зохион байгуулахад эдгээр үлгэрчилеэн журмуудтай Монголбанкны веб хуудаснаас танилцаж болно.
Санхүүгийн сул чөлөөт эх үүсвэртэй иргэд, хуулийн этгээд нь ББСБ-д итгэлцлиин журмаар хөрөнгөө байршуулах, өегүүлэх боломжийг хангах үүднээс ББСБ-ын эрхлэх итгэлцлиин үйл ажиллагаанд хяналт тавих жу-рам-ыг боловеруулан гаргалаа. Итгэлцлиин үйлчилгээ нь өмч-лөл, өв залгамжлал, гэрээний эрх, үүрэг, төлөөлөл зэрэг өргэн хүрээтэй асуудлыг хамрах, зохицуулалт шаардсан харилцааг үүегэдэг боловч өнөөгийн нөх цөлд итгэлцлиин үйл ажиллагааг зэвхөн Иргэний хуулийн өмчлөлтэй холбоотой заалтууд-тай нийцүүлэн зохицуулж (Иргэний хуулийн 406-р зүйлд хязгаарлагдмал хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн) байгаа, бие даасан Итгэлцэл, херөнгө итгэмжлэхтэй холбоотой хууль байхгүйгээс банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны итгэлцэлтэй холбоотой харилцааг тусгайлан зохицуулах хууль гарах хүртэлх хугацаанд энэхүү үлгэрчилеэн журамд тусгагдсан хэм хэмжээнд итгэлцлийг явуулж болохоор уг журамд заажээ.
ББСБ үүегэн байгуулах, татан буулгах тухай Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн шийдвэрийг үндэслэн тухайн байгууллагад хувийн хэрэг шинээр нээх буюу хаах, ББСБ-ын боловеон хүчний талаарх мэдээллүүд, санхүүгийн тайлан тэнцэл, бусад мэдээнүүд, .зайнаас тавьсан хяналтын дугнэлт, тайлангийн хариу, дүрмийн санд орсон өөрчлөлт, салбар, нэгж байгуулах, үйл ажиллагааны нэмэлт зөвшөөрөл авахаар ирүүлеэн хүеэлт, ББСБ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөж буй хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, ББСБ-тай холбогдолтой бусад мэдээллүүдээр ББСБ-ын хувийн хэргийн хөтлөлтийг сайжруулах үүднээс Банк буе санхүүгийн байгууллагын хувийн хэрэг хөтлөх заавар-ыг шинээр боловеруулан гаргав.
Мэн Захирлуудын зөвлөлийн хурлаар гадаадын зуун хувийн хөрөнгө оруулалттай Чингис хаан банкинд газар дээр нь хийсэн ээлжит иж бүрэн шалгалтын дүнг хэлэлцеэн байна. Туе банкны нийт активын хэмжээ 73,1 тэрбум төгрөгт хүреэн нь банкны системийн нийт активын 7,6 хувь болж байна.
Туе банк нь урт хугацааны хөрөнгө оруулалтыг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж зээлийн хүүгийн хувийг бууруулахад зохих хувь нэмрээ оруулж байна хэмээн хурлаар дүгнэлээ гэж Монголбанкнаас мэдээллээ
(өнөөдөр 2004.11.12 265)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол банкны бодлогын зөвлөлийн хурлаар журам баталж, шалгалтын дүнг хэлэлцэв

ББСБ-уудын үйл ажилла-гаанд тавих хяналтыг Төв банк-наас хэрэгжүүлдэг бөгөед саяхан хуралдсан Монголбанкны Захир-луудын зөвлөлийн хурлаар Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны үлгэрчилеэн багц журам, ББСБ-ын эрхлэх итгэлцлиин үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам, ББСБ-ын хувийн хэрэг хөтлөх заавар зэргийг батлан гаргалаа.
Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны үлгэрчилеэн багц журам нь банк буе санхүүгийн байгууллагын явуулж буй ажил, уйлчилгээ туе бүрт тавигдах шаардлага, үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоох, хэрхэн хяналт тавих, хариуцлага хүлээлгэх тухай ойлголтуудыг тусгасан.
Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд заасан ажил үйлчилгээг эрхлэхэд зайлшгүй анхаарах асуудлыг тухайн ББСБ өөрийн онцлог, тухайн үеийн нөхцөл байдал, хэтийн төлөвт тулгуурлан тодор-хойлж, үүсч болох эрсдэл, учирч болзошгүй хүндрэл зэргийг тооцоолон үйл ажиллагаагаа зохион байгуулахад эдгээр үлгэрчилеэн журмуудтай Монголбанкны веб хуудаснаас танилцаж болно.
Санхүүгийн сул чөлөөт эх үүсвэртэй иргэд, хуулийн этгээд нь ББСБ-д итгэлцлиин журмаар хөрөнгөө байршуулах, өегүүлэх боломжийг хангах үүднээс ББСБ-ын эрхлэх итгэлцлиин үйл ажиллагаанд хяналт тавих жу-рам-ыг боловеруулан гаргалаа. Итгэлцлиин үйлчилгээ нь өмч-лөл, өв залгамжлал, гэрээний эрх, үүрэг, төлөөлөл зэрэг өргэн хүрээтэй асуудлыг хамрах, зохицуулалт шаардсан харилцааг үүегэдэг боловч өнөөгийн нөх цөлд итгэлцлиин үйл ажиллагааг зэвхөн Иргэний хуулийн өмчлөлтэй холбоотой заалтууд-тай нийцүүлэн зохицуулж (Иргэний хуулийн 406-р зүйлд хязгаарлагдмал хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн) байгаа, бие даасан Итгэлцэл, херөнгө итгэмжлэхтэй холбоотой хууль байхгүйгээс банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны итгэлцэлтэй холбоотой харилцааг тусгайлан зохицуулах хууль гарах хүртэлх хугацаанд энэхүү үлгэрчилеэн журамд тусгагдсан хэм хэмжээнд итгэлцлийг явуулж болохоор уг журамд заажээ.
ББСБ үүегэн байгуулах, татан буулгах тухай Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн шийдвэрийг үндэслэн тухайн байгууллагад хувийн хэрэг шинээр нээх буюу хаах, ББСБ-ын боловеон хүчний талаарх мэдээллүүд, санхүүгийн тайлан тэнцэл, бусад мэдээнүүд, .зайнаас тавьсан хяналтын дугнэлт, тайлангийн хариу, дүрмийн санд орсон өөрчлөлт, салбар, нэгж байгуулах, үйл ажиллагааны нэмэлт зөвшөөрөл авахаар ирүүлеэн хүеэлт, ББСБ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөж буй хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, ББСБ-тай холбогдолтой бусад мэдээллүүдээр ББСБ-ын хувийн хэргийн хөтлөлтийг сайжруулах үүднээс Банк буе санхүүгийн байгууллагын хувийн хэрэг хөтлөх заавар-ыг шинээр боловеруулан гаргав.
Мэн Захирлуудын зөвлөлийн хурлаар гадаадын зуун хувийн хөрөнгө оруулалттай Чингис хаан банкинд газар дээр нь хийсэн ээлжит иж бүрэн шалгалтын дүнг хэлэлцеэн байна. Туе банкны нийт активын хэмжээ 73,1 тэрбум төгрөгт хүреэн нь банкны системийн нийт активын 7,6 хувь болж байна.
Туе банк нь урт хугацааны хөрөнгө оруулалтыг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж зээлийн хүүгийн хувийг бууруулахад зохих хувь нэмрээ оруулж байна хэмээн хурлаар дүгнэлээ гэж Монголбанкнаас мэдээллээ
(өнөөдөр 2004.11.12 265)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол банкны бодлогын зөвлөлийн хурлаар журам баталж, шалгалтын дүнг хэлэлцэв

ББСБ-уудын үйл ажилла-гаанд тавих хяналтыг Төв банк-наас хэрэгжүүлдэг бөгөед саяхан хуралдсан Монголбанкны Захир-луудын зөвлөлийн хурлаар Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны үлгэрчилеэн багц журам, ББСБ-ын эрхлэх итгэлцлиин үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам, ББСБ-ын хувийн хэрэг хөтлөх заавар зэргийг батлан гаргалаа.
Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны үлгэрчилеэн багц журам нь банк буе санхүүгийн байгууллагын явуулж буй ажил, уйлчилгээ туе бүрт тавигдах шаардлага, үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоох, хэрхэн хяналт тавих, хариуцлага хүлээлгэх тухай ойлголтуудыг тусгасан.
Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд заасан ажил үйлчилгээг эрхлэхэд зайлшгүй анхаарах асуудлыг тухайн ББСБ өөрийн онцлог, тухайн үеийн нөхцөл байдал, хэтийн төлөвт тулгуурлан тодор-хойлж, үүсч болох эрсдэл, учирч болзошгүй хүндрэл зэргийг тооцоолон үйл ажиллагаагаа зохион байгуулахад эдгээр үлгэрчилеэн журмуудтай Монголбанкны веб хуудаснаас танилцаж болно.
Санхүүгийн сул чөлөөт эх үүсвэртэй иргэд, хуулийн этгээд нь ББСБ-д итгэлцлиин журмаар хөрөнгөө байршуулах, өегүүлэх боломжийг хангах үүднээс ББСБ-ын эрхлэх итгэлцлиин үйл ажиллагаанд хяналт тавих жу-рам-ыг боловеруулан гаргалаа. Итгэлцлиин үйлчилгээ нь өмч-лөл, өв залгамжлал, гэрээний эрх, үүрэг, төлөөлөл зэрэг өргэн хүрээтэй асуудлыг хамрах, зохицуулалт шаардсан харилцааг үүегэдэг боловч өнөөгийн нөх цөлд итгэлцлиин үйл ажиллагааг зэвхөн Иргэний хуулийн өмчлөлтэй холбоотой заалтууд-тай нийцүүлэн зохицуулж (Иргэний хуулийн 406-р зүйлд хязгаарлагдмал хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн) байгаа, бие даасан Итгэлцэл, херөнгө итгэмжлэхтэй холбоотой хууль байхгүйгээс банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны итгэлцэлтэй холбоотой харилцааг тусгайлан зохицуулах хууль гарах хүртэлх хугацаанд энэхүү үлгэрчилеэн журамд тусгагдсан хэм хэмжээнд итгэлцлийг явуулж болохоор уг журамд заажээ.
ББСБ үүегэн байгуулах, татан буулгах тухай Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн шийдвэрийг үндэслэн тухайн байгууллагад хувийн хэрэг шинээр нээх буюу хаах, ББСБ-ын боловеон хүчний талаарх мэдээллүүд, санхүүгийн тайлан тэнцэл, бусад мэдээнүүд, .зайнаас тавьсан хяналтын дугнэлт, тайлангийн хариу, дүрмийн санд орсон өөрчлөлт, салбар, нэгж байгуулах, үйл ажиллагааны нэмэлт зөвшөөрөл авахаар ирүүлеэн хүеэлт, ББСБ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөж буй хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, ББСБ-тай холбогдолтой бусад мэдээллүүдээр ББСБ-ын хувийн хэргийн хөтлөлтийг сайжруулах үүднээс Банк буе санхүүгийн байгууллагын хувийн хэрэг хөтлөх заавар-ыг шинээр боловеруулан гаргав.
Мэн Захирлуудын зөвлөлийн хурлаар гадаадын зуун хувийн хөрөнгө оруулалттай Чингис хаан банкинд газар дээр нь хийсэн ээлжит иж бүрэн шалгалтын дүнг хэлэлцеэн байна. Туе банкны нийт активын хэмжээ 73,1 тэрбум төгрөгт хүреэн нь банкны системийн нийт активын 7,6 хувь болж байна.
Туе банк нь урт хугацааны хөрөнгө оруулалтыг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж зээлийн хүүгийн хувийг бууруулахад зохих хувь нэмрээ оруулж байна хэмээн хурлаар дүгнэлээ гэж Монголбанкнаас мэдээллээ
(өнөөдөр 2004.11.12 265)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол банкны бодлогын зөвлөлийн хурлаар журам баталж, шалгалтын дүнг хэлэлцэв

ББСБ-уудын үйл ажилла-гаанд тавих хяналтыг Төв банк-наас хэрэгжүүлдэг бөгөед саяхан хуралдсан Монголбанкны Захир-луудын зөвлөлийн хурлаар Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны үлгэрчилеэн багц журам, ББСБ-ын эрхлэх итгэлцлиин үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам, ББСБ-ын хувийн хэрэг хөтлөх заавар зэргийг батлан гаргалаа.
Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны үлгэрчилеэн багц журам нь банк буе санхүүгийн байгууллагын явуулж буй ажил, уйлчилгээ туе бүрт тавигдах шаардлага, үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоох, хэрхэн хяналт тавих, хариуцлага хүлээлгэх тухай ойлголтуудыг тусгасан.
Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд заасан ажил үйлчилгээг эрхлэхэд зайлшгүй анхаарах асуудлыг тухайн ББСБ өөрийн онцлог, тухайн үеийн нөхцөл байдал, хэтийн төлөвт тулгуурлан тодор-хойлж, үүсч болох эрсдэл, учирч болзошгүй хүндрэл зэргийг тооцоолон үйл ажиллагаагаа зохион байгуулахад эдгээр үлгэрчилеэн журмуудтай Монголбанкны веб хуудаснаас танилцаж болно.
Санхүүгийн сул чөлөөт эх үүсвэртэй иргэд, хуулийн этгээд нь ББСБ-д итгэлцлиин журмаар хөрөнгөө байршуулах, өегүүлэх боломжийг хангах үүднээс ББСБ-ын эрхлэх итгэлцлиин үйл ажиллагаанд хяналт тавих жу-рам-ыг боловеруулан гаргалаа. Итгэлцлиин үйлчилгээ нь өмч-лөл, өв залгамжлал, гэрээний эрх, үүрэг, төлөөлөл зэрэг өргэн хүрээтэй асуудлыг хамрах, зохицуулалт шаардсан харилцааг үүегэдэг боловч өнөөгийн нөх цөлд итгэлцлиин үйл ажиллагааг зэвхөн Иргэний хуулийн өмчлөлтэй холбоотой заалтууд-тай нийцүүлэн зохицуулж (Иргэний хуулийн 406-р зүйлд хязгаарлагдмал хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн) байгаа, бие даасан Итгэлцэл, херөнгө итгэмжлэхтэй холбоотой хууль байхгүйгээс банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны итгэлцэлтэй холбоотой харилцааг тусгайлан зохицуулах хууль гарах хүртэлх хугацаанд энэхүү үлгэрчилеэн журамд тусгагдсан хэм хэмжээнд итгэлцлийг явуулж болохоор уг журамд заажээ.
ББСБ үүегэн байгуулах, татан буулгах тухай Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн шийдвэрийг үндэслэн тухайн байгууллагад хувийн хэрэг шинээр нээх буюу хаах, ББСБ-ын боловеон хүчний талаарх мэдээллүүд, санхүүгийн тайлан тэнцэл, бусад мэдээнүүд, .зайнаас тавьсан хяналтын дугнэлт, тайлангийн хариу, дүрмийн санд орсон өөрчлөлт, салбар, нэгж байгуулах, үйл ажиллагааны нэмэлт зөвшөөрөл авахаар ирүүлеэн хүеэлт, ББСБ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөж буй хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, ББСБ-тай холбогдолтой бусад мэдээллүүдээр ББСБ-ын хувийн хэргийн хөтлөлтийг сайжруулах үүднээс Банк буе санхүүгийн байгууллагын хувийн хэрэг хөтлөх заавар-ыг шинээр боловеруулан гаргав.
Мэн Захирлуудын зөвлөлийн хурлаар гадаадын зуун хувийн хөрөнгө оруулалттай Чингис хаан банкинд газар дээр нь хийсэн ээлжит иж бүрэн шалгалтын дүнг хэлэлцеэн байна. Туе банкны нийт активын хэмжээ 73,1 тэрбум төгрөгт хүреэн нь банкны системийн нийт активын 7,6 хувь болж байна.
Туе банк нь урт хугацааны хөрөнгө оруулалтыг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж зээлийн хүүгийн хувийг бууруулахад зохих хувь нэмрээ оруулж байна хэмээн хурлаар дүгнэлээ гэж Монголбанкнаас мэдээллээ
(өнөөдөр 2004.11.12 265)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол банкны бодлогын зөвлөлийн хурлаар журам баталж, шалгалтын дүнг хэлэлцэв

ББСБ-уудын үйл ажилла-гаанд тавих хяналтыг Төв банк-наас хэрэгжүүлдэг бөгөед саяхан хуралдсан Монголбанкны Захир-луудын зөвлөлийн хурлаар Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны үлгэрчилеэн багц журам, ББСБ-ын эрхлэх итгэлцлиин үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам, ББСБ-ын хувийн хэрэг хөтлөх заавар зэргийг батлан гаргалаа.
Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны үлгэрчилеэн багц журам нь банк буе санхүүгийн байгууллагын явуулж буй ажил, уйлчилгээ туе бүрт тавигдах шаардлага, үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоох, хэрхэн хяналт тавих, хариуцлага хүлээлгэх тухай ойлголтуудыг тусгасан.
Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд заасан ажил үйлчилгээг эрхлэхэд зайлшгүй анхаарах асуудлыг тухайн ББСБ өөрийн онцлог, тухайн үеийн нөхцөл байдал, хэтийн төлөвт тулгуурлан тодор-хойлж, үүсч болох эрсдэл, учирч болзошгүй хүндрэл зэргийг тооцоолон үйл ажиллагаагаа зохион байгуулахад эдгээр үлгэрчилеэн журмуудтай Монголбанкны веб хуудаснаас танилцаж болно.
Санхүүгийн сул чөлөөт эх үүсвэртэй иргэд, хуулийн этгээд нь ББСБ-д итгэлцлиин журмаар хөрөнгөө байршуулах, өегүүлэх боломжийг хангах үүднээс ББСБ-ын эрхлэх итгэлцлиин үйл ажиллагаанд хяналт тавих жу-рам-ыг боловеруулан гаргалаа. Итгэлцлиин үйлчилгээ нь өмч-лөл, өв залгамжлал, гэрээний эрх, үүрэг, төлөөлөл зэрэг өргэн хүрээтэй асуудлыг хамрах, зохицуулалт шаардсан харилцааг үүегэдэг боловч өнөөгийн нөх цөлд итгэлцлиин үйл ажиллагааг зэвхөн Иргэний хуулийн өмчлөлтэй холбоотой заалтууд-тай нийцүүлэн зохицуулж (Иргэний хуулийн 406-р зүйлд хязгаарлагдмал хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн) байгаа, бие даасан Итгэлцэл, херөнгө итгэмжлэхтэй холбоотой хууль байхгүйгээс банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны итгэлцэлтэй холбоотой харилцааг тусгайлан зохицуулах хууль гарах хүртэлх хугацаанд энэхүү үлгэрчилеэн журамд тусгагдсан хэм хэмжээнд итгэлцлийг явуулж болохоор уг журамд заажээ.
ББСБ үүегэн байгуулах, татан буулгах тухай Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн шийдвэрийг үндэслэн тухайн байгууллагад хувийн хэрэг шинээр нээх буюу хаах, ББСБ-ын боловеон хүчний талаарх мэдээллүүд, санхүүгийн тайлан тэнцэл, бусад мэдээнүүд, .зайнаас тавьсан хяналтын дугнэлт, тайлангийн хариу, дүрмийн санд орсон өөрчлөлт, салбар, нэгж байгуулах, үйл ажиллагааны нэмэлт зөвшөөрөл авахаар ирүүлеэн хүеэлт, ББСБ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөж буй хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, ББСБ-тай холбогдолтой бусад мэдээллүүдээр ББСБ-ын хувийн хэргийн хөтлөлтийг сайжруулах үүднээс Банк буе санхүүгийн байгууллагын хувийн хэрэг хөтлөх заавар-ыг шинээр боловеруулан гаргав.
Мэн Захирлуудын зөвлөлийн хурлаар гадаадын зуун хувийн хөрөнгө оруулалттай Чингис хаан банкинд газар дээр нь хийсэн ээлжит иж бүрэн шалгалтын дүнг хэлэлцеэн байна. Туе банкны нийт активын хэмжээ 73,1 тэрбум төгрөгт хүреэн нь банкны системийн нийт активын 7,6 хувь болж байна.
Туе банк нь урт хугацааны хөрөнгө оруулалтыг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж зээлийн хүүгийн хувийг бууруулахад зохих хувь нэмрээ оруулж байна хэмээн хурлаар дүгнэлээ гэж Монголбанкнаас мэдээллээ
(өнөөдөр 2004.11.12 265)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол банкны бодлогын зөвлөлийн хурлаар журам баталж, шалгалтын дүнг хэлэлцэв

ББСБ-уудын үйл ажилла-гаанд тавих хяналтыг Төв банк-наас хэрэгжүүлдэг бөгөед саяхан хуралдсан Монголбанкны Захир-луудын зөвлөлийн хурлаар Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны үлгэрчилеэн багц журам, ББСБ-ын эрхлэх итгэлцлиин үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам, ББСБ-ын хувийн хэрэг хөтлөх заавар зэргийг батлан гаргалаа.
Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны үлгэрчилеэн багц журам нь банк буе санхүүгийн байгууллагын явуулж буй ажил, уйлчилгээ туе бүрт тавигдах шаардлага, үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоох, хэрхэн хяналт тавих, хариуцлага хүлээлгэх тухай ойлголтуудыг тусгасан.
Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд заасан ажил үйлчилгээг эрхлэхэд зайлшгүй анхаарах асуудлыг тухайн ББСБ өөрийн онцлог, тухайн үеийн нөхцөл байдал, хэтийн төлөвт тулгуурлан тодор-хойлж, үүсч болох эрсдэл, учирч болзошгүй хүндрэл зэргийг тооцоолон үйл ажиллагаагаа зохион байгуулахад эдгээр үлгэрчилеэн журмуудтай Монголбанкны веб хуудаснаас танилцаж болно.
Санхүүгийн сул чөлөөт эх үүсвэртэй иргэд, хуулийн этгээд нь ББСБ-д итгэлцлиин журмаар хөрөнгөө байршуулах, өегүүлэх боломжийг хангах үүднээс ББСБ-ын эрхлэх итгэлцлиин үйл ажиллагаанд хяналт тавих жу-рам-ыг боловеруулан гаргалаа. Итгэлцлиин үйлчилгээ нь өмч-лөл, өв залгамжлал, гэрээний эрх, үүрэг, төлөөлөл зэрэг өргэн хүрээтэй асуудлыг хамрах, зохицуулалт шаардсан харилцааг үүегэдэг боловч өнөөгийн нөх цөлд итгэлцлиин үйл ажиллагааг зэвхөн Иргэний хуулийн өмчлөлтэй холбоотой заалтууд-тай нийцүүлэн зохицуулж (Иргэний хуулийн 406-р зүйлд хязгаарлагдмал хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн) байгаа, бие даасан Итгэлцэл, херөнгө итгэмжлэхтэй холбоотой хууль байхгүйгээс банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны итгэлцэлтэй холбоотой харилцааг тусгайлан зохицуулах хууль гарах хүртэлх хугацаанд энэхүү үлгэрчилеэн журамд тусгагдсан хэм хэмжээнд итгэлцлийг явуулж болохоор уг журамд заажээ.
ББСБ үүегэн байгуулах, татан буулгах тухай Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн шийдвэрийг үндэслэн тухайн байгууллагад хувийн хэрэг шинээр нээх буюу хаах, ББСБ-ын боловеон хүчний талаарх мэдээллүүд, санхүүгийн тайлан тэнцэл, бусад мэдээнүүд, .зайнаас тавьсан хяналтын дугнэлт, тайлангийн хариу, дүрмийн санд орсон өөрчлөлт, салбар, нэгж байгуулах, үйл ажиллагааны нэмэлт зөвшөөрөл авахаар ирүүлеэн хүеэлт, ББСБ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөж буй хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, ББСБ-тай холбогдолтой бусад мэдээллүүдээр ББСБ-ын хувийн хэргийн хөтлөлтийг сайжруулах үүднээс Банк буе санхүүгийн байгууллагын хувийн хэрэг хөтлөх заавар-ыг шинээр боловеруулан гаргав.
Мэн Захирлуудын зөвлөлийн хурлаар гадаадын зуун хувийн хөрөнгө оруулалттай Чингис хаан банкинд газар дээр нь хийсэн ээлжит иж бүрэн шалгалтын дүнг хэлэлцеэн байна. Туе банкны нийт активын хэмжээ 73,1 тэрбум төгрөгт хүреэн нь банкны системийн нийт активын 7,6 хувь болж байна.
Туе банк нь урт хугацааны хөрөнгө оруулалтыг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж зээлийн хүүгийн хувийг бууруулахад зохих хувь нэмрээ оруулж байна хэмээн хурлаар дүгнэлээ гэж Монголбанкнаас мэдээллээ
(өнөөдөр 2004.11.12 265)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол банкны бодлогын зөвлөлийн хурлаар журам баталж, шалгалтын дүнг хэлэлцэв

ББСБ-уудын үйл ажилла-гаанд тавих хяналтыг Төв банк-наас хэрэгжүүлдэг бөгөед саяхан хуралдсан Монголбанкны Захир-луудын зөвлөлийн хурлаар Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны үлгэрчилеэн багц журам, ББСБ-ын эрхлэх итгэлцлиин үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам, ББСБ-ын хувийн хэрэг хөтлөх заавар зэргийг батлан гаргалаа.
Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны үлгэрчилеэн багц журам нь банк буе санхүүгийн байгууллагын явуулж буй ажил, уйлчилгээ туе бүрт тавигдах шаардлага, үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоох, хэрхэн хяналт тавих, хариуцлага хүлээлгэх тухай ойлголтуудыг тусгасан.
Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд заасан ажил үйлчилгээг эрхлэхэд зайлшгүй анхаарах асуудлыг тухайн ББСБ өөрийн онцлог, тухайн үеийн нөхцөл байдал, хэтийн төлөвт тулгуурлан тодор-хойлж, үүсч болох эрсдэл, учирч болзошгүй хүндрэл зэргийг тооцоолон үйл ажиллагаагаа зохион байгуулахад эдгээр үлгэрчилеэн журмуудтай Монголбанкны веб хуудаснаас танилцаж болно.
Санхүүгийн сул чөлөөт эх үүсвэртэй иргэд, хуулийн этгээд нь ББСБ-д итгэлцлиин журмаар хөрөнгөө байршуулах, өегүүлэх боломжийг хангах үүднээс ББСБ-ын эрхлэх итгэлцлиин үйл ажиллагаанд хяналт тавих жу-рам-ыг боловеруулан гаргалаа. Итгэлцлиин үйлчилгээ нь өмч-лөл, өв залгамжлал, гэрээний эрх, үүрэг, төлөөлөл зэрэг өргэн хүрээтэй асуудлыг хамрах, зохицуулалт шаардсан харилцааг үүегэдэг боловч өнөөгийн нөх цөлд итгэлцлиин үйл ажиллагааг зэвхөн Иргэний хуулийн өмчлөлтэй холбоотой заалтууд-тай нийцүүлэн зохицуулж (Иргэний хуулийн 406-р зүйлд хязгаарлагдмал хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн) байгаа, бие даасан Итгэлцэл, херөнгө итгэмжлэхтэй холбоотой хууль байхгүйгээс банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны итгэлцэлтэй холбоотой харилцааг тусгайлан зохицуулах хууль гарах хүртэлх хугацаанд энэхүү үлгэрчилеэн журамд тусгагдсан хэм хэмжээнд итгэлцлийг явуулж болохоор уг журамд заажээ.
ББСБ үүегэн байгуулах, татан буулгах тухай Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн шийдвэрийг үндэслэн тухайн байгууллагад хувийн хэрэг шинээр нээх буюу хаах, ББСБ-ын боловеон хүчний талаарх мэдээллүүд, санхүүгийн тайлан тэнцэл, бусад мэдээнүүд, .зайнаас тавьсан хяналтын дугнэлт, тайлангийн хариу, дүрмийн санд орсон өөрчлөлт, салбар, нэгж байгуулах, үйл ажиллагааны нэмэлт зөвшөөрөл авахаар ирүүлеэн хүеэлт, ББСБ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөж буй хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, ББСБ-тай холбогдолтой бусад мэдээллүүдээр ББСБ-ын хувийн хэргийн хөтлөлтийг сайжруулах үүднээс Банк буе санхүүгийн байгууллагын хувийн хэрэг хөтлөх заавар-ыг шинээр боловеруулан гаргав.
Мэн Захирлуудын зөвлөлийн хурлаар гадаадын зуун хувийн хөрөнгө оруулалттай Чингис хаан банкинд газар дээр нь хийсэн ээлжит иж бүрэн шалгалтын дүнг хэлэлцеэн байна. Туе банкны нийт активын хэмжээ 73,1 тэрбум төгрөгт хүреэн нь банкны системийн нийт активын 7,6 хувь болж байна.
Туе банк нь урт хугацааны хөрөнгө оруулалтыг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж зээлийн хүүгийн хувийг бууруулахад зохих хувь нэмрээ оруулж байна хэмээн хурлаар дүгнэлээ гэж Монголбанкнаас мэдээллээ
(өнөөдөр 2004.11.12 265)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол банкны бодлогын зөвлөлийн хурлаар журам баталж, шалгалтын дүнг хэлэлцэв

ББСБ-уудын үйл ажилла-гаанд тавих хяналтыг Төв банк-наас хэрэгжүүлдэг бөгөед саяхан хуралдсан Монголбанкны Захир-луудын зөвлөлийн хурлаар Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны үлгэрчилеэн багц журам, ББСБ-ын эрхлэх итгэлцлиин үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам, ББСБ-ын хувийн хэрэг хөтлөх заавар зэргийг батлан гаргалаа.
Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны үлгэрчилеэн багц журам нь банк буе санхүүгийн байгууллагын явуулж буй ажил, уйлчилгээ туе бүрт тавигдах шаардлага, үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоох, хэрхэн хяналт тавих, хариуцлага хүлээлгэх тухай ойлголтуудыг тусгасан.
Банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд заасан ажил үйлчилгээг эрхлэхэд зайлшгүй анхаарах асуудлыг тухайн ББСБ өөрийн онцлог, тухайн үеийн нөхцөл байдал, хэтийн төлөвт тулгуурлан тодор-хойлж, үүсч болох эрсдэл, учирч болзошгүй хүндрэл зэргийг тооцоолон үйл ажиллагаагаа зохион байгуулахад эдгээр үлгэрчилеэн журмуудтай Монголбанкны веб хуудаснаас танилцаж болно.
Санхүүгийн сул чөлөөт эх үүсвэртэй иргэд, хуулийн этгээд нь ББСБ-д итгэлцлиин журмаар хөрөнгөө байршуулах, өегүүлэх боломжийг хангах үүднээс ББСБ-ын эрхлэх итгэлцлиин үйл ажиллагаанд хяналт тавих жу-рам-ыг боловеруулан гаргалаа. Итгэлцлиин үйлчилгээ нь өмч-лөл, өв залгамжлал, гэрээний эрх, үүрэг, төлөөлөл зэрэг өргэн хүрээтэй асуудлыг хамрах, зохицуулалт шаардсан харилцааг үүегэдэг боловч өнөөгийн нөх цөлд итгэлцлиин үйл ажиллагааг зэвхөн Иргэний хуулийн өмчлөлтэй холбоотой заалтууд-тай нийцүүлэн зохицуулж (Иргэний хуулийн 406-р зүйлд хязгаарлагдмал хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн) байгаа, бие даасан Итгэлцэл, херөнгө итгэмжлэхтэй холбоотой хууль байхгүйгээс банк буе санхүүгийн үйл ажиллагааны итгэлцэлтэй холбоотой харилцааг тусгайлан зохицуулах хууль гарах хүртэлх хугацаанд энэхүү үлгэрчилеэн журамд тусгагдсан хэм хэмжээнд итгэлцлийг явуулж болохоор уг журамд заажээ.
ББСБ үүегэн байгуулах, татан буулгах тухай Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн шийдвэрийг үндэслэн тухайн байгууллагад хувийн хэрэг шинээр нээх буюу хаах, ББСБ-ын боловеон хүчний талаарх мэдээллүүд, санхүүгийн тайлан тэнцэл, бусад мэдээнүүд, .зайнаас тавьсан хяналтын дугнэлт, тайлангийн хариу, дүрмийн санд орсон өөрчлөлт, салбар, нэгж байгуулах, үйл ажиллагааны нэмэлт зөвшөөрөл авахаар ирүүлеэн хүеэлт, ББСБ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөж буй хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, ББСБ-тай холбогдолтой бусад мэдээллүүдээр ББСБ-ын хувийн хэргийн хөтлөлтийг сайжруулах үүднээс Банк буе санхүүгийн байгууллагын хувийн хэрэг хөтлөх заавар-ыг шинээр боловеруулан гаргав.
Мэн Захирлуудын зөвлөлийн хурлаар гадаадын зуун хувийн хөрөнгө оруулалттай Чингис хаан банкинд газар дээр нь хийсэн ээлжит иж бүрэн шалгалтын дүнг хэлэлцеэн байна. Туе банкны нийт активын хэмжээ 73,1 тэрбум төгрөгт хүреэн нь банкны системийн нийт активын 7,6 хувь болж байна.
Туе банк нь урт хугацааны хөрөнгө оруулалтыг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж зээлийн хүүгийн хувийг бууруулахад зохих хувь нэмрээ оруулж байна хэмээн хурлаар дүгнэлээ гэж Монголбанкнаас мэдээллээ
(өнөөдөр 2004.11.12 265)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button