Эмэгтэй хүн ясны сийрэгжэлтээс намхан болдог

Энэ насанд эмэгтэй хүний яс сийрэгжих, нуруу намсах, үе мөч өвдөх явдал их гардаг.
Яс сийрэгжилт явагдаж байгаа эсэхийг мэдэх хамгийн энгийн арга бол өндрөө тогтмол хэмжих, яс сийрэгжсэнээс ну-рууны ясанд өөрчлөлт орж нам-хан болох шалтгаан болдог. Настай хүмүүс намхан болоод байдгийн шалтгаан чинь ясны сийрэгжилт юм. Гэхдээ заавал намхан бөгтөр болж таяг ту-лахын оронд цэх нуруутай, сай-хан нуруутай явах боломж бий.
Эмэгтэй хүн өдөр тутмын хоол хүнсэндээ кали, кальци агуулагдсан бүтээгдэхүүн хэ-рэглэх, энэ төрлийн комплекс витамин ууж байх нь чухал. Ер нь остеопороз буюу яс сийрэг-жих өвчин бараг оношилдоггүй, эмчилгээний үр дүн муутай хэ-вээрээ байгаа. Түүний шууд үр дагавар бол настай эмэг-тэй-чүүдийн түнхний хугарал, нуруу ясны гэмтэл байдаг. Эдгээр нь амь насанд ч хүрч болох, эсвэл бүх насаар тахир дутуу болгох хүнд эмгэг байдаг юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмэгтэй хүн ясны сийрэгжэлтээс намхан болдог

Энэ насанд эмэгтэй хүний яс сийрэгжих, нуруу намсах, үе мөч өвдөх явдал их гардаг.
Яс сийрэгжилт явагдаж байгаа эсэхийг мэдэх хамгийн энгийн арга бол өндрөө тогтмол хэмжих, яс сийрэгжсэнээс ну-рууны ясанд өөрчлөлт орж нам-хан болох шалтгаан болдог. Настай хүмүүс намхан болоод байдгийн шалтгаан чинь ясны сийрэгжилт юм. Гэхдээ заавал намхан бөгтөр болж таяг ту-лахын оронд цэх нуруутай, сай-хан нуруутай явах боломж бий.
Эмэгтэй хүн өдөр тутмын хоол хүнсэндээ кали, кальци агуулагдсан бүтээгдэхүүн хэ-рэглэх, энэ төрлийн комплекс витамин ууж байх нь чухал. Ер нь остеопороз буюу яс сийрэг-жих өвчин бараг оношилдоггүй, эмчилгээний үр дүн муутай хэ-вээрээ байгаа. Түүний шууд үр дагавар бол настай эмэг-тэй-чүүдийн түнхний хугарал, нуруу ясны гэмтэл байдаг. Эдгээр нь амь насанд ч хүрч болох, эсвэл бүх насаар тахир дутуу болгох хүнд эмгэг байдаг юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмэгтэй хүн ясны сийрэгжэлтээс намхан болдог

Энэ насанд эмэгтэй хүний яс сийрэгжих, нуруу намсах, үе мөч өвдөх явдал их гардаг.
Яс сийрэгжилт явагдаж байгаа эсэхийг мэдэх хамгийн энгийн арга бол өндрөө тогтмол хэмжих, яс сийрэгжсэнээс ну-рууны ясанд өөрчлөлт орж нам-хан болох шалтгаан болдог. Настай хүмүүс намхан болоод байдгийн шалтгаан чинь ясны сийрэгжилт юм. Гэхдээ заавал намхан бөгтөр болж таяг ту-лахын оронд цэх нуруутай, сай-хан нуруутай явах боломж бий.
Эмэгтэй хүн өдөр тутмын хоол хүнсэндээ кали, кальци агуулагдсан бүтээгдэхүүн хэ-рэглэх, энэ төрлийн комплекс витамин ууж байх нь чухал. Ер нь остеопороз буюу яс сийрэг-жих өвчин бараг оношилдоггүй, эмчилгээний үр дүн муутай хэ-вээрээ байгаа. Түүний шууд үр дагавар бол настай эмэг-тэй-чүүдийн түнхний хугарал, нуруу ясны гэмтэл байдаг. Эдгээр нь амь насанд ч хүрч болох, эсвэл бүх насаар тахир дутуу болгох хүнд эмгэг байдаг юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмэгтэй хүн ясны сийрэгжэлтээс намхан болдог

Энэ насанд эмэгтэй хүний яс сийрэгжих, нуруу намсах, үе мөч өвдөх явдал их гардаг.
Яс сийрэгжилт явагдаж байгаа эсэхийг мэдэх хамгийн энгийн арга бол өндрөө тогтмол хэмжих, яс сийрэгжсэнээс ну-рууны ясанд өөрчлөлт орж нам-хан болох шалтгаан болдог. Настай хүмүүс намхан болоод байдгийн шалтгаан чинь ясны сийрэгжилт юм. Гэхдээ заавал намхан бөгтөр болж таяг ту-лахын оронд цэх нуруутай, сай-хан нуруутай явах боломж бий.
Эмэгтэй хүн өдөр тутмын хоол хүнсэндээ кали, кальци агуулагдсан бүтээгдэхүүн хэ-рэглэх, энэ төрлийн комплекс витамин ууж байх нь чухал. Ер нь остеопороз буюу яс сийрэг-жих өвчин бараг оношилдоггүй, эмчилгээний үр дүн муутай хэ-вээрээ байгаа. Түүний шууд үр дагавар бол настай эмэг-тэй-чүүдийн түнхний хугарал, нуруу ясны гэмтэл байдаг. Эдгээр нь амь насанд ч хүрч болох, эсвэл бүх насаар тахир дутуу болгох хүнд эмгэг байдаг юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмэгтэй хүн ясны сийрэгжэлтээс намхан болдог

Энэ насанд эмэгтэй хүний яс сийрэгжих, нуруу намсах, үе мөч өвдөх явдал их гардаг.
Яс сийрэгжилт явагдаж байгаа эсэхийг мэдэх хамгийн энгийн арга бол өндрөө тогтмол хэмжих, яс сийрэгжсэнээс ну-рууны ясанд өөрчлөлт орж нам-хан болох шалтгаан болдог. Настай хүмүүс намхан болоод байдгийн шалтгаан чинь ясны сийрэгжилт юм. Гэхдээ заавал намхан бөгтөр болж таяг ту-лахын оронд цэх нуруутай, сай-хан нуруутай явах боломж бий.
Эмэгтэй хүн өдөр тутмын хоол хүнсэндээ кали, кальци агуулагдсан бүтээгдэхүүн хэ-рэглэх, энэ төрлийн комплекс витамин ууж байх нь чухал. Ер нь остеопороз буюу яс сийрэг-жих өвчин бараг оношилдоггүй, эмчилгээний үр дүн муутай хэ-вээрээ байгаа. Түүний шууд үр дагавар бол настай эмэг-тэй-чүүдийн түнхний хугарал, нуруу ясны гэмтэл байдаг. Эдгээр нь амь насанд ч хүрч болох, эсвэл бүх насаар тахир дутуу болгох хүнд эмгэг байдаг юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмэгтэй хүн ясны сийрэгжэлтээс намхан болдог

Энэ насанд эмэгтэй хүний яс сийрэгжих, нуруу намсах, үе мөч өвдөх явдал их гардаг.
Яс сийрэгжилт явагдаж байгаа эсэхийг мэдэх хамгийн энгийн арга бол өндрөө тогтмол хэмжих, яс сийрэгжсэнээс ну-рууны ясанд өөрчлөлт орж нам-хан болох шалтгаан болдог. Настай хүмүүс намхан болоод байдгийн шалтгаан чинь ясны сийрэгжилт юм. Гэхдээ заавал намхан бөгтөр болж таяг ту-лахын оронд цэх нуруутай, сай-хан нуруутай явах боломж бий.
Эмэгтэй хүн өдөр тутмын хоол хүнсэндээ кали, кальци агуулагдсан бүтээгдэхүүн хэ-рэглэх, энэ төрлийн комплекс витамин ууж байх нь чухал. Ер нь остеопороз буюу яс сийрэг-жих өвчин бараг оношилдоггүй, эмчилгээний үр дүн муутай хэ-вээрээ байгаа. Түүний шууд үр дагавар бол настай эмэг-тэй-чүүдийн түнхний хугарал, нуруу ясны гэмтэл байдаг. Эдгээр нь амь насанд ч хүрч болох, эсвэл бүх насаар тахир дутуу болгох хүнд эмгэг байдаг юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмэгтэй хүн ясны сийрэгжэлтээс намхан болдог

Энэ насанд эмэгтэй хүний яс сийрэгжих, нуруу намсах, үе мөч өвдөх явдал их гардаг.
Яс сийрэгжилт явагдаж байгаа эсэхийг мэдэх хамгийн энгийн арга бол өндрөө тогтмол хэмжих, яс сийрэгжсэнээс ну-рууны ясанд өөрчлөлт орж нам-хан болох шалтгаан болдог. Настай хүмүүс намхан болоод байдгийн шалтгаан чинь ясны сийрэгжилт юм. Гэхдээ заавал намхан бөгтөр болж таяг ту-лахын оронд цэх нуруутай, сай-хан нуруутай явах боломж бий.
Эмэгтэй хүн өдөр тутмын хоол хүнсэндээ кали, кальци агуулагдсан бүтээгдэхүүн хэ-рэглэх, энэ төрлийн комплекс витамин ууж байх нь чухал. Ер нь остеопороз буюу яс сийрэг-жих өвчин бараг оношилдоггүй, эмчилгээний үр дүн муутай хэ-вээрээ байгаа. Түүний шууд үр дагавар бол настай эмэг-тэй-чүүдийн түнхний хугарал, нуруу ясны гэмтэл байдаг. Эдгээр нь амь насанд ч хүрч болох, эсвэл бүх насаар тахир дутуу болгох хүнд эмгэг байдаг юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмэгтэй хүн ясны сийрэгжэлтээс намхан болдог

Энэ насанд эмэгтэй хүний яс сийрэгжих, нуруу намсах, үе мөч өвдөх явдал их гардаг.
Яс сийрэгжилт явагдаж байгаа эсэхийг мэдэх хамгийн энгийн арга бол өндрөө тогтмол хэмжих, яс сийрэгжсэнээс ну-рууны ясанд өөрчлөлт орж нам-хан болох шалтгаан болдог. Настай хүмүүс намхан болоод байдгийн шалтгаан чинь ясны сийрэгжилт юм. Гэхдээ заавал намхан бөгтөр болж таяг ту-лахын оронд цэх нуруутай, сай-хан нуруутай явах боломж бий.
Эмэгтэй хүн өдөр тутмын хоол хүнсэндээ кали, кальци агуулагдсан бүтээгдэхүүн хэ-рэглэх, энэ төрлийн комплекс витамин ууж байх нь чухал. Ер нь остеопороз буюу яс сийрэг-жих өвчин бараг оношилдоггүй, эмчилгээний үр дүн муутай хэ-вээрээ байгаа. Түүний шууд үр дагавар бол настай эмэг-тэй-чүүдийн түнхний хугарал, нуруу ясны гэмтэл байдаг. Эдгээр нь амь насанд ч хүрч болох, эсвэл бүх насаар тахир дутуу болгох хүнд эмгэг байдаг юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button