Цахилгаан, дулааны үнэ хэдий хэмжээгээр нэмэгдэх вэ?

Эрчим хүч үйлдвэрлэгч, түгээгч, дамжуулагч компаниуд болон нүүрсний уурхайнууд нь үнэ нэмэгдүүлэх саналыг Эрчим хүчний зохицуулах газар (ЭХЗГ)-т ирүүлээд байгаа учир туе газар өчигдөр олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион явууллаа. Гадаадын олон орны Эрчим хүчний Зохицуулах хороод эрчим хучний ямарваа нэгэн асуудлыг шийдвэрлэхдээ олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зааөал зохион явуулдаг бөгөөд хэлэлцүүлэг дээр яригд-сан олон нийтийн санал хү-сэлтийг гаргах шийдвэртээ тусгадаг юм. Харин манай улсын хувьд олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хоёр дахь удаагаа зохион байгуулж буй нь энэ юм. Өмнө нь Налайх дүүрэгт мэн цахилгаан, дулааны үнэ нэмэх асуудлаар анх-ны хэлэлцүүлэг болж байсан удаатай билээ.
Энэ удаагийн хэлэлцүүлгийн гол зорилго бол эрчим хүчний үнэ тариф өсөх болсон үндэслэлийг олон нийтэд танилцуулан ойлгуулах, үнэ нэмэх асуудлыг ил тод болгох, үнэ тарифыг нэмэгдүүлэхийн өмнө олон нийтийн санаа бодлыг сонсож, санал хүсэл-тийг нь судлан Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлөөс гаргах шийдвэрт тусгах явдал байсан юм.
Улаанбаатар банк-ны наймдугаар давхарт байрлах Нийтлэг үйлчилгээний тан-химд болсон туе хэлэлцүүлэгт очиход зохион байгуулагчдын төсөөлж байснаас илүү олон хүн ирж, сандал нь хүрэл-цэлгүй зарим нь зогеож ха-рагдсан. Тэдгээр хүмүүсийн ихэнхи нь үзэг, цаас гарган тэмдэглэж байгаа харагдана билээ.
Өнгөрсөн дөрвөн жилийн хугацаанд эрчим хүчинд хэрэглэдэг импортын сэлбэг материалын үнэ 23-94 хувиар, шатахууньг үнэ бараг хоёр дахин өсч, валютын ханш 10 орчим, төмөр замын тээврийн тариф 36.5 хувиар өссөн бөгөөд нүүрсний үнийг 24.3-36.5 хувиар нэмэх шийдвэрийг уурхайнуудын удирдлага ирүүлээд байгаа нь цахилгаан дулааны үнийг нэмэхээс өөр аргагүй байдалд хүрээд байна гэж ЭХЗГ-ын дарга Р.Ганжуур хэлэлцүулгийг нээж хэлеэн үгэндээ дурдаж байлаа.
Эрчим хүчний үйлдвэрлэгч түгээгч дамжуулагч компаниудын удирд-лагууд үнэ нэмэх болсон үн-дэслэлээ тайлбарлаж, ир-гэдийн төлөөлөгчид болон тэнд очсон зарим иргэд санал бодлоо хэлэх зэргээр туе хэлэлцүүлэг нэлээд халуун болж өнгөрсөн юм. Одоо танд цахилгаан дулааны үнэ хэр-хэн нэмэгдэхээр тусгагдсаныг хүснэгтээс үзнэ уү.
(өдрийн сонин 2004.11.18 285)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цахилгаан, дулааны үнэ хэдий хэмжээгээр нэмэгдэх вэ?

Эрчим хүч үйлдвэрлэгч, түгээгч, дамжуулагч компаниуд болон нүүрсний уурхайнууд нь үнэ нэмэгдүүлэх саналыг Эрчим хүчний зохицуулах газар (ЭХЗГ)-т ирүүлээд байгаа учир туе газар өчигдөр олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион явууллаа. Гадаадын олон орны Эрчим хүчний Зохицуулах хороод эрчим хучний ямарваа нэгэн асуудлыг шийдвэрлэхдээ олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зааөал зохион явуулдаг бөгөөд хэлэлцүүлэг дээр яригд-сан олон нийтийн санал хү-сэлтийг гаргах шийдвэртээ тусгадаг юм. Харин манай улсын хувьд олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хоёр дахь удаагаа зохион байгуулж буй нь энэ юм. Өмнө нь Налайх дүүрэгт мэн цахилгаан, дулааны үнэ нэмэх асуудлаар анх-ны хэлэлцүүлэг болж байсан удаатай билээ.
Энэ удаагийн хэлэлцүүлгийн гол зорилго бол эрчим хүчний үнэ тариф өсөх болсон үндэслэлийг олон нийтэд танилцуулан ойлгуулах, үнэ нэмэх асуудлыг ил тод болгох, үнэ тарифыг нэмэгдүүлэхийн өмнө олон нийтийн санаа бодлыг сонсож, санал хүсэл-тийг нь судлан Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлөөс гаргах шийдвэрт тусгах явдал байсан юм.
Улаанбаатар банк-ны наймдугаар давхарт байрлах Нийтлэг үйлчилгээний тан-химд болсон туе хэлэлцүүлэгт очиход зохион байгуулагчдын төсөөлж байснаас илүү олон хүн ирж, сандал нь хүрэл-цэлгүй зарим нь зогеож ха-рагдсан. Тэдгээр хүмүүсийн ихэнхи нь үзэг, цаас гарган тэмдэглэж байгаа харагдана билээ.
Өнгөрсөн дөрвөн жилийн хугацаанд эрчим хүчинд хэрэглэдэг импортын сэлбэг материалын үнэ 23-94 хувиар, шатахууньг үнэ бараг хоёр дахин өсч, валютын ханш 10 орчим, төмөр замын тээврийн тариф 36.5 хувиар өссөн бөгөөд нүүрсний үнийг 24.3-36.5 хувиар нэмэх шийдвэрийг уурхайнуудын удирдлага ирүүлээд байгаа нь цахилгаан дулааны үнийг нэмэхээс өөр аргагүй байдалд хүрээд байна гэж ЭХЗГ-ын дарга Р.Ганжуур хэлэлцүулгийг нээж хэлеэн үгэндээ дурдаж байлаа.
Эрчим хүчний үйлдвэрлэгч түгээгч дамжуулагч компаниудын удирд-лагууд үнэ нэмэх болсон үн-дэслэлээ тайлбарлаж, ир-гэдийн төлөөлөгчид болон тэнд очсон зарим иргэд санал бодлоо хэлэх зэргээр туе хэлэлцүүлэг нэлээд халуун болж өнгөрсөн юм. Одоо танд цахилгаан дулааны үнэ хэр-хэн нэмэгдэхээр тусгагдсаныг хүснэгтээс үзнэ уү.
(өдрийн сонин 2004.11.18 285)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цахилгаан, дулааны үнэ хэдий хэмжээгээр нэмэгдэх вэ?

Эрчим хүч үйлдвэрлэгч, түгээгч, дамжуулагч компаниуд болон нүүрсний уурхайнууд нь үнэ нэмэгдүүлэх саналыг Эрчим хүчний зохицуулах газар (ЭХЗГ)-т ирүүлээд байгаа учир туе газар өчигдөр олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион явууллаа. Гадаадын олон орны Эрчим хүчний Зохицуулах хороод эрчим хучний ямарваа нэгэн асуудлыг шийдвэрлэхдээ олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зааөал зохион явуулдаг бөгөөд хэлэлцүүлэг дээр яригд-сан олон нийтийн санал хү-сэлтийг гаргах шийдвэртээ тусгадаг юм. Харин манай улсын хувьд олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хоёр дахь удаагаа зохион байгуулж буй нь энэ юм. Өмнө нь Налайх дүүрэгт мэн цахилгаан, дулааны үнэ нэмэх асуудлаар анх-ны хэлэлцүүлэг болж байсан удаатай билээ.
Энэ удаагийн хэлэлцүүлгийн гол зорилго бол эрчим хүчний үнэ тариф өсөх болсон үндэслэлийг олон нийтэд танилцуулан ойлгуулах, үнэ нэмэх асуудлыг ил тод болгох, үнэ тарифыг нэмэгдүүлэхийн өмнө олон нийтийн санаа бодлыг сонсож, санал хүсэл-тийг нь судлан Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлөөс гаргах шийдвэрт тусгах явдал байсан юм.
Улаанбаатар банк-ны наймдугаар давхарт байрлах Нийтлэг үйлчилгээний тан-химд болсон туе хэлэлцүүлэгт очиход зохион байгуулагчдын төсөөлж байснаас илүү олон хүн ирж, сандал нь хүрэл-цэлгүй зарим нь зогеож ха-рагдсан. Тэдгээр хүмүүсийн ихэнхи нь үзэг, цаас гарган тэмдэглэж байгаа харагдана билээ.
Өнгөрсөн дөрвөн жилийн хугацаанд эрчим хүчинд хэрэглэдэг импортын сэлбэг материалын үнэ 23-94 хувиар, шатахууньг үнэ бараг хоёр дахин өсч, валютын ханш 10 орчим, төмөр замын тээврийн тариф 36.5 хувиар өссөн бөгөөд нүүрсний үнийг 24.3-36.5 хувиар нэмэх шийдвэрийг уурхайнуудын удирдлага ирүүлээд байгаа нь цахилгаан дулааны үнийг нэмэхээс өөр аргагүй байдалд хүрээд байна гэж ЭХЗГ-ын дарга Р.Ганжуур хэлэлцүулгийг нээж хэлеэн үгэндээ дурдаж байлаа.
Эрчим хүчний үйлдвэрлэгч түгээгч дамжуулагч компаниудын удирд-лагууд үнэ нэмэх болсон үн-дэслэлээ тайлбарлаж, ир-гэдийн төлөөлөгчид болон тэнд очсон зарим иргэд санал бодлоо хэлэх зэргээр туе хэлэлцүүлэг нэлээд халуун болж өнгөрсөн юм. Одоо танд цахилгаан дулааны үнэ хэр-хэн нэмэгдэхээр тусгагдсаныг хүснэгтээс үзнэ уү.
(өдрийн сонин 2004.11.18 285)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цахилгаан, дулааны үнэ хэдий хэмжээгээр нэмэгдэх вэ?

Эрчим хүч үйлдвэрлэгч, түгээгч, дамжуулагч компаниуд болон нүүрсний уурхайнууд нь үнэ нэмэгдүүлэх саналыг Эрчим хүчний зохицуулах газар (ЭХЗГ)-т ирүүлээд байгаа учир туе газар өчигдөр олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион явууллаа. Гадаадын олон орны Эрчим хүчний Зохицуулах хороод эрчим хучний ямарваа нэгэн асуудлыг шийдвэрлэхдээ олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зааөал зохион явуулдаг бөгөөд хэлэлцүүлэг дээр яригд-сан олон нийтийн санал хү-сэлтийг гаргах шийдвэртээ тусгадаг юм. Харин манай улсын хувьд олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хоёр дахь удаагаа зохион байгуулж буй нь энэ юм. Өмнө нь Налайх дүүрэгт мэн цахилгаан, дулааны үнэ нэмэх асуудлаар анх-ны хэлэлцүүлэг болж байсан удаатай билээ.
Энэ удаагийн хэлэлцүүлгийн гол зорилго бол эрчим хүчний үнэ тариф өсөх болсон үндэслэлийг олон нийтэд танилцуулан ойлгуулах, үнэ нэмэх асуудлыг ил тод болгох, үнэ тарифыг нэмэгдүүлэхийн өмнө олон нийтийн санаа бодлыг сонсож, санал хүсэл-тийг нь судлан Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлөөс гаргах шийдвэрт тусгах явдал байсан юм.
Улаанбаатар банк-ны наймдугаар давхарт байрлах Нийтлэг үйлчилгээний тан-химд болсон туе хэлэлцүүлэгт очиход зохион байгуулагчдын төсөөлж байснаас илүү олон хүн ирж, сандал нь хүрэл-цэлгүй зарим нь зогеож ха-рагдсан. Тэдгээр хүмүүсийн ихэнхи нь үзэг, цаас гарган тэмдэглэж байгаа харагдана билээ.
Өнгөрсөн дөрвөн жилийн хугацаанд эрчим хүчинд хэрэглэдэг импортын сэлбэг материалын үнэ 23-94 хувиар, шатахууньг үнэ бараг хоёр дахин өсч, валютын ханш 10 орчим, төмөр замын тээврийн тариф 36.5 хувиар өссөн бөгөөд нүүрсний үнийг 24.3-36.5 хувиар нэмэх шийдвэрийг уурхайнуудын удирдлага ирүүлээд байгаа нь цахилгаан дулааны үнийг нэмэхээс өөр аргагүй байдалд хүрээд байна гэж ЭХЗГ-ын дарга Р.Ганжуур хэлэлцүулгийг нээж хэлеэн үгэндээ дурдаж байлаа.
Эрчим хүчний үйлдвэрлэгч түгээгч дамжуулагч компаниудын удирд-лагууд үнэ нэмэх болсон үн-дэслэлээ тайлбарлаж, ир-гэдийн төлөөлөгчид болон тэнд очсон зарим иргэд санал бодлоо хэлэх зэргээр туе хэлэлцүүлэг нэлээд халуун болж өнгөрсөн юм. Одоо танд цахилгаан дулааны үнэ хэр-хэн нэмэгдэхээр тусгагдсаныг хүснэгтээс үзнэ уү.
(өдрийн сонин 2004.11.18 285)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цахилгаан, дулааны үнэ хэдий хэмжээгээр нэмэгдэх вэ?

Эрчим хүч үйлдвэрлэгч, түгээгч, дамжуулагч компаниуд болон нүүрсний уурхайнууд нь үнэ нэмэгдүүлэх саналыг Эрчим хүчний зохицуулах газар (ЭХЗГ)-т ирүүлээд байгаа учир туе газар өчигдөр олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион явууллаа. Гадаадын олон орны Эрчим хүчний Зохицуулах хороод эрчим хучний ямарваа нэгэн асуудлыг шийдвэрлэхдээ олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зааөал зохион явуулдаг бөгөөд хэлэлцүүлэг дээр яригд-сан олон нийтийн санал хү-сэлтийг гаргах шийдвэртээ тусгадаг юм. Харин манай улсын хувьд олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хоёр дахь удаагаа зохион байгуулж буй нь энэ юм. Өмнө нь Налайх дүүрэгт мэн цахилгаан, дулааны үнэ нэмэх асуудлаар анх-ны хэлэлцүүлэг болж байсан удаатай билээ.
Энэ удаагийн хэлэлцүүлгийн гол зорилго бол эрчим хүчний үнэ тариф өсөх болсон үндэслэлийг олон нийтэд танилцуулан ойлгуулах, үнэ нэмэх асуудлыг ил тод болгох, үнэ тарифыг нэмэгдүүлэхийн өмнө олон нийтийн санаа бодлыг сонсож, санал хүсэл-тийг нь судлан Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлөөс гаргах шийдвэрт тусгах явдал байсан юм.
Улаанбаатар банк-ны наймдугаар давхарт байрлах Нийтлэг үйлчилгээний тан-химд болсон туе хэлэлцүүлэгт очиход зохион байгуулагчдын төсөөлж байснаас илүү олон хүн ирж, сандал нь хүрэл-цэлгүй зарим нь зогеож ха-рагдсан. Тэдгээр хүмүүсийн ихэнхи нь үзэг, цаас гарган тэмдэглэж байгаа харагдана билээ.
Өнгөрсөн дөрвөн жилийн хугацаанд эрчим хүчинд хэрэглэдэг импортын сэлбэг материалын үнэ 23-94 хувиар, шатахууньг үнэ бараг хоёр дахин өсч, валютын ханш 10 орчим, төмөр замын тээврийн тариф 36.5 хувиар өссөн бөгөөд нүүрсний үнийг 24.3-36.5 хувиар нэмэх шийдвэрийг уурхайнуудын удирдлага ирүүлээд байгаа нь цахилгаан дулааны үнийг нэмэхээс өөр аргагүй байдалд хүрээд байна гэж ЭХЗГ-ын дарга Р.Ганжуур хэлэлцүулгийг нээж хэлеэн үгэндээ дурдаж байлаа.
Эрчим хүчний үйлдвэрлэгч түгээгч дамжуулагч компаниудын удирд-лагууд үнэ нэмэх болсон үн-дэслэлээ тайлбарлаж, ир-гэдийн төлөөлөгчид болон тэнд очсон зарим иргэд санал бодлоо хэлэх зэргээр туе хэлэлцүүлэг нэлээд халуун болж өнгөрсөн юм. Одоо танд цахилгаан дулааны үнэ хэр-хэн нэмэгдэхээр тусгагдсаныг хүснэгтээс үзнэ уү.
(өдрийн сонин 2004.11.18 285)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цахилгаан, дулааны үнэ хэдий хэмжээгээр нэмэгдэх вэ?

Эрчим хүч үйлдвэрлэгч, түгээгч, дамжуулагч компаниуд болон нүүрсний уурхайнууд нь үнэ нэмэгдүүлэх саналыг Эрчим хүчний зохицуулах газар (ЭХЗГ)-т ирүүлээд байгаа учир туе газар өчигдөр олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион явууллаа. Гадаадын олон орны Эрчим хүчний Зохицуулах хороод эрчим хучний ямарваа нэгэн асуудлыг шийдвэрлэхдээ олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зааөал зохион явуулдаг бөгөөд хэлэлцүүлэг дээр яригд-сан олон нийтийн санал хү-сэлтийг гаргах шийдвэртээ тусгадаг юм. Харин манай улсын хувьд олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хоёр дахь удаагаа зохион байгуулж буй нь энэ юм. Өмнө нь Налайх дүүрэгт мэн цахилгаан, дулааны үнэ нэмэх асуудлаар анх-ны хэлэлцүүлэг болж байсан удаатай билээ.
Энэ удаагийн хэлэлцүүлгийн гол зорилго бол эрчим хүчний үнэ тариф өсөх болсон үндэслэлийг олон нийтэд танилцуулан ойлгуулах, үнэ нэмэх асуудлыг ил тод болгох, үнэ тарифыг нэмэгдүүлэхийн өмнө олон нийтийн санаа бодлыг сонсож, санал хүсэл-тийг нь судлан Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлөөс гаргах шийдвэрт тусгах явдал байсан юм.
Улаанбаатар банк-ны наймдугаар давхарт байрлах Нийтлэг үйлчилгээний тан-химд болсон туе хэлэлцүүлэгт очиход зохион байгуулагчдын төсөөлж байснаас илүү олон хүн ирж, сандал нь хүрэл-цэлгүй зарим нь зогеож ха-рагдсан. Тэдгээр хүмүүсийн ихэнхи нь үзэг, цаас гарган тэмдэглэж байгаа харагдана билээ.
Өнгөрсөн дөрвөн жилийн хугацаанд эрчим хүчинд хэрэглэдэг импортын сэлбэг материалын үнэ 23-94 хувиар, шатахууньг үнэ бараг хоёр дахин өсч, валютын ханш 10 орчим, төмөр замын тээврийн тариф 36.5 хувиар өссөн бөгөөд нүүрсний үнийг 24.3-36.5 хувиар нэмэх шийдвэрийг уурхайнуудын удирдлага ирүүлээд байгаа нь цахилгаан дулааны үнийг нэмэхээс өөр аргагүй байдалд хүрээд байна гэж ЭХЗГ-ын дарга Р.Ганжуур хэлэлцүулгийг нээж хэлеэн үгэндээ дурдаж байлаа.
Эрчим хүчний үйлдвэрлэгч түгээгч дамжуулагч компаниудын удирд-лагууд үнэ нэмэх болсон үн-дэслэлээ тайлбарлаж, ир-гэдийн төлөөлөгчид болон тэнд очсон зарим иргэд санал бодлоо хэлэх зэргээр туе хэлэлцүүлэг нэлээд халуун болж өнгөрсөн юм. Одоо танд цахилгаан дулааны үнэ хэр-хэн нэмэгдэхээр тусгагдсаныг хүснэгтээс үзнэ уү.
(өдрийн сонин 2004.11.18 285)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цахилгаан, дулааны үнэ хэдий хэмжээгээр нэмэгдэх вэ?

Эрчим хүч үйлдвэрлэгч, түгээгч, дамжуулагч компаниуд болон нүүрсний уурхайнууд нь үнэ нэмэгдүүлэх саналыг Эрчим хүчний зохицуулах газар (ЭХЗГ)-т ирүүлээд байгаа учир туе газар өчигдөр олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион явууллаа. Гадаадын олон орны Эрчим хүчний Зохицуулах хороод эрчим хучний ямарваа нэгэн асуудлыг шийдвэрлэхдээ олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зааөал зохион явуулдаг бөгөөд хэлэлцүүлэг дээр яригд-сан олон нийтийн санал хү-сэлтийг гаргах шийдвэртээ тусгадаг юм. Харин манай улсын хувьд олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хоёр дахь удаагаа зохион байгуулж буй нь энэ юм. Өмнө нь Налайх дүүрэгт мэн цахилгаан, дулааны үнэ нэмэх асуудлаар анх-ны хэлэлцүүлэг болж байсан удаатай билээ.
Энэ удаагийн хэлэлцүүлгийн гол зорилго бол эрчим хүчний үнэ тариф өсөх болсон үндэслэлийг олон нийтэд танилцуулан ойлгуулах, үнэ нэмэх асуудлыг ил тод болгох, үнэ тарифыг нэмэгдүүлэхийн өмнө олон нийтийн санаа бодлыг сонсож, санал хүсэл-тийг нь судлан Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлөөс гаргах шийдвэрт тусгах явдал байсан юм.
Улаанбаатар банк-ны наймдугаар давхарт байрлах Нийтлэг үйлчилгээний тан-химд болсон туе хэлэлцүүлэгт очиход зохион байгуулагчдын төсөөлж байснаас илүү олон хүн ирж, сандал нь хүрэл-цэлгүй зарим нь зогеож ха-рагдсан. Тэдгээр хүмүүсийн ихэнхи нь үзэг, цаас гарган тэмдэглэж байгаа харагдана билээ.
Өнгөрсөн дөрвөн жилийн хугацаанд эрчим хүчинд хэрэглэдэг импортын сэлбэг материалын үнэ 23-94 хувиар, шатахууньг үнэ бараг хоёр дахин өсч, валютын ханш 10 орчим, төмөр замын тээврийн тариф 36.5 хувиар өссөн бөгөөд нүүрсний үнийг 24.3-36.5 хувиар нэмэх шийдвэрийг уурхайнуудын удирдлага ирүүлээд байгаа нь цахилгаан дулааны үнийг нэмэхээс өөр аргагүй байдалд хүрээд байна гэж ЭХЗГ-ын дарга Р.Ганжуур хэлэлцүулгийг нээж хэлеэн үгэндээ дурдаж байлаа.
Эрчим хүчний үйлдвэрлэгч түгээгч дамжуулагч компаниудын удирд-лагууд үнэ нэмэх болсон үн-дэслэлээ тайлбарлаж, ир-гэдийн төлөөлөгчид болон тэнд очсон зарим иргэд санал бодлоо хэлэх зэргээр туе хэлэлцүүлэг нэлээд халуун болж өнгөрсөн юм. Одоо танд цахилгаан дулааны үнэ хэр-хэн нэмэгдэхээр тусгагдсаныг хүснэгтээс үзнэ уү.
(өдрийн сонин 2004.11.18 285)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button