Яамдаар сонин юу байна-Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

1. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, шүүх, прокурор, хорих байгууллагаас оргон зайлсхийсэн сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтныг олж тогтоох, гэмт этгээд нь тогтоогдоогүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн хэргүүдийг илрүүлэх, шийдвэрлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 435 дугаар тушаалын дагуу Илрүүлэлт-Оргодол нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд 2004 оны 10 дугаар сарын 15-наас 12 дугаар сарын 1-ний хооронд зохион явуулж байна.

2. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, илрүүлэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2004 оны 460 дугаар тушаалын дагуу Холболт нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд 2004 оны 10 дугаар сарын 20-ноос 12 дугаар сарын 20-ны хооронд зохион явуулж, төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсээс хийсэн ажлын дүнг 10 хоног тутам тооцож байна.

Эдгээр арга хэмжээний дүн мэдээнд тулгуурлан судалгаа хийж мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын явц байдал, цаашид авах зарим арга хэмжээний талаар танилцуулга, санал боловсруулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаар дамжуулан Монгол Улсын Засгийн газарт танилцуулах ажлыг төлөвлөж байна.

3. Цагдаа, иргэд олон нийтийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, шуурхай хүргэх ажлыг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээний стандарт нэртэй товхимолыг бэлтгэн гаргаж, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтанд үнэ төлбөргүйгээр тараан өгөх ажлыг зохион байгуулж байна.

Энэхүү товхимолд цагдаагийн байгууллага, алба хаагч хэрхэн иргэдтэй харьцах, санал, гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, хариу өгөх, хамтран ажиллах, туслалцаа үзүүлэх зэргийг зохицуулсан стандартыг тусгав.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яамдаар сонин юу байна-Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

1. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, шүүх, прокурор, хорих байгууллагаас оргон зайлсхийсэн сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтныг олж тогтоох, гэмт этгээд нь тогтоогдоогүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн хэргүүдийг илрүүлэх, шийдвэрлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 435 дугаар тушаалын дагуу Илрүүлэлт-Оргодол нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд 2004 оны 10 дугаар сарын 15-наас 12 дугаар сарын 1-ний хооронд зохион явуулж байна.

2. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, илрүүлэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2004 оны 460 дугаар тушаалын дагуу Холболт нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд 2004 оны 10 дугаар сарын 20-ноос 12 дугаар сарын 20-ны хооронд зохион явуулж, төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсээс хийсэн ажлын дүнг 10 хоног тутам тооцож байна.

Эдгээр арга хэмжээний дүн мэдээнд тулгуурлан судалгаа хийж мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын явц байдал, цаашид авах зарим арга хэмжээний талаар танилцуулга, санал боловсруулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаар дамжуулан Монгол Улсын Засгийн газарт танилцуулах ажлыг төлөвлөж байна.

3. Цагдаа, иргэд олон нийтийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, шуурхай хүргэх ажлыг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээний стандарт нэртэй товхимолыг бэлтгэн гаргаж, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтанд үнэ төлбөргүйгээр тараан өгөх ажлыг зохион байгуулж байна.

Энэхүү товхимолд цагдаагийн байгууллага, алба хаагч хэрхэн иргэдтэй харьцах, санал, гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, хариу өгөх, хамтран ажиллах, туслалцаа үзүүлэх зэргийг зохицуулсан стандартыг тусгав.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яамдаар сонин юу байна-Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

1. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, шүүх, прокурор, хорих байгууллагаас оргон зайлсхийсэн сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтныг олж тогтоох, гэмт этгээд нь тогтоогдоогүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн хэргүүдийг илрүүлэх, шийдвэрлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 435 дугаар тушаалын дагуу Илрүүлэлт-Оргодол нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд 2004 оны 10 дугаар сарын 15-наас 12 дугаар сарын 1-ний хооронд зохион явуулж байна.

2. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, илрүүлэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2004 оны 460 дугаар тушаалын дагуу Холболт нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд 2004 оны 10 дугаар сарын 20-ноос 12 дугаар сарын 20-ны хооронд зохион явуулж, төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсээс хийсэн ажлын дүнг 10 хоног тутам тооцож байна.

Эдгээр арга хэмжээний дүн мэдээнд тулгуурлан судалгаа хийж мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын явц байдал, цаашид авах зарим арга хэмжээний талаар танилцуулга, санал боловсруулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаар дамжуулан Монгол Улсын Засгийн газарт танилцуулах ажлыг төлөвлөж байна.

3. Цагдаа, иргэд олон нийтийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, шуурхай хүргэх ажлыг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээний стандарт нэртэй товхимолыг бэлтгэн гаргаж, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтанд үнэ төлбөргүйгээр тараан өгөх ажлыг зохион байгуулж байна.

Энэхүү товхимолд цагдаагийн байгууллага, алба хаагч хэрхэн иргэдтэй харьцах, санал, гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, хариу өгөх, хамтран ажиллах, туслалцаа үзүүлэх зэргийг зохицуулсан стандартыг тусгав.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яамдаар сонин юу байна-Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

1. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, шүүх, прокурор, хорих байгууллагаас оргон зайлсхийсэн сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтныг олж тогтоох, гэмт этгээд нь тогтоогдоогүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн хэргүүдийг илрүүлэх, шийдвэрлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 435 дугаар тушаалын дагуу Илрүүлэлт-Оргодол нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд 2004 оны 10 дугаар сарын 15-наас 12 дугаар сарын 1-ний хооронд зохион явуулж байна.

2. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, илрүүлэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2004 оны 460 дугаар тушаалын дагуу Холболт нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд 2004 оны 10 дугаар сарын 20-ноос 12 дугаар сарын 20-ны хооронд зохион явуулж, төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсээс хийсэн ажлын дүнг 10 хоног тутам тооцож байна.

Эдгээр арга хэмжээний дүн мэдээнд тулгуурлан судалгаа хийж мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын явц байдал, цаашид авах зарим арга хэмжээний талаар танилцуулга, санал боловсруулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаар дамжуулан Монгол Улсын Засгийн газарт танилцуулах ажлыг төлөвлөж байна.

3. Цагдаа, иргэд олон нийтийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, шуурхай хүргэх ажлыг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээний стандарт нэртэй товхимолыг бэлтгэн гаргаж, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтанд үнэ төлбөргүйгээр тараан өгөх ажлыг зохион байгуулж байна.

Энэхүү товхимолд цагдаагийн байгууллага, алба хаагч хэрхэн иргэдтэй харьцах, санал, гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, хариу өгөх, хамтран ажиллах, туслалцаа үзүүлэх зэргийг зохицуулсан стандартыг тусгав.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яамдаар сонин юу байна-Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

1. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, шүүх, прокурор, хорих байгууллагаас оргон зайлсхийсэн сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтныг олж тогтоох, гэмт этгээд нь тогтоогдоогүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн хэргүүдийг илрүүлэх, шийдвэрлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 435 дугаар тушаалын дагуу Илрүүлэлт-Оргодол нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд 2004 оны 10 дугаар сарын 15-наас 12 дугаар сарын 1-ний хооронд зохион явуулж байна.

2. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, илрүүлэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2004 оны 460 дугаар тушаалын дагуу Холболт нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд 2004 оны 10 дугаар сарын 20-ноос 12 дугаар сарын 20-ны хооронд зохион явуулж, төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсээс хийсэн ажлын дүнг 10 хоног тутам тооцож байна.

Эдгээр арга хэмжээний дүн мэдээнд тулгуурлан судалгаа хийж мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын явц байдал, цаашид авах зарим арга хэмжээний талаар танилцуулга, санал боловсруулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаар дамжуулан Монгол Улсын Засгийн газарт танилцуулах ажлыг төлөвлөж байна.

3. Цагдаа, иргэд олон нийтийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, шуурхай хүргэх ажлыг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээний стандарт нэртэй товхимолыг бэлтгэн гаргаж, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтанд үнэ төлбөргүйгээр тараан өгөх ажлыг зохион байгуулж байна.

Энэхүү товхимолд цагдаагийн байгууллага, алба хаагч хэрхэн иргэдтэй харьцах, санал, гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, хариу өгөх, хамтран ажиллах, туслалцаа үзүүлэх зэргийг зохицуулсан стандартыг тусгав.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яамдаар сонин юу байна-Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

1. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, шүүх, прокурор, хорих байгууллагаас оргон зайлсхийсэн сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтныг олж тогтоох, гэмт этгээд нь тогтоогдоогүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн хэргүүдийг илрүүлэх, шийдвэрлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 435 дугаар тушаалын дагуу Илрүүлэлт-Оргодол нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд 2004 оны 10 дугаар сарын 15-наас 12 дугаар сарын 1-ний хооронд зохион явуулж байна.

2. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, илрүүлэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2004 оны 460 дугаар тушаалын дагуу Холболт нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд 2004 оны 10 дугаар сарын 20-ноос 12 дугаар сарын 20-ны хооронд зохион явуулж, төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсээс хийсэн ажлын дүнг 10 хоног тутам тооцож байна.

Эдгээр арга хэмжээний дүн мэдээнд тулгуурлан судалгаа хийж мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын явц байдал, цаашид авах зарим арга хэмжээний талаар танилцуулга, санал боловсруулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаар дамжуулан Монгол Улсын Засгийн газарт танилцуулах ажлыг төлөвлөж байна.

3. Цагдаа, иргэд олон нийтийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, шуурхай хүргэх ажлыг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээний стандарт нэртэй товхимолыг бэлтгэн гаргаж, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтанд үнэ төлбөргүйгээр тараан өгөх ажлыг зохион байгуулж байна.

Энэхүү товхимолд цагдаагийн байгууллага, алба хаагч хэрхэн иргэдтэй харьцах, санал, гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, хариу өгөх, хамтран ажиллах, туслалцаа үзүүлэх зэргийг зохицуулсан стандартыг тусгав.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яамдаар сонин юу байна-Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

1. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, шүүх, прокурор, хорих байгууллагаас оргон зайлсхийсэн сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтныг олж тогтоох, гэмт этгээд нь тогтоогдоогүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн хэргүүдийг илрүүлэх, шийдвэрлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 435 дугаар тушаалын дагуу Илрүүлэлт-Оргодол нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд 2004 оны 10 дугаар сарын 15-наас 12 дугаар сарын 1-ний хооронд зохион явуулж байна.

2. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, илрүүлэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2004 оны 460 дугаар тушаалын дагуу Холболт нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд 2004 оны 10 дугаар сарын 20-ноос 12 дугаар сарын 20-ны хооронд зохион явуулж, төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсээс хийсэн ажлын дүнг 10 хоног тутам тооцож байна.

Эдгээр арга хэмжээний дүн мэдээнд тулгуурлан судалгаа хийж мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын явц байдал, цаашид авах зарим арга хэмжээний талаар танилцуулга, санал боловсруулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаар дамжуулан Монгол Улсын Засгийн газарт танилцуулах ажлыг төлөвлөж байна.

3. Цагдаа, иргэд олон нийтийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, шуурхай хүргэх ажлыг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээний стандарт нэртэй товхимолыг бэлтгэн гаргаж, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтанд үнэ төлбөргүйгээр тараан өгөх ажлыг зохион байгуулж байна.

Энэхүү товхимолд цагдаагийн байгууллага, алба хаагч хэрхэн иргэдтэй харьцах, санал, гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, хариу өгөх, хамтран ажиллах, туслалцаа үзүүлэх зэргийг зохицуулсан стандартыг тусгав.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button