УУШИГНЫ ӨМӨН (Cancer pulmonum)

Ялгах онош
Уушигны сүрьеэ, архаг хатгалгаа, гуурсан хоолойн аденома, гуурсан хоолойн хондрома ба гамартомаас ялгах шаардлагатай.

Зайшгүй хйих шинжилгээ.
Флюорограмма, цээж гэрэлд харах, зураг авах, компьютерийн ба ердийн дагуу томограмма, уушиг дурандах ба хатгалт хийх замаар эс эдийн шинжилгээг хийх

Авах арга хэмжээ
Өмөнгийн байрлдал, үе шат эсийн бүтэц ургалт, өвчитний биеийн байдал зэргийг харгалзан мэс засал, туяа, хими эмчилгээг даганасан, хавсарсан, бүрдэл байдлаар хэрэглэнэ.

Жижиг эст өмөнгийн эмчилгээ.
А. Жижиг эст өмөнгийн I, II (Т1-2 N0 M0 T1 N1 M0-1 T2 N0-1 M0 ) үед мэс заслын аль нэг төгс эмчилгээ хийж дараахь үргэлжлүүлэн полихими эмчилгээг жилд 2-3 удаа нийт 1,5-2 жил хийнэ. Ийм эмчилгээнд фторурацил, метотрексат, циклофосфаны хослолыг хэрэглэнэ.Yүнд

1. 5-фторурацил флюороурацил –250мг-аар судсанд 2,5,9,12,16,19дэхь өдрүүдэд бүгд 1500мг
-Метотрексат 25мг-аар судсанд 3,10,17 дахь өдрүүдэд бүгд 75 мг
-Циклофосфамид 400-600мг-аар судсанд 1,4,6,8,11,13,15,18,20дахь өдрүүдэд бүгд 3600-5400мг

2.САМ схем Циклофосфан 1-1,5г/м2-аар судсанд анхны өдөр ,
-Адриамицин 60мг/м2 –ыг анхны өдөр судсанд
-Митотрексат 30мг/см2-ыг эхний өдөр судсанд дараагийн курс эмчилгээг 3 долоо хоногийн дараа нийт 3-аас доошгүй курс эмчилгээг хийнэ.

3.САY схем Циклофосфан 1-1,5г/м2 1 дэх өдөр судсанд
-Адриамицин 60мг/м 1 дэх өдөр судсанд
-Винкристин 2мг-ыг 1дэх өдөр судсанд ,дараагийн курсыг 3 долоо хоногийн дараа хийх ба нийт 3-аас доошгүй удаа курс эмчилгээ хийлгэх

Б.Өмөнгийн 3(Т3 N0-3 M0)үед гамма туяагаар зайнаас голомтонд 55г орчны үсэрхийлэлийн бүсэд 45г хүртэл шарна.Эмийн эмчилгээг энэ үед шарахаас өмнө хэрэв завсарлагтай шаардлагын үед шарлагын завсарлагын үед эсвэл шарсаны дараа хийж болно.Дэмжин полихими эмчилгээг цаашид 2-3 удаа хийнэ.

В.Өмөнгийн 4үед(M1-4 N0-2 M1) хөнгөвчлөх хими туяа эсвэл шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийнэ.

Хавтгай эст өмөнгийн эмчилгээ
Өмөнгийн 1, 2-р үед төгс хагалгаа хийнэ. Өмөнгийн 3-р үед мэс заслын төгс эмчилгээг хагалгааны өмнө ба дараах барилаар туяа эмчилгээтэй хийнэ. Хагалгааны өмнөх шарлагыг анхдагч хавдрын орчмын үсэрхийллийн бүсэд нийлбэрээр 35 гр хагалгааны дараах шарлагыг уушги авсан суурь түүний орчны үсэрхийлэлийн бүсэд 35-40 гр тунг өгнө. Өвчний4-р үед хөнгөвчлөх зорилгоор туяа, хими, туяа химийн болон шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийнэ.

Булчирхайлаг өмөнгийн эмчилгээ
Булчирхайлаг өмөнгийн 1,2,3 –р үед зөвхөн мэс заслын төгс эмчилгээ хийнэ.

Yр дүн
Уушигны өмөнгийн 1,2-р үед эмчилгээний үр дүн сайн. Харин жижиг эст өмөн ба өвчний III б IҮ үед тавилан эргэлзээтэй боловч удаан хугацааны засрал авна. Уушигны өмөнгийн үед мэс засал хими туяа эмчилгээ тус бүрдээ дунджаар 27-30 ор хоног эзэлнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УУШИГНЫ ӨМӨН (Cancer pulmonum)

Ялгах онош
Уушигны сүрьеэ, архаг хатгалгаа, гуурсан хоолойн аденома, гуурсан хоолойн хондрома ба гамартомаас ялгах шаардлагатай.

Зайшгүй хйих шинжилгээ.
Флюорограмма, цээж гэрэлд харах, зураг авах, компьютерийн ба ердийн дагуу томограмма, уушиг дурандах ба хатгалт хийх замаар эс эдийн шинжилгээг хийх

Авах арга хэмжээ
Өмөнгийн байрлдал, үе шат эсийн бүтэц ургалт, өвчитний биеийн байдал зэргийг харгалзан мэс засал, туяа, хими эмчилгээг даганасан, хавсарсан, бүрдэл байдлаар хэрэглэнэ.

Жижиг эст өмөнгийн эмчилгээ.
А. Жижиг эст өмөнгийн I, II (Т1-2 N0 M0 T1 N1 M0-1 T2 N0-1 M0 ) үед мэс заслын аль нэг төгс эмчилгээ хийж дараахь үргэлжлүүлэн полихими эмчилгээг жилд 2-3 удаа нийт 1,5-2 жил хийнэ. Ийм эмчилгээнд фторурацил, метотрексат, циклофосфаны хослолыг хэрэглэнэ.Yүнд

1. 5-фторурацил флюороурацил –250мг-аар судсанд 2,5,9,12,16,19дэхь өдрүүдэд бүгд 1500мг
-Метотрексат 25мг-аар судсанд 3,10,17 дахь өдрүүдэд бүгд 75 мг
-Циклофосфамид 400-600мг-аар судсанд 1,4,6,8,11,13,15,18,20дахь өдрүүдэд бүгд 3600-5400мг

2.САМ схем Циклофосфан 1-1,5г/м2-аар судсанд анхны өдөр ,
-Адриамицин 60мг/м2 –ыг анхны өдөр судсанд
-Митотрексат 30мг/см2-ыг эхний өдөр судсанд дараагийн курс эмчилгээг 3 долоо хоногийн дараа нийт 3-аас доошгүй курс эмчилгээг хийнэ.

3.САY схем Циклофосфан 1-1,5г/м2 1 дэх өдөр судсанд
-Адриамицин 60мг/м 1 дэх өдөр судсанд
-Винкристин 2мг-ыг 1дэх өдөр судсанд ,дараагийн курсыг 3 долоо хоногийн дараа хийх ба нийт 3-аас доошгүй удаа курс эмчилгээ хийлгэх

Б.Өмөнгийн 3(Т3 N0-3 M0)үед гамма туяагаар зайнаас голомтонд 55г орчны үсэрхийлэлийн бүсэд 45г хүртэл шарна.Эмийн эмчилгээг энэ үед шарахаас өмнө хэрэв завсарлагтай шаардлагын үед шарлагын завсарлагын үед эсвэл шарсаны дараа хийж болно.Дэмжин полихими эмчилгээг цаашид 2-3 удаа хийнэ.

В.Өмөнгийн 4үед(M1-4 N0-2 M1) хөнгөвчлөх хими туяа эсвэл шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийнэ.

Хавтгай эст өмөнгийн эмчилгээ
Өмөнгийн 1, 2-р үед төгс хагалгаа хийнэ. Өмөнгийн 3-р үед мэс заслын төгс эмчилгээг хагалгааны өмнө ба дараах барилаар туяа эмчилгээтэй хийнэ. Хагалгааны өмнөх шарлагыг анхдагч хавдрын орчмын үсэрхийллийн бүсэд нийлбэрээр 35 гр хагалгааны дараах шарлагыг уушги авсан суурь түүний орчны үсэрхийлэлийн бүсэд 35-40 гр тунг өгнө. Өвчний4-р үед хөнгөвчлөх зорилгоор туяа, хими, туяа химийн болон шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийнэ.

Булчирхайлаг өмөнгийн эмчилгээ
Булчирхайлаг өмөнгийн 1,2,3 –р үед зөвхөн мэс заслын төгс эмчилгээ хийнэ.

Yр дүн
Уушигны өмөнгийн 1,2-р үед эмчилгээний үр дүн сайн. Харин жижиг эст өмөн ба өвчний III б IҮ үед тавилан эргэлзээтэй боловч удаан хугацааны засрал авна. Уушигны өмөнгийн үед мэс засал хими туяа эмчилгээ тус бүрдээ дунджаар 27-30 ор хоног эзэлнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УУШИГНЫ ӨМӨН (Cancer pulmonum)

Ялгах онош
Уушигны сүрьеэ, архаг хатгалгаа, гуурсан хоолойн аденома, гуурсан хоолойн хондрома ба гамартомаас ялгах шаардлагатай.

Зайшгүй хйих шинжилгээ.
Флюорограмма, цээж гэрэлд харах, зураг авах, компьютерийн ба ердийн дагуу томограмма, уушиг дурандах ба хатгалт хийх замаар эс эдийн шинжилгээг хийх

Авах арга хэмжээ
Өмөнгийн байрлдал, үе шат эсийн бүтэц ургалт, өвчитний биеийн байдал зэргийг харгалзан мэс засал, туяа, хими эмчилгээг даганасан, хавсарсан, бүрдэл байдлаар хэрэглэнэ.

Жижиг эст өмөнгийн эмчилгээ.
А. Жижиг эст өмөнгийн I, II (Т1-2 N0 M0 T1 N1 M0-1 T2 N0-1 M0 ) үед мэс заслын аль нэг төгс эмчилгээ хийж дараахь үргэлжлүүлэн полихими эмчилгээг жилд 2-3 удаа нийт 1,5-2 жил хийнэ. Ийм эмчилгээнд фторурацил, метотрексат, циклофосфаны хослолыг хэрэглэнэ.Yүнд

1. 5-фторурацил флюороурацил –250мг-аар судсанд 2,5,9,12,16,19дэхь өдрүүдэд бүгд 1500мг
-Метотрексат 25мг-аар судсанд 3,10,17 дахь өдрүүдэд бүгд 75 мг
-Циклофосфамид 400-600мг-аар судсанд 1,4,6,8,11,13,15,18,20дахь өдрүүдэд бүгд 3600-5400мг

2.САМ схем Циклофосфан 1-1,5г/м2-аар судсанд анхны өдөр ,
-Адриамицин 60мг/м2 –ыг анхны өдөр судсанд
-Митотрексат 30мг/см2-ыг эхний өдөр судсанд дараагийн курс эмчилгээг 3 долоо хоногийн дараа нийт 3-аас доошгүй курс эмчилгээг хийнэ.

3.САY схем Циклофосфан 1-1,5г/м2 1 дэх өдөр судсанд
-Адриамицин 60мг/м 1 дэх өдөр судсанд
-Винкристин 2мг-ыг 1дэх өдөр судсанд ,дараагийн курсыг 3 долоо хоногийн дараа хийх ба нийт 3-аас доошгүй удаа курс эмчилгээ хийлгэх

Б.Өмөнгийн 3(Т3 N0-3 M0)үед гамма туяагаар зайнаас голомтонд 55г орчны үсэрхийлэлийн бүсэд 45г хүртэл шарна.Эмийн эмчилгээг энэ үед шарахаас өмнө хэрэв завсарлагтай шаардлагын үед шарлагын завсарлагын үед эсвэл шарсаны дараа хийж болно.Дэмжин полихими эмчилгээг цаашид 2-3 удаа хийнэ.

В.Өмөнгийн 4үед(M1-4 N0-2 M1) хөнгөвчлөх хими туяа эсвэл шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийнэ.

Хавтгай эст өмөнгийн эмчилгээ
Өмөнгийн 1, 2-р үед төгс хагалгаа хийнэ. Өмөнгийн 3-р үед мэс заслын төгс эмчилгээг хагалгааны өмнө ба дараах барилаар туяа эмчилгээтэй хийнэ. Хагалгааны өмнөх шарлагыг анхдагч хавдрын орчмын үсэрхийллийн бүсэд нийлбэрээр 35 гр хагалгааны дараах шарлагыг уушги авсан суурь түүний орчны үсэрхийлэлийн бүсэд 35-40 гр тунг өгнө. Өвчний4-р үед хөнгөвчлөх зорилгоор туяа, хими, туяа химийн болон шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийнэ.

Булчирхайлаг өмөнгийн эмчилгээ
Булчирхайлаг өмөнгийн 1,2,3 –р үед зөвхөн мэс заслын төгс эмчилгээ хийнэ.

Yр дүн
Уушигны өмөнгийн 1,2-р үед эмчилгээний үр дүн сайн. Харин жижиг эст өмөн ба өвчний III б IҮ үед тавилан эргэлзээтэй боловч удаан хугацааны засрал авна. Уушигны өмөнгийн үед мэс засал хими туяа эмчилгээ тус бүрдээ дунджаар 27-30 ор хоног эзэлнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УУШИГНЫ ӨМӨН (Cancer pulmonum)

Ялгах онош
Уушигны сүрьеэ, архаг хатгалгаа, гуурсан хоолойн аденома, гуурсан хоолойн хондрома ба гамартомаас ялгах шаардлагатай.

Зайшгүй хйих шинжилгээ.
Флюорограмма, цээж гэрэлд харах, зураг авах, компьютерийн ба ердийн дагуу томограмма, уушиг дурандах ба хатгалт хийх замаар эс эдийн шинжилгээг хийх

Авах арга хэмжээ
Өмөнгийн байрлдал, үе шат эсийн бүтэц ургалт, өвчитний биеийн байдал зэргийг харгалзан мэс засал, туяа, хими эмчилгээг даганасан, хавсарсан, бүрдэл байдлаар хэрэглэнэ.

Жижиг эст өмөнгийн эмчилгээ.
А. Жижиг эст өмөнгийн I, II (Т1-2 N0 M0 T1 N1 M0-1 T2 N0-1 M0 ) үед мэс заслын аль нэг төгс эмчилгээ хийж дараахь үргэлжлүүлэн полихими эмчилгээг жилд 2-3 удаа нийт 1,5-2 жил хийнэ. Ийм эмчилгээнд фторурацил, метотрексат, циклофосфаны хослолыг хэрэглэнэ.Yүнд

1. 5-фторурацил флюороурацил –250мг-аар судсанд 2,5,9,12,16,19дэхь өдрүүдэд бүгд 1500мг
-Метотрексат 25мг-аар судсанд 3,10,17 дахь өдрүүдэд бүгд 75 мг
-Циклофосфамид 400-600мг-аар судсанд 1,4,6,8,11,13,15,18,20дахь өдрүүдэд бүгд 3600-5400мг

2.САМ схем Циклофосфан 1-1,5г/м2-аар судсанд анхны өдөр ,
-Адриамицин 60мг/м2 –ыг анхны өдөр судсанд
-Митотрексат 30мг/см2-ыг эхний өдөр судсанд дараагийн курс эмчилгээг 3 долоо хоногийн дараа нийт 3-аас доошгүй курс эмчилгээг хийнэ.

3.САY схем Циклофосфан 1-1,5г/м2 1 дэх өдөр судсанд
-Адриамицин 60мг/м 1 дэх өдөр судсанд
-Винкристин 2мг-ыг 1дэх өдөр судсанд ,дараагийн курсыг 3 долоо хоногийн дараа хийх ба нийт 3-аас доошгүй удаа курс эмчилгээ хийлгэх

Б.Өмөнгийн 3(Т3 N0-3 M0)үед гамма туяагаар зайнаас голомтонд 55г орчны үсэрхийлэлийн бүсэд 45г хүртэл шарна.Эмийн эмчилгээг энэ үед шарахаас өмнө хэрэв завсарлагтай шаардлагын үед шарлагын завсарлагын үед эсвэл шарсаны дараа хийж болно.Дэмжин полихими эмчилгээг цаашид 2-3 удаа хийнэ.

В.Өмөнгийн 4үед(M1-4 N0-2 M1) хөнгөвчлөх хими туяа эсвэл шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийнэ.

Хавтгай эст өмөнгийн эмчилгээ
Өмөнгийн 1, 2-р үед төгс хагалгаа хийнэ. Өмөнгийн 3-р үед мэс заслын төгс эмчилгээг хагалгааны өмнө ба дараах барилаар туяа эмчилгээтэй хийнэ. Хагалгааны өмнөх шарлагыг анхдагч хавдрын орчмын үсэрхийллийн бүсэд нийлбэрээр 35 гр хагалгааны дараах шарлагыг уушги авсан суурь түүний орчны үсэрхийлэлийн бүсэд 35-40 гр тунг өгнө. Өвчний4-р үед хөнгөвчлөх зорилгоор туяа, хими, туяа химийн болон шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийнэ.

Булчирхайлаг өмөнгийн эмчилгээ
Булчирхайлаг өмөнгийн 1,2,3 –р үед зөвхөн мэс заслын төгс эмчилгээ хийнэ.

Yр дүн
Уушигны өмөнгийн 1,2-р үед эмчилгээний үр дүн сайн. Харин жижиг эст өмөн ба өвчний III б IҮ үед тавилан эргэлзээтэй боловч удаан хугацааны засрал авна. Уушигны өмөнгийн үед мэс засал хими туяа эмчилгээ тус бүрдээ дунджаар 27-30 ор хоног эзэлнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УУШИГНЫ ӨМӨН (Cancer pulmonum)

Ялгах онош
Уушигны сүрьеэ, архаг хатгалгаа, гуурсан хоолойн аденома, гуурсан хоолойн хондрома ба гамартомаас ялгах шаардлагатай.

Зайшгүй хйих шинжилгээ.
Флюорограмма, цээж гэрэлд харах, зураг авах, компьютерийн ба ердийн дагуу томограмма, уушиг дурандах ба хатгалт хийх замаар эс эдийн шинжилгээг хийх

Авах арга хэмжээ
Өмөнгийн байрлдал, үе шат эсийн бүтэц ургалт, өвчитний биеийн байдал зэргийг харгалзан мэс засал, туяа, хими эмчилгээг даганасан, хавсарсан, бүрдэл байдлаар хэрэглэнэ.

Жижиг эст өмөнгийн эмчилгээ.
А. Жижиг эст өмөнгийн I, II (Т1-2 N0 M0 T1 N1 M0-1 T2 N0-1 M0 ) үед мэс заслын аль нэг төгс эмчилгээ хийж дараахь үргэлжлүүлэн полихими эмчилгээг жилд 2-3 удаа нийт 1,5-2 жил хийнэ. Ийм эмчилгээнд фторурацил, метотрексат, циклофосфаны хослолыг хэрэглэнэ.Yүнд

1. 5-фторурацил флюороурацил –250мг-аар судсанд 2,5,9,12,16,19дэхь өдрүүдэд бүгд 1500мг
-Метотрексат 25мг-аар судсанд 3,10,17 дахь өдрүүдэд бүгд 75 мг
-Циклофосфамид 400-600мг-аар судсанд 1,4,6,8,11,13,15,18,20дахь өдрүүдэд бүгд 3600-5400мг

2.САМ схем Циклофосфан 1-1,5г/м2-аар судсанд анхны өдөр ,
-Адриамицин 60мг/м2 –ыг анхны өдөр судсанд
-Митотрексат 30мг/см2-ыг эхний өдөр судсанд дараагийн курс эмчилгээг 3 долоо хоногийн дараа нийт 3-аас доошгүй курс эмчилгээг хийнэ.

3.САY схем Циклофосфан 1-1,5г/м2 1 дэх өдөр судсанд
-Адриамицин 60мг/м 1 дэх өдөр судсанд
-Винкристин 2мг-ыг 1дэх өдөр судсанд ,дараагийн курсыг 3 долоо хоногийн дараа хийх ба нийт 3-аас доошгүй удаа курс эмчилгээ хийлгэх

Б.Өмөнгийн 3(Т3 N0-3 M0)үед гамма туяагаар зайнаас голомтонд 55г орчны үсэрхийлэлийн бүсэд 45г хүртэл шарна.Эмийн эмчилгээг энэ үед шарахаас өмнө хэрэв завсарлагтай шаардлагын үед шарлагын завсарлагын үед эсвэл шарсаны дараа хийж болно.Дэмжин полихими эмчилгээг цаашид 2-3 удаа хийнэ.

В.Өмөнгийн 4үед(M1-4 N0-2 M1) хөнгөвчлөх хими туяа эсвэл шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийнэ.

Хавтгай эст өмөнгийн эмчилгээ
Өмөнгийн 1, 2-р үед төгс хагалгаа хийнэ. Өмөнгийн 3-р үед мэс заслын төгс эмчилгээг хагалгааны өмнө ба дараах барилаар туяа эмчилгээтэй хийнэ. Хагалгааны өмнөх шарлагыг анхдагч хавдрын орчмын үсэрхийллийн бүсэд нийлбэрээр 35 гр хагалгааны дараах шарлагыг уушги авсан суурь түүний орчны үсэрхийлэлийн бүсэд 35-40 гр тунг өгнө. Өвчний4-р үед хөнгөвчлөх зорилгоор туяа, хими, туяа химийн болон шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийнэ.

Булчирхайлаг өмөнгийн эмчилгээ
Булчирхайлаг өмөнгийн 1,2,3 –р үед зөвхөн мэс заслын төгс эмчилгээ хийнэ.

Yр дүн
Уушигны өмөнгийн 1,2-р үед эмчилгээний үр дүн сайн. Харин жижиг эст өмөн ба өвчний III б IҮ үед тавилан эргэлзээтэй боловч удаан хугацааны засрал авна. Уушигны өмөнгийн үед мэс засал хими туяа эмчилгээ тус бүрдээ дунджаар 27-30 ор хоног эзэлнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УУШИГНЫ ӨМӨН (Cancer pulmonum)

Ялгах онош
Уушигны сүрьеэ, архаг хатгалгаа, гуурсан хоолойн аденома, гуурсан хоолойн хондрома ба гамартомаас ялгах шаардлагатай.

Зайшгүй хйих шинжилгээ.
Флюорограмма, цээж гэрэлд харах, зураг авах, компьютерийн ба ердийн дагуу томограмма, уушиг дурандах ба хатгалт хийх замаар эс эдийн шинжилгээг хийх

Авах арга хэмжээ
Өмөнгийн байрлдал, үе шат эсийн бүтэц ургалт, өвчитний биеийн байдал зэргийг харгалзан мэс засал, туяа, хими эмчилгээг даганасан, хавсарсан, бүрдэл байдлаар хэрэглэнэ.

Жижиг эст өмөнгийн эмчилгээ.
А. Жижиг эст өмөнгийн I, II (Т1-2 N0 M0 T1 N1 M0-1 T2 N0-1 M0 ) үед мэс заслын аль нэг төгс эмчилгээ хийж дараахь үргэлжлүүлэн полихими эмчилгээг жилд 2-3 удаа нийт 1,5-2 жил хийнэ. Ийм эмчилгээнд фторурацил, метотрексат, циклофосфаны хослолыг хэрэглэнэ.Yүнд

1. 5-фторурацил флюороурацил –250мг-аар судсанд 2,5,9,12,16,19дэхь өдрүүдэд бүгд 1500мг
-Метотрексат 25мг-аар судсанд 3,10,17 дахь өдрүүдэд бүгд 75 мг
-Циклофосфамид 400-600мг-аар судсанд 1,4,6,8,11,13,15,18,20дахь өдрүүдэд бүгд 3600-5400мг

2.САМ схем Циклофосфан 1-1,5г/м2-аар судсанд анхны өдөр ,
-Адриамицин 60мг/м2 –ыг анхны өдөр судсанд
-Митотрексат 30мг/см2-ыг эхний өдөр судсанд дараагийн курс эмчилгээг 3 долоо хоногийн дараа нийт 3-аас доошгүй курс эмчилгээг хийнэ.

3.САY схем Циклофосфан 1-1,5г/м2 1 дэх өдөр судсанд
-Адриамицин 60мг/м 1 дэх өдөр судсанд
-Винкристин 2мг-ыг 1дэх өдөр судсанд ,дараагийн курсыг 3 долоо хоногийн дараа хийх ба нийт 3-аас доошгүй удаа курс эмчилгээ хийлгэх

Б.Өмөнгийн 3(Т3 N0-3 M0)үед гамма туяагаар зайнаас голомтонд 55г орчны үсэрхийлэлийн бүсэд 45г хүртэл шарна.Эмийн эмчилгээг энэ үед шарахаас өмнө хэрэв завсарлагтай шаардлагын үед шарлагын завсарлагын үед эсвэл шарсаны дараа хийж болно.Дэмжин полихими эмчилгээг цаашид 2-3 удаа хийнэ.

В.Өмөнгийн 4үед(M1-4 N0-2 M1) хөнгөвчлөх хими туяа эсвэл шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийнэ.

Хавтгай эст өмөнгийн эмчилгээ
Өмөнгийн 1, 2-р үед төгс хагалгаа хийнэ. Өмөнгийн 3-р үед мэс заслын төгс эмчилгээг хагалгааны өмнө ба дараах барилаар туяа эмчилгээтэй хийнэ. Хагалгааны өмнөх шарлагыг анхдагч хавдрын орчмын үсэрхийллийн бүсэд нийлбэрээр 35 гр хагалгааны дараах шарлагыг уушги авсан суурь түүний орчны үсэрхийлэлийн бүсэд 35-40 гр тунг өгнө. Өвчний4-р үед хөнгөвчлөх зорилгоор туяа, хими, туяа химийн болон шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийнэ.

Булчирхайлаг өмөнгийн эмчилгээ
Булчирхайлаг өмөнгийн 1,2,3 –р үед зөвхөн мэс заслын төгс эмчилгээ хийнэ.

Yр дүн
Уушигны өмөнгийн 1,2-р үед эмчилгээний үр дүн сайн. Харин жижиг эст өмөн ба өвчний III б IҮ үед тавилан эргэлзээтэй боловч удаан хугацааны засрал авна. Уушигны өмөнгийн үед мэс засал хими туяа эмчилгээ тус бүрдээ дунджаар 27-30 ор хоног эзэлнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УУШИГНЫ ӨМӨН (Cancer pulmonum)

Ялгах онош
Уушигны сүрьеэ, архаг хатгалгаа, гуурсан хоолойн аденома, гуурсан хоолойн хондрома ба гамартомаас ялгах шаардлагатай.

Зайшгүй хйих шинжилгээ.
Флюорограмма, цээж гэрэлд харах, зураг авах, компьютерийн ба ердийн дагуу томограмма, уушиг дурандах ба хатгалт хийх замаар эс эдийн шинжилгээг хийх

Авах арга хэмжээ
Өмөнгийн байрлдал, үе шат эсийн бүтэц ургалт, өвчитний биеийн байдал зэргийг харгалзан мэс засал, туяа, хими эмчилгээг даганасан, хавсарсан, бүрдэл байдлаар хэрэглэнэ.

Жижиг эст өмөнгийн эмчилгээ.
А. Жижиг эст өмөнгийн I, II (Т1-2 N0 M0 T1 N1 M0-1 T2 N0-1 M0 ) үед мэс заслын аль нэг төгс эмчилгээ хийж дараахь үргэлжлүүлэн полихими эмчилгээг жилд 2-3 удаа нийт 1,5-2 жил хийнэ. Ийм эмчилгээнд фторурацил, метотрексат, циклофосфаны хослолыг хэрэглэнэ.Yүнд

1. 5-фторурацил флюороурацил –250мг-аар судсанд 2,5,9,12,16,19дэхь өдрүүдэд бүгд 1500мг
-Метотрексат 25мг-аар судсанд 3,10,17 дахь өдрүүдэд бүгд 75 мг
-Циклофосфамид 400-600мг-аар судсанд 1,4,6,8,11,13,15,18,20дахь өдрүүдэд бүгд 3600-5400мг

2.САМ схем Циклофосфан 1-1,5г/м2-аар судсанд анхны өдөр ,
-Адриамицин 60мг/м2 –ыг анхны өдөр судсанд
-Митотрексат 30мг/см2-ыг эхний өдөр судсанд дараагийн курс эмчилгээг 3 долоо хоногийн дараа нийт 3-аас доошгүй курс эмчилгээг хийнэ.

3.САY схем Циклофосфан 1-1,5г/м2 1 дэх өдөр судсанд
-Адриамицин 60мг/м 1 дэх өдөр судсанд
-Винкристин 2мг-ыг 1дэх өдөр судсанд ,дараагийн курсыг 3 долоо хоногийн дараа хийх ба нийт 3-аас доошгүй удаа курс эмчилгээ хийлгэх

Б.Өмөнгийн 3(Т3 N0-3 M0)үед гамма туяагаар зайнаас голомтонд 55г орчны үсэрхийлэлийн бүсэд 45г хүртэл шарна.Эмийн эмчилгээг энэ үед шарахаас өмнө хэрэв завсарлагтай шаардлагын үед шарлагын завсарлагын үед эсвэл шарсаны дараа хийж болно.Дэмжин полихими эмчилгээг цаашид 2-3 удаа хийнэ.

В.Өмөнгийн 4үед(M1-4 N0-2 M1) хөнгөвчлөх хими туяа эсвэл шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийнэ.

Хавтгай эст өмөнгийн эмчилгээ
Өмөнгийн 1, 2-р үед төгс хагалгаа хийнэ. Өмөнгийн 3-р үед мэс заслын төгс эмчилгээг хагалгааны өмнө ба дараах барилаар туяа эмчилгээтэй хийнэ. Хагалгааны өмнөх шарлагыг анхдагч хавдрын орчмын үсэрхийллийн бүсэд нийлбэрээр 35 гр хагалгааны дараах шарлагыг уушги авсан суурь түүний орчны үсэрхийлэлийн бүсэд 35-40 гр тунг өгнө. Өвчний4-р үед хөнгөвчлөх зорилгоор туяа, хими, туяа химийн болон шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийнэ.

Булчирхайлаг өмөнгийн эмчилгээ
Булчирхайлаг өмөнгийн 1,2,3 –р үед зөвхөн мэс заслын төгс эмчилгээ хийнэ.

Yр дүн
Уушигны өмөнгийн 1,2-р үед эмчилгээний үр дүн сайн. Харин жижиг эст өмөн ба өвчний III б IҮ үед тавилан эргэлзээтэй боловч удаан хугацааны засрал авна. Уушигны өмөнгийн үед мэс засал хими туяа эмчилгээ тус бүрдээ дунджаар 27-30 ор хоног эзэлнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button