Төсвийн мөнгөөр юу хийх вэ?

Уг хуулийг хэрэгжүулэх зорилгоор Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2004 онд хэрэгжүүлэх барилга бай-гууламж, төсөл, арга хэм-жээний тодотгосон жагсаалт, улсын төсвийн болон замын сангийн хөрөнгөөр хэрэг-жуүлэх зам, гуурийн барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг баталж тогтоол гаргав. Уг тоггоолоор, барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээг ашиглалтад оруулах хугацаа, тэргүүлэх ач холбогдол, эх үүсвэрийн батлагдсан хуваарийн дагуу сан-хүүжүүлэх, гуйцэтгэлдхяналт тавьж ажиллахыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгаж, гүйцэтгэлийн явц, ашиглалтад оруулах хугацаа, тэргүүлэх ач холбогдлыг харгалзан төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын саналыг үндэслэн батләгдсан хөрөнгийн дүнд багтааж санхүүжүүлэх шаардлагатай тохиолдолд зохицуулалт хийж ажиллахыг Сангийн сайд М.Алтаңхуягт зөвшөөрөв.
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар энә онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээний анх батлагдсан дүнгээс энэхуү тодотгол нийтдээ 12,8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж, 6,0 тэрбумаар хасагдсан бөгөөд эцсийн дүнгээрээ 6,8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төсвийн мөнгөөр юу хийх вэ?

Уг хуулийг хэрэгжүулэх зорилгоор Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2004 онд хэрэгжүүлэх барилга бай-гууламж, төсөл, арга хэм-жээний тодотгосон жагсаалт, улсын төсвийн болон замын сангийн хөрөнгөөр хэрэг-жуүлэх зам, гуурийн барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг баталж тогтоол гаргав. Уг тоггоолоор, барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээг ашиглалтад оруулах хугацаа, тэргүүлэх ач холбогдол, эх үүсвэрийн батлагдсан хуваарийн дагуу сан-хүүжүүлэх, гуйцэтгэлдхяналт тавьж ажиллахыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгаж, гүйцэтгэлийн явц, ашиглалтад оруулах хугацаа, тэргүүлэх ач холбогдлыг харгалзан төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын саналыг үндэслэн батләгдсан хөрөнгийн дүнд багтааж санхүүжүүлэх шаардлагатай тохиолдолд зохицуулалт хийж ажиллахыг Сангийн сайд М.Алтаңхуягт зөвшөөрөв.
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар энә онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээний анх батлагдсан дүнгээс энэхуү тодотгол нийтдээ 12,8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж, 6,0 тэрбумаар хасагдсан бөгөөд эцсийн дүнгээрээ 6,8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button