Сексийн курсууд хүнд буруу мэдлэг олгож байна!

Жишээлбэл зарим ийм курсууд нэг хүйсийн сексийн үед бэлгэвч нь 31 хувь хүртэл бэлгийн замын халдварт өвчнөөс хамгаалж чадахгүй гэж зааж байхад, зарим нь эр хүний гар бүсгүйн бэлэг эрхтэнд хүрэхэд жирэмсэн болдог гэж хүртэл ярьж байсан ажээ. Ерөөсөе хувийн ийм сургалт курсууд тодорхой нэгдсэн хетелбөргүй, гарын авлага сургалтын материал хомс, зарим нь бүр ямар ч шинжлэх ухааны үндэсгүй зүйлүүдийг зааж байгаа нь тэдгээрт суралцаж буй хүмүүс төдийгүй нийт иргэдэд ихээхэн хор хөнөөлтэи зүйл гэж судалгааг хийсэн хүмүүс толгой сэгсэрч байна. Жишээ нь, эхийнхээ хэвлийд ураг бүрэлдэхдээ эцгээсээ 24, эхээсээ 24 хромосом өвлөн авдаг гэж зааж байсан курс ч байгаа гэнэ. Гэтэл үнэн хэрэгтээ 24 биш, 23 хромосом өвлөн авдаг шүү дээ. 25 муж улсын 13 сургууль, эмнэлэг, шашны бүлгүүдийн ийм төрлийн сургалтыг шалгаж үзэхэд 11-д нь дээр өгүүлсэн шиг томоохон зөрчлүүд илэрчээ.
Үүний дараа конгрессын гишүүд энэ асуудалд ихээхэн анхаарал хандуулах шаардлагатайг зөвшөөрч, 2005 онд иргэдийн нөхөн үржихүй, бэлгийн боловсролын сургалтанд 170 сая ам.доллар зарцуулахаар төлөвлөсөн нь 2001 оныхтой харьцуулбал даруй 2 дахин их тоо ажээ.

(Венера 2005 (01) 12)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сексийн курсууд хүнд буруу мэдлэг олгож байна!

Жишээлбэл зарим ийм курсууд нэг хүйсийн сексийн үед бэлгэвч нь 31 хувь хүртэл бэлгийн замын халдварт өвчнөөс хамгаалж чадахгүй гэж зааж байхад, зарим нь эр хүний гар бүсгүйн бэлэг эрхтэнд хүрэхэд жирэмсэн болдог гэж хүртэл ярьж байсан ажээ. Ерөөсөе хувийн ийм сургалт курсууд тодорхой нэгдсэн хетелбөргүй, гарын авлага сургалтын материал хомс, зарим нь бүр ямар ч шинжлэх ухааны үндэсгүй зүйлүүдийг зааж байгаа нь тэдгээрт суралцаж буй хүмүүс төдийгүй нийт иргэдэд ихээхэн хор хөнөөлтэи зүйл гэж судалгааг хийсэн хүмүүс толгой сэгсэрч байна. Жишээ нь, эхийнхээ хэвлийд ураг бүрэлдэхдээ эцгээсээ 24, эхээсээ 24 хромосом өвлөн авдаг гэж зааж байсан курс ч байгаа гэнэ. Гэтэл үнэн хэрэгтээ 24 биш, 23 хромосом өвлөн авдаг шүү дээ. 25 муж улсын 13 сургууль, эмнэлэг, шашны бүлгүүдийн ийм төрлийн сургалтыг шалгаж үзэхэд 11-д нь дээр өгүүлсэн шиг томоохон зөрчлүүд илэрчээ.
Үүний дараа конгрессын гишүүд энэ асуудалд ихээхэн анхаарал хандуулах шаардлагатайг зөвшөөрч, 2005 онд иргэдийн нөхөн үржихүй, бэлгийн боловсролын сургалтанд 170 сая ам.доллар зарцуулахаар төлөвлөсөн нь 2001 оныхтой харьцуулбал даруй 2 дахин их тоо ажээ.

(Венера 2005 (01) 12)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сексийн курсууд хүнд буруу мэдлэг олгож байна!

Жишээлбэл зарим ийм курсууд нэг хүйсийн сексийн үед бэлгэвч нь 31 хувь хүртэл бэлгийн замын халдварт өвчнөөс хамгаалж чадахгүй гэж зааж байхад, зарим нь эр хүний гар бүсгүйн бэлэг эрхтэнд хүрэхэд жирэмсэн болдог гэж хүртэл ярьж байсан ажээ. Ерөөсөе хувийн ийм сургалт курсууд тодорхой нэгдсэн хетелбөргүй, гарын авлага сургалтын материал хомс, зарим нь бүр ямар ч шинжлэх ухааны үндэсгүй зүйлүүдийг зааж байгаа нь тэдгээрт суралцаж буй хүмүүс төдийгүй нийт иргэдэд ихээхэн хор хөнөөлтэи зүйл гэж судалгааг хийсэн хүмүүс толгой сэгсэрч байна. Жишээ нь, эхийнхээ хэвлийд ураг бүрэлдэхдээ эцгээсээ 24, эхээсээ 24 хромосом өвлөн авдаг гэж зааж байсан курс ч байгаа гэнэ. Гэтэл үнэн хэрэгтээ 24 биш, 23 хромосом өвлөн авдаг шүү дээ. 25 муж улсын 13 сургууль, эмнэлэг, шашны бүлгүүдийн ийм төрлийн сургалтыг шалгаж үзэхэд 11-д нь дээр өгүүлсэн шиг томоохон зөрчлүүд илэрчээ.
Үүний дараа конгрессын гишүүд энэ асуудалд ихээхэн анхаарал хандуулах шаардлагатайг зөвшөөрч, 2005 онд иргэдийн нөхөн үржихүй, бэлгийн боловсролын сургалтанд 170 сая ам.доллар зарцуулахаар төлөвлөсөн нь 2001 оныхтой харьцуулбал даруй 2 дахин их тоо ажээ.

(Венера 2005 (01) 12)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сексийн курсууд хүнд буруу мэдлэг олгож байна!

Жишээлбэл зарим ийм курсууд нэг хүйсийн сексийн үед бэлгэвч нь 31 хувь хүртэл бэлгийн замын халдварт өвчнөөс хамгаалж чадахгүй гэж зааж байхад, зарим нь эр хүний гар бүсгүйн бэлэг эрхтэнд хүрэхэд жирэмсэн болдог гэж хүртэл ярьж байсан ажээ. Ерөөсөе хувийн ийм сургалт курсууд тодорхой нэгдсэн хетелбөргүй, гарын авлага сургалтын материал хомс, зарим нь бүр ямар ч шинжлэх ухааны үндэсгүй зүйлүүдийг зааж байгаа нь тэдгээрт суралцаж буй хүмүүс төдийгүй нийт иргэдэд ихээхэн хор хөнөөлтэи зүйл гэж судалгааг хийсэн хүмүүс толгой сэгсэрч байна. Жишээ нь, эхийнхээ хэвлийд ураг бүрэлдэхдээ эцгээсээ 24, эхээсээ 24 хромосом өвлөн авдаг гэж зааж байсан курс ч байгаа гэнэ. Гэтэл үнэн хэрэгтээ 24 биш, 23 хромосом өвлөн авдаг шүү дээ. 25 муж улсын 13 сургууль, эмнэлэг, шашны бүлгүүдийн ийм төрлийн сургалтыг шалгаж үзэхэд 11-д нь дээр өгүүлсэн шиг томоохон зөрчлүүд илэрчээ.
Үүний дараа конгрессын гишүүд энэ асуудалд ихээхэн анхаарал хандуулах шаардлагатайг зөвшөөрч, 2005 онд иргэдийн нөхөн үржихүй, бэлгийн боловсролын сургалтанд 170 сая ам.доллар зарцуулахаар төлөвлөсөн нь 2001 оныхтой харьцуулбал даруй 2 дахин их тоо ажээ.

(Венера 2005 (01) 12)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сексийн курсууд хүнд буруу мэдлэг олгож байна!

Жишээлбэл зарим ийм курсууд нэг хүйсийн сексийн үед бэлгэвч нь 31 хувь хүртэл бэлгийн замын халдварт өвчнөөс хамгаалж чадахгүй гэж зааж байхад, зарим нь эр хүний гар бүсгүйн бэлэг эрхтэнд хүрэхэд жирэмсэн болдог гэж хүртэл ярьж байсан ажээ. Ерөөсөе хувийн ийм сургалт курсууд тодорхой нэгдсэн хетелбөргүй, гарын авлага сургалтын материал хомс, зарим нь бүр ямар ч шинжлэх ухааны үндэсгүй зүйлүүдийг зааж байгаа нь тэдгээрт суралцаж буй хүмүүс төдийгүй нийт иргэдэд ихээхэн хор хөнөөлтэи зүйл гэж судалгааг хийсэн хүмүүс толгой сэгсэрч байна. Жишээ нь, эхийнхээ хэвлийд ураг бүрэлдэхдээ эцгээсээ 24, эхээсээ 24 хромосом өвлөн авдаг гэж зааж байсан курс ч байгаа гэнэ. Гэтэл үнэн хэрэгтээ 24 биш, 23 хромосом өвлөн авдаг шүү дээ. 25 муж улсын 13 сургууль, эмнэлэг, шашны бүлгүүдийн ийм төрлийн сургалтыг шалгаж үзэхэд 11-д нь дээр өгүүлсэн шиг томоохон зөрчлүүд илэрчээ.
Үүний дараа конгрессын гишүүд энэ асуудалд ихээхэн анхаарал хандуулах шаардлагатайг зөвшөөрч, 2005 онд иргэдийн нөхөн үржихүй, бэлгийн боловсролын сургалтанд 170 сая ам.доллар зарцуулахаар төлөвлөсөн нь 2001 оныхтой харьцуулбал даруй 2 дахин их тоо ажээ.

(Венера 2005 (01) 12)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сексийн курсууд хүнд буруу мэдлэг олгож байна!

Жишээлбэл зарим ийм курсууд нэг хүйсийн сексийн үед бэлгэвч нь 31 хувь хүртэл бэлгийн замын халдварт өвчнөөс хамгаалж чадахгүй гэж зааж байхад, зарим нь эр хүний гар бүсгүйн бэлэг эрхтэнд хүрэхэд жирэмсэн болдог гэж хүртэл ярьж байсан ажээ. Ерөөсөе хувийн ийм сургалт курсууд тодорхой нэгдсэн хетелбөргүй, гарын авлага сургалтын материал хомс, зарим нь бүр ямар ч шинжлэх ухааны үндэсгүй зүйлүүдийг зааж байгаа нь тэдгээрт суралцаж буй хүмүүс төдийгүй нийт иргэдэд ихээхэн хор хөнөөлтэи зүйл гэж судалгааг хийсэн хүмүүс толгой сэгсэрч байна. Жишээ нь, эхийнхээ хэвлийд ураг бүрэлдэхдээ эцгээсээ 24, эхээсээ 24 хромосом өвлөн авдаг гэж зааж байсан курс ч байгаа гэнэ. Гэтэл үнэн хэрэгтээ 24 биш, 23 хромосом өвлөн авдаг шүү дээ. 25 муж улсын 13 сургууль, эмнэлэг, шашны бүлгүүдийн ийм төрлийн сургалтыг шалгаж үзэхэд 11-д нь дээр өгүүлсэн шиг томоохон зөрчлүүд илэрчээ.
Үүний дараа конгрессын гишүүд энэ асуудалд ихээхэн анхаарал хандуулах шаардлагатайг зөвшөөрч, 2005 онд иргэдийн нөхөн үржихүй, бэлгийн боловсролын сургалтанд 170 сая ам.доллар зарцуулахаар төлөвлөсөн нь 2001 оныхтой харьцуулбал даруй 2 дахин их тоо ажээ.

(Венера 2005 (01) 12)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сексийн курсууд хүнд буруу мэдлэг олгож байна!

Жишээлбэл зарим ийм курсууд нэг хүйсийн сексийн үед бэлгэвч нь 31 хувь хүртэл бэлгийн замын халдварт өвчнөөс хамгаалж чадахгүй гэж зааж байхад, зарим нь эр хүний гар бүсгүйн бэлэг эрхтэнд хүрэхэд жирэмсэн болдог гэж хүртэл ярьж байсан ажээ. Ерөөсөе хувийн ийм сургалт курсууд тодорхой нэгдсэн хетелбөргүй, гарын авлага сургалтын материал хомс, зарим нь бүр ямар ч шинжлэх ухааны үндэсгүй зүйлүүдийг зааж байгаа нь тэдгээрт суралцаж буй хүмүүс төдийгүй нийт иргэдэд ихээхэн хор хөнөөлтэи зүйл гэж судалгааг хийсэн хүмүүс толгой сэгсэрч байна. Жишээ нь, эхийнхээ хэвлийд ураг бүрэлдэхдээ эцгээсээ 24, эхээсээ 24 хромосом өвлөн авдаг гэж зааж байсан курс ч байгаа гэнэ. Гэтэл үнэн хэрэгтээ 24 биш, 23 хромосом өвлөн авдаг шүү дээ. 25 муж улсын 13 сургууль, эмнэлэг, шашны бүлгүүдийн ийм төрлийн сургалтыг шалгаж үзэхэд 11-д нь дээр өгүүлсэн шиг томоохон зөрчлүүд илэрчээ.
Үүний дараа конгрессын гишүүд энэ асуудалд ихээхэн анхаарал хандуулах шаардлагатайг зөвшөөрч, 2005 онд иргэдийн нөхөн үржихүй, бэлгийн боловсролын сургалтанд 170 сая ам.доллар зарцуулахаар төлөвлөсөн нь 2001 оныхтой харьцуулбал даруй 2 дахин их тоо ажээ.

(Венера 2005 (01) 12)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сексийн курсууд хүнд буруу мэдлэг олгож байна!

Жишээлбэл зарим ийм курсууд нэг хүйсийн сексийн үед бэлгэвч нь 31 хувь хүртэл бэлгийн замын халдварт өвчнөөс хамгаалж чадахгүй гэж зааж байхад, зарим нь эр хүний гар бүсгүйн бэлэг эрхтэнд хүрэхэд жирэмсэн болдог гэж хүртэл ярьж байсан ажээ. Ерөөсөе хувийн ийм сургалт курсууд тодорхой нэгдсэн хетелбөргүй, гарын авлага сургалтын материал хомс, зарим нь бүр ямар ч шинжлэх ухааны үндэсгүй зүйлүүдийг зааж байгаа нь тэдгээрт суралцаж буй хүмүүс төдийгүй нийт иргэдэд ихээхэн хор хөнөөлтэи зүйл гэж судалгааг хийсэн хүмүүс толгой сэгсэрч байна. Жишээ нь, эхийнхээ хэвлийд ураг бүрэлдэхдээ эцгээсээ 24, эхээсээ 24 хромосом өвлөн авдаг гэж зааж байсан курс ч байгаа гэнэ. Гэтэл үнэн хэрэгтээ 24 биш, 23 хромосом өвлөн авдаг шүү дээ. 25 муж улсын 13 сургууль, эмнэлэг, шашны бүлгүүдийн ийм төрлийн сургалтыг шалгаж үзэхэд 11-д нь дээр өгүүлсэн шиг томоохон зөрчлүүд илэрчээ.
Үүний дараа конгрессын гишүүд энэ асуудалд ихээхэн анхаарал хандуулах шаардлагатайг зөвшөөрч, 2005 онд иргэдийн нөхөн үржихүй, бэлгийн боловсролын сургалтанд 170 сая ам.доллар зарцуулахаар төлөвлөсөн нь 2001 оныхтой харьцуулбал даруй 2 дахин их тоо ажээ.

(Венера 2005 (01) 12)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сексийн курсууд хүнд буруу мэдлэг олгож байна!

Жишээлбэл зарим ийм курсууд нэг хүйсийн сексийн үед бэлгэвч нь 31 хувь хүртэл бэлгийн замын халдварт өвчнөөс хамгаалж чадахгүй гэж зааж байхад, зарим нь эр хүний гар бүсгүйн бэлэг эрхтэнд хүрэхэд жирэмсэн болдог гэж хүртэл ярьж байсан ажээ. Ерөөсөе хувийн ийм сургалт курсууд тодорхой нэгдсэн хетелбөргүй, гарын авлага сургалтын материал хомс, зарим нь бүр ямар ч шинжлэх ухааны үндэсгүй зүйлүүдийг зааж байгаа нь тэдгээрт суралцаж буй хүмүүс төдийгүй нийт иргэдэд ихээхэн хор хөнөөлтэи зүйл гэж судалгааг хийсэн хүмүүс толгой сэгсэрч байна. Жишээ нь, эхийнхээ хэвлийд ураг бүрэлдэхдээ эцгээсээ 24, эхээсээ 24 хромосом өвлөн авдаг гэж зааж байсан курс ч байгаа гэнэ. Гэтэл үнэн хэрэгтээ 24 биш, 23 хромосом өвлөн авдаг шүү дээ. 25 муж улсын 13 сургууль, эмнэлэг, шашны бүлгүүдийн ийм төрлийн сургалтыг шалгаж үзэхэд 11-д нь дээр өгүүлсэн шиг томоохон зөрчлүүд илэрчээ.
Үүний дараа конгрессын гишүүд энэ асуудалд ихээхэн анхаарал хандуулах шаардлагатайг зөвшөөрч, 2005 онд иргэдийн нөхөн үржихүй, бэлгийн боловсролын сургалтанд 170 сая ам.доллар зарцуулахаар төлөвлөсөн нь 2001 оныхтой харьцуулбал даруй 2 дахин их тоо ажээ.

(Венера 2005 (01) 12)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button