Иргэдийн төлөөлөгчид шийдвэр гаргахгүй байна

Гэтэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нутаг дэвсгэртэйгээ холбоотой олон асуудлыг бие дааж бус, Засаг дарга шийдээд байгаа баидал харагдаж байх юм. Нутгийн өөрөө удирдах зарчим нь хэзээ хэрэгжих вэ?
Баянзүрх дүүргийн иргэн Д.ДУЛАМСҮРЭН

Өөрөө удирдах байгууллага нь нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн үндсэн асуудлыг бие даан шийдвэрлэдэг байх тухай Үндсэн хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах талаар хөтөлбөрт тусгагдсан, Түүнчлэн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас хүн ам, хүний болон орон нутгийн эрх, ашиг сонирхлыг илэрхийлэн хамгаалах зорилгоор шүүхэд хандах зарчим, эрх зүйн дэглэм тогтоох, Засаг дарга төрийг төлөөлөн ажиллахын зэрэгцээ өөрөө удирдах байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үурэг хүлээдгийг иш үндэс болгон иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас хүний эрхийг сахин хангах, хамгаалах, дэмжих талаар гаргах шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулж, үр дүнг дээшлүүлнэ гэж заасан.

Төрийн байгууллагын мэдээллийг авах эрхээр хангана
-Төрийн бус байгууллагууд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд төрийн баигууллагаас мэдээлэл авах, баримт бичигтэй танилцах явдал чухал. Иймд мэдээлэл олж авах эрхийг хангах талаар ятар
арга хэмжээ хэрэгжүүлэх вэ;

-Мэдээлэл олж авах эрх бол төрийн бус байгууллага төдийгүй, иргэний үндсэн эрх юм. Хөтөлбөрт зааснаар төрийн бус байгууллага мэдээлэл авах, цуглуулах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгүй болгох, засаг төрийн бусад баримт бичигтэй танилцах боломжийг өргөтгөн, төрийн бус Хан-Уул дүүргийн иргэн Ц.ГАНТУЛГА
-Мэдээлэл олж авах эрх бол төрийн бус байгууллагаас засаг, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналт тавих эрхийг нь хангах талаар тус тусын харьяа газруудаас хэрхэн ажиллаж байгааг УИХ, Засгийн газар нэгтгэн тогтмол дүгнэж байх талаар заажээ.
/НҮБ-ийн ХөгжлиЙн хөтөлбөр/

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Иргэдийн төлөөлөгчид шийдвэр гаргахгүй байна

Гэтэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нутаг дэвсгэртэйгээ холбоотой олон асуудлыг бие дааж бус, Засаг дарга шийдээд байгаа баидал харагдаж байх юм. Нутгийн өөрөө удирдах зарчим нь хэзээ хэрэгжих вэ?
Баянзүрх дүүргийн иргэн Д.ДУЛАМСҮРЭН

Өөрөө удирдах байгууллага нь нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн үндсэн асуудлыг бие даан шийдвэрлэдэг байх тухай Үндсэн хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах талаар хөтөлбөрт тусгагдсан, Түүнчлэн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас хүн ам, хүний болон орон нутгийн эрх, ашиг сонирхлыг илэрхийлэн хамгаалах зорилгоор шүүхэд хандах зарчим, эрх зүйн дэглэм тогтоох, Засаг дарга төрийг төлөөлөн ажиллахын зэрэгцээ өөрөө удирдах байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үурэг хүлээдгийг иш үндэс болгон иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас хүний эрхийг сахин хангах, хамгаалах, дэмжих талаар гаргах шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулж, үр дүнг дээшлүүлнэ гэж заасан.

Төрийн байгууллагын мэдээллийг авах эрхээр хангана
-Төрийн бус байгууллагууд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд төрийн баигууллагаас мэдээлэл авах, баримт бичигтэй танилцах явдал чухал. Иймд мэдээлэл олж авах эрхийг хангах талаар ятар
арга хэмжээ хэрэгжүүлэх вэ;

-Мэдээлэл олж авах эрх бол төрийн бус байгууллага төдийгүй, иргэний үндсэн эрх юм. Хөтөлбөрт зааснаар төрийн бус байгууллага мэдээлэл авах, цуглуулах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгүй болгох, засаг төрийн бусад баримт бичигтэй танилцах боломжийг өргөтгөн, төрийн бус Хан-Уул дүүргийн иргэн Ц.ГАНТУЛГА
-Мэдээлэл олж авах эрх бол төрийн бус байгууллагаас засаг, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналт тавих эрхийг нь хангах талаар тус тусын харьяа газруудаас хэрхэн ажиллаж байгааг УИХ, Засгийн газар нэгтгэн тогтмол дүгнэж байх талаар заажээ.
/НҮБ-ийн ХөгжлиЙн хөтөлбөр/

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Иргэдийн төлөөлөгчид шийдвэр гаргахгүй байна

Гэтэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нутаг дэвсгэртэйгээ холбоотой олон асуудлыг бие дааж бус, Засаг дарга шийдээд байгаа баидал харагдаж байх юм. Нутгийн өөрөө удирдах зарчим нь хэзээ хэрэгжих вэ?
Баянзүрх дүүргийн иргэн Д.ДУЛАМСҮРЭН

Өөрөө удирдах байгууллага нь нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн үндсэн асуудлыг бие даан шийдвэрлэдэг байх тухай Үндсэн хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах талаар хөтөлбөрт тусгагдсан, Түүнчлэн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас хүн ам, хүний болон орон нутгийн эрх, ашиг сонирхлыг илэрхийлэн хамгаалах зорилгоор шүүхэд хандах зарчим, эрх зүйн дэглэм тогтоох, Засаг дарга төрийг төлөөлөн ажиллахын зэрэгцээ өөрөө удирдах байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үурэг хүлээдгийг иш үндэс болгон иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас хүний эрхийг сахин хангах, хамгаалах, дэмжих талаар гаргах шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулж, үр дүнг дээшлүүлнэ гэж заасан.

Төрийн байгууллагын мэдээллийг авах эрхээр хангана
-Төрийн бус байгууллагууд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд төрийн баигууллагаас мэдээлэл авах, баримт бичигтэй танилцах явдал чухал. Иймд мэдээлэл олж авах эрхийг хангах талаар ятар
арга хэмжээ хэрэгжүүлэх вэ;

-Мэдээлэл олж авах эрх бол төрийн бус байгууллага төдийгүй, иргэний үндсэн эрх юм. Хөтөлбөрт зааснаар төрийн бус байгууллага мэдээлэл авах, цуглуулах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгүй болгох, засаг төрийн бусад баримт бичигтэй танилцах боломжийг өргөтгөн, төрийн бус Хан-Уул дүүргийн иргэн Ц.ГАНТУЛГА
-Мэдээлэл олж авах эрх бол төрийн бус байгууллагаас засаг, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналт тавих эрхийг нь хангах талаар тус тусын харьяа газруудаас хэрхэн ажиллаж байгааг УИХ, Засгийн газар нэгтгэн тогтмол дүгнэж байх талаар заажээ.
/НҮБ-ийн ХөгжлиЙн хөтөлбөр/

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Иргэдийн төлөөлөгчид шийдвэр гаргахгүй байна

Гэтэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нутаг дэвсгэртэйгээ холбоотой олон асуудлыг бие дааж бус, Засаг дарга шийдээд байгаа баидал харагдаж байх юм. Нутгийн өөрөө удирдах зарчим нь хэзээ хэрэгжих вэ?
Баянзүрх дүүргийн иргэн Д.ДУЛАМСҮРЭН

Өөрөө удирдах байгууллага нь нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн үндсэн асуудлыг бие даан шийдвэрлэдэг байх тухай Үндсэн хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах талаар хөтөлбөрт тусгагдсан, Түүнчлэн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас хүн ам, хүний болон орон нутгийн эрх, ашиг сонирхлыг илэрхийлэн хамгаалах зорилгоор шүүхэд хандах зарчим, эрх зүйн дэглэм тогтоох, Засаг дарга төрийг төлөөлөн ажиллахын зэрэгцээ өөрөө удирдах байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үурэг хүлээдгийг иш үндэс болгон иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас хүний эрхийг сахин хангах, хамгаалах, дэмжих талаар гаргах шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулж, үр дүнг дээшлүүлнэ гэж заасан.

Төрийн байгууллагын мэдээллийг авах эрхээр хангана
-Төрийн бус байгууллагууд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд төрийн баигууллагаас мэдээлэл авах, баримт бичигтэй танилцах явдал чухал. Иймд мэдээлэл олж авах эрхийг хангах талаар ятар
арга хэмжээ хэрэгжүүлэх вэ;

-Мэдээлэл олж авах эрх бол төрийн бус байгууллага төдийгүй, иргэний үндсэн эрх юм. Хөтөлбөрт зааснаар төрийн бус байгууллага мэдээлэл авах, цуглуулах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгүй болгох, засаг төрийн бусад баримт бичигтэй танилцах боломжийг өргөтгөн, төрийн бус Хан-Уул дүүргийн иргэн Ц.ГАНТУЛГА
-Мэдээлэл олж авах эрх бол төрийн бус байгууллагаас засаг, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналт тавих эрхийг нь хангах талаар тус тусын харьяа газруудаас хэрхэн ажиллаж байгааг УИХ, Засгийн газар нэгтгэн тогтмол дүгнэж байх талаар заажээ.
/НҮБ-ийн ХөгжлиЙн хөтөлбөр/

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Иргэдийн төлөөлөгчид шийдвэр гаргахгүй байна

Гэтэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нутаг дэвсгэртэйгээ холбоотой олон асуудлыг бие дааж бус, Засаг дарга шийдээд байгаа баидал харагдаж байх юм. Нутгийн өөрөө удирдах зарчим нь хэзээ хэрэгжих вэ?
Баянзүрх дүүргийн иргэн Д.ДУЛАМСҮРЭН

Өөрөө удирдах байгууллага нь нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн үндсэн асуудлыг бие даан шийдвэрлэдэг байх тухай Үндсэн хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах талаар хөтөлбөрт тусгагдсан, Түүнчлэн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас хүн ам, хүний болон орон нутгийн эрх, ашиг сонирхлыг илэрхийлэн хамгаалах зорилгоор шүүхэд хандах зарчим, эрх зүйн дэглэм тогтоох, Засаг дарга төрийг төлөөлөн ажиллахын зэрэгцээ өөрөө удирдах байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үурэг хүлээдгийг иш үндэс болгон иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас хүний эрхийг сахин хангах, хамгаалах, дэмжих талаар гаргах шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулж, үр дүнг дээшлүүлнэ гэж заасан.

Төрийн байгууллагын мэдээллийг авах эрхээр хангана
-Төрийн бус байгууллагууд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд төрийн баигууллагаас мэдээлэл авах, баримт бичигтэй танилцах явдал чухал. Иймд мэдээлэл олж авах эрхийг хангах талаар ятар
арга хэмжээ хэрэгжүүлэх вэ;

-Мэдээлэл олж авах эрх бол төрийн бус байгууллага төдийгүй, иргэний үндсэн эрх юм. Хөтөлбөрт зааснаар төрийн бус байгууллага мэдээлэл авах, цуглуулах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгүй болгох, засаг төрийн бусад баримт бичигтэй танилцах боломжийг өргөтгөн, төрийн бус Хан-Уул дүүргийн иргэн Ц.ГАНТУЛГА
-Мэдээлэл олж авах эрх бол төрийн бус байгууллагаас засаг, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналт тавих эрхийг нь хангах талаар тус тусын харьяа газруудаас хэрхэн ажиллаж байгааг УИХ, Засгийн газар нэгтгэн тогтмол дүгнэж байх талаар заажээ.
/НҮБ-ийн ХөгжлиЙн хөтөлбөр/

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button