Шувуу агнаж, загас барих зөвшөөрлийн нэг удаагийн хураамж 10000 төгрөг

загасны төл бөрийг кг тутамд 1000 төгрөгөөр, ахуйн зориулалтаар шувуу агнах, загас барих зөвшөөрлийн хураамжийг нэг удаагийн эрхийн бичигт 10000 төгрөг байхаар югтоолд тусгах юм.
Эдгээр үйл ажиллагааны зөвшөөрлийн хураамжийн орлогыг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч байхыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт мөн даалгав.

Үнэ ханшийн өөрчлөлт, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, ан амьтны экологи, эдийн засгийн шинэчилсэн үнэлгээ болон орон нутгийн төсвийн бүрдүүлэлттэй уялдуулан дээрх төлбөр, хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох шаардлага гарсан байна. Үйлдвэрийн зориулалтаар барьсан загасны төлбөрийг кг тутамд 800 төгрөгөөр тогтоосноор орон нутагт төвлөрөх загас бариулснаас орох орлого 16 дахин нэмэгдэнэ.

(Монголын мэдээ 229/2005)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button