Үндсэн хуулийн Үзэл баримтлалын бичиг боловсруулах бичлэгийн уралдаанд урьж байна

Тус Чуулганд оролцогчид 1992 онд батлан гаргасан Монгол улсын Үндсэн хуулийн гүйцэтгэсэн түүхэн үүргийг өндрөөр үнэлсэн бөгөөд цаашид Үндсэн хуулийг хөгжүүлэх, боловсронгуй болгох шаардлага бодитой тулгарсныг тэмдэглэсэн юм. Үүний зэрэгцээ Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг улс төрийн зарим нам эрчимтэй ярьж эхэлж байгаа мэдээг иргэд бид хэвлэл, мэдээллээр дамжуулан авч байна.

Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Иргэний нийгмийн Чуулганд оролцогсодын үзэл санаа нь Үндсэн хуулийн шинэчлэлд улс төрийн аль нэг намын явцуу хандлагад авталгүй ул суурьтай хандах эрдэмтэн, судлаачдын үзэл бодлыг уралдуулах, нээлттэй, ил тод байдлыг хангах нь чухал асуудал юм. Иймээс Иргэдийн Алъяанс төв, Нийгмийн дэвшил-Эмэгтэйчүүд хөдөлгөөн, Нээлттэй Академи ТББ-аас хүний эрх, эрх чөлөөг жинхэнэ ёсоор хангаж, хамгаалсан хязгаарлагдмал засаг төр, иргэний ардчилсан нийгмийг цогцлон хөгжүүлэхийг чиг баримжаа болгосон Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал боловсруулах уралдааныг судлаач, эрдэмдийн дунд зарлаж байна.

Уралдааны болзол

1. Агуулгын шаардлага

a. Оршил хэсэг. Үндсэн хуулийн шинэтгэл хийх шаардлага, үндэслэлийг тодорхой судалгаанд үндэслэн гаргах.

b. Үндсэн хуулийн суурь үзэл баримтлалыг томъёолох

c. Засгийн эрх мэдлийн гурван салаа, тэдгээрийн эрх хэмжээг хяналт, тэнцвэрийн зарчим дээр хамгийн оновчтой хэрхэн байршуулах хувилбар, засгийн хэлбэрийн сонголт түүний үндэслэгээ

d. Үндсэн хуулийн дархлаа, хамгаалах ёс

2. Хэлбэрийн шаардлага

a. Уралдаанд ирүүлэх материалыг өдөр тутмын сонинд хэвлүүлсэн байна.

b. Уралдааны материалыг 2009 оны 4 сарын 22-ны 18.00-оос өмнө хүлээн авна.

c. Уралдааны материал 1,5 мөрөөр бичигдсэн 30 хуудас хэтрэхгүй байна.

d. Уралдаанд орох материалыг дараах хаягаар авна. Бага тойруу-44, Өрөө -9. Иргэдийн Альяанс төв. Утас 328823, 328798

3. Уралдааны шагнал

1 хүн 500.000 төгрөг

2 хүн 250.000 төгрөг

4. Шуудангийн хаяг

ШХ – 636, Улаанбаатар – 46 А. Монгол улс.

Иргэдийн Алъяанс төв

Нийгмийн дэвшил – Эмэгтэйчүүд хөдөлгөөн

Нээлттэй Академи ТББ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Үндсэн хуулийн Үзэл баримтлалын бичиг боловсруулах бичлэгийн уралдаанд урьж байна

Тус Чуулганд оролцогчид 1992 онд батлан гаргасан Монгол улсын Үндсэн хуулийн гүйцэтгэсэн түүхэн үүргийг өндрөөр үнэлсэн бөгөөд цаашид Үндсэн хуулийг хөгжүүлэх, боловсронгуй болгох шаардлага бодитой тулгарсныг тэмдэглэсэн юм. Үүний зэрэгцээ Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг улс төрийн зарим нам эрчимтэй ярьж эхэлж байгаа мэдээг иргэд бид хэвлэл, мэдээллээр дамжуулан авч байна.

Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Иргэний нийгмийн Чуулганд оролцогсодын үзэл санаа нь Үндсэн хуулийн шинэчлэлд улс төрийн аль нэг намын явцуу хандлагад авталгүй ул суурьтай хандах эрдэмтэн, судлаачдын үзэл бодлыг уралдуулах, нээлттэй, ил тод байдлыг хангах нь чухал асуудал юм. Иймээс Иргэдийн Алъяанс төв, Нийгмийн дэвшил-Эмэгтэйчүүд хөдөлгөөн, Нээлттэй Академи ТББ-аас хүний эрх, эрх чөлөөг жинхэнэ ёсоор хангаж, хамгаалсан хязгаарлагдмал засаг төр, иргэний ардчилсан нийгмийг цогцлон хөгжүүлэхийг чиг баримжаа болгосон Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал боловсруулах уралдааныг судлаач, эрдэмдийн дунд зарлаж байна.

Уралдааны болзол

1. Агуулгын шаардлага

a. Оршил хэсэг. Үндсэн хуулийн шинэтгэл хийх шаардлага, үндэслэлийг тодорхой судалгаанд үндэслэн гаргах.

b. Үндсэн хуулийн суурь үзэл баримтлалыг томъёолох

c. Засгийн эрх мэдлийн гурван салаа, тэдгээрийн эрх хэмжээг хяналт, тэнцвэрийн зарчим дээр хамгийн оновчтой хэрхэн байршуулах хувилбар, засгийн хэлбэрийн сонголт түүний үндэслэгээ

d. Үндсэн хуулийн дархлаа, хамгаалах ёс

2. Хэлбэрийн шаардлага

a. Уралдаанд ирүүлэх материалыг өдөр тутмын сонинд хэвлүүлсэн байна.

b. Уралдааны материалыг 2009 оны 4 сарын 22-ны 18.00-оос өмнө хүлээн авна.

c. Уралдааны материал 1,5 мөрөөр бичигдсэн 30 хуудас хэтрэхгүй байна.

d. Уралдаанд орох материалыг дараах хаягаар авна. Бага тойруу-44, Өрөө -9. Иргэдийн Альяанс төв. Утас 328823, 328798

3. Уралдааны шагнал

1 хүн 500.000 төгрөг

2 хүн 250.000 төгрөг

4. Шуудангийн хаяг

ШХ – 636, Улаанбаатар – 46 А. Монгол улс.

Иргэдийн Алъяанс төв

Нийгмийн дэвшил – Эмэгтэйчүүд хөдөлгөөн

Нээлттэй Академи ТББ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Үндсэн хуулийн Үзэл баримтлалын бичиг боловсруулах бичлэгийн уралдаанд урьж байна

Тус Чуулганд оролцогчид 1992 онд батлан гаргасан Монгол улсын Үндсэн хуулийн гүйцэтгэсэн түүхэн үүргийг өндрөөр үнэлсэн бөгөөд цаашид Үндсэн хуулийг хөгжүүлэх, боловсронгуй болгох шаардлага бодитой тулгарсныг тэмдэглэсэн юм. Үүний зэрэгцээ Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг улс төрийн зарим нам эрчимтэй ярьж эхэлж байгаа мэдээг иргэд бид хэвлэл, мэдээллээр дамжуулан авч байна.

Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Иргэний нийгмийн Чуулганд оролцогсодын үзэл санаа нь Үндсэн хуулийн шинэчлэлд улс төрийн аль нэг намын явцуу хандлагад авталгүй ул суурьтай хандах эрдэмтэн, судлаачдын үзэл бодлыг уралдуулах, нээлттэй, ил тод байдлыг хангах нь чухал асуудал юм. Иймээс Иргэдийн Алъяанс төв, Нийгмийн дэвшил-Эмэгтэйчүүд хөдөлгөөн, Нээлттэй Академи ТББ-аас хүний эрх, эрх чөлөөг жинхэнэ ёсоор хангаж, хамгаалсан хязгаарлагдмал засаг төр, иргэний ардчилсан нийгмийг цогцлон хөгжүүлэхийг чиг баримжаа болгосон Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал боловсруулах уралдааныг судлаач, эрдэмдийн дунд зарлаж байна.

Уралдааны болзол

1. Агуулгын шаардлага

a. Оршил хэсэг. Үндсэн хуулийн шинэтгэл хийх шаардлага, үндэслэлийг тодорхой судалгаанд үндэслэн гаргах.

b. Үндсэн хуулийн суурь үзэл баримтлалыг томъёолох

c. Засгийн эрх мэдлийн гурван салаа, тэдгээрийн эрх хэмжээг хяналт, тэнцвэрийн зарчим дээр хамгийн оновчтой хэрхэн байршуулах хувилбар, засгийн хэлбэрийн сонголт түүний үндэслэгээ

d. Үндсэн хуулийн дархлаа, хамгаалах ёс

2. Хэлбэрийн шаардлага

a. Уралдаанд ирүүлэх материалыг өдөр тутмын сонинд хэвлүүлсэн байна.

b. Уралдааны материалыг 2009 оны 4 сарын 22-ны 18.00-оос өмнө хүлээн авна.

c. Уралдааны материал 1,5 мөрөөр бичигдсэн 30 хуудас хэтрэхгүй байна.

d. Уралдаанд орох материалыг дараах хаягаар авна. Бага тойруу-44, Өрөө -9. Иргэдийн Альяанс төв. Утас 328823, 328798

3. Уралдааны шагнал

1 хүн 500.000 төгрөг

2 хүн 250.000 төгрөг

4. Шуудангийн хаяг

ШХ – 636, Улаанбаатар – 46 А. Монгол улс.

Иргэдийн Алъяанс төв

Нийгмийн дэвшил – Эмэгтэйчүүд хөдөлгөөн

Нээлттэй Академи ТББ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Үндсэн хуулийн Үзэл баримтлалын бичиг боловсруулах бичлэгийн уралдаанд урьж байна

Тус Чуулганд оролцогчид 1992 онд батлан гаргасан Монгол улсын Үндсэн хуулийн гүйцэтгэсэн түүхэн үүргийг өндрөөр үнэлсэн бөгөөд цаашид Үндсэн хуулийг хөгжүүлэх, боловсронгуй болгох шаардлага бодитой тулгарсныг тэмдэглэсэн юм. Үүний зэрэгцээ Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг улс төрийн зарим нам эрчимтэй ярьж эхэлж байгаа мэдээг иргэд бид хэвлэл, мэдээллээр дамжуулан авч байна.

Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Иргэний нийгмийн Чуулганд оролцогсодын үзэл санаа нь Үндсэн хуулийн шинэчлэлд улс төрийн аль нэг намын явцуу хандлагад авталгүй ул суурьтай хандах эрдэмтэн, судлаачдын үзэл бодлыг уралдуулах, нээлттэй, ил тод байдлыг хангах нь чухал асуудал юм. Иймээс Иргэдийн Алъяанс төв, Нийгмийн дэвшил-Эмэгтэйчүүд хөдөлгөөн, Нээлттэй Академи ТББ-аас хүний эрх, эрх чөлөөг жинхэнэ ёсоор хангаж, хамгаалсан хязгаарлагдмал засаг төр, иргэний ардчилсан нийгмийг цогцлон хөгжүүлэхийг чиг баримжаа болгосон Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал боловсруулах уралдааныг судлаач, эрдэмдийн дунд зарлаж байна.

Уралдааны болзол

1. Агуулгын шаардлага

a. Оршил хэсэг. Үндсэн хуулийн шинэтгэл хийх шаардлага, үндэслэлийг тодорхой судалгаанд үндэслэн гаргах.

b. Үндсэн хуулийн суурь үзэл баримтлалыг томъёолох

c. Засгийн эрх мэдлийн гурван салаа, тэдгээрийн эрх хэмжээг хяналт, тэнцвэрийн зарчим дээр хамгийн оновчтой хэрхэн байршуулах хувилбар, засгийн хэлбэрийн сонголт түүний үндэслэгээ

d. Үндсэн хуулийн дархлаа, хамгаалах ёс

2. Хэлбэрийн шаардлага

a. Уралдаанд ирүүлэх материалыг өдөр тутмын сонинд хэвлүүлсэн байна.

b. Уралдааны материалыг 2009 оны 4 сарын 22-ны 18.00-оос өмнө хүлээн авна.

c. Уралдааны материал 1,5 мөрөөр бичигдсэн 30 хуудас хэтрэхгүй байна.

d. Уралдаанд орох материалыг дараах хаягаар авна. Бага тойруу-44, Өрөө -9. Иргэдийн Альяанс төв. Утас 328823, 328798

3. Уралдааны шагнал

1 хүн 500.000 төгрөг

2 хүн 250.000 төгрөг

4. Шуудангийн хаяг

ШХ – 636, Улаанбаатар – 46 А. Монгол улс.

Иргэдийн Алъяанс төв

Нийгмийн дэвшил – Эмэгтэйчүүд хөдөлгөөн

Нээлттэй Академи ТББ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button