СЕХ Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн хороог зарлалаа

Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд Сонгуулийн ерөнхий хороо нутаг дэвсгэрийн хороог санал хураах өдрөөс 55-аас доошгүй хоногийн өмнө дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулна гэсний дагуу ийнхүү хуулийнхаа хугацаанд зарлаж байгаа юм. Сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга нэг намын төлөөллийг оруулахгүй, нэр дэвшиж байгаа намуудын төлөөллийг давамгайлан оруулахгүй байх, улс төрийн албан тушаалтанг оруулахгүй байх гэсэн хуулийн заалтыг баримтлан ажилласан гэдгээ СЕХ-ны дарга Н.Лувсанжав хэллээ.

Мөн тэрээр Ерөнхийлөгчийн сонгуульд намууд хамтарч оролцохоор бол тус намын төлөөллүүдийг нэг нам гэж үзнэ гэсэн хуулийн заалт байдаг. Энэ удаагийн Ерөнхийлөгчийн сонгууль 22 нутаг дэвсгэрийн хороотой нийт 216 хүн ажиллах аж. Нутаг дэвсгэрийн хорооны бүрэлдэхүүнээр сонгогдсон хүмүүсийг боловсролын төвшнөөр нь авч үзвэл 94.4 хувь нь дээд, 4.63 хувь нь тусгай дунд, хоёр хүн буюу 0.02 хувь нь бүрэн дунд боловсролтой байгаа юм. МАХН-ын гишүүнээс татгалзсан 87, АН-ын гишүүнээс татгалзсан 87, ИЗН-аас 20, МНН-аас хоёр, нам бус төлөөлөл болох 20 хүн сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн бүрэлдэхүүнд ажиллахаар болжээ. Энэ удаагийн сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн хороог байгуулахдаа гол төлөв төрийн албан хаагчдыг оролцуулахаар болсон байна. Нам бус төлөөлөлд аль нэгэн намд элсч байгаагүй хүмүүс орж буй.

П.Ариун

Дугаар 063,064/642,643/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

СЕХ Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн хороог зарлалаа

Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд Сонгуулийн ерөнхий хороо нутаг дэвсгэрийн хороог санал хураах өдрөөс 55-аас доошгүй хоногийн өмнө дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулна гэсний дагуу ийнхүү хуулийнхаа хугацаанд зарлаж байгаа юм. Сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга нэг намын төлөөллийг оруулахгүй, нэр дэвшиж байгаа намуудын төлөөллийг давамгайлан оруулахгүй байх, улс төрийн албан тушаалтанг оруулахгүй байх гэсэн хуулийн заалтыг баримтлан ажилласан гэдгээ СЕХ-ны дарга Н.Лувсанжав хэллээ.

Мөн тэрээр Ерөнхийлөгчийн сонгуульд намууд хамтарч оролцохоор бол тус намын төлөөллүүдийг нэг нам гэж үзнэ гэсэн хуулийн заалт байдаг. Энэ удаагийн Ерөнхийлөгчийн сонгууль 22 нутаг дэвсгэрийн хороотой нийт 216 хүн ажиллах аж. Нутаг дэвсгэрийн хорооны бүрэлдэхүүнээр сонгогдсон хүмүүсийг боловсролын төвшнөөр нь авч үзвэл 94.4 хувь нь дээд, 4.63 хувь нь тусгай дунд, хоёр хүн буюу 0.02 хувь нь бүрэн дунд боловсролтой байгаа юм. МАХН-ын гишүүнээс татгалзсан 87, АН-ын гишүүнээс татгалзсан 87, ИЗН-аас 20, МНН-аас хоёр, нам бус төлөөлөл болох 20 хүн сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн бүрэлдэхүүнд ажиллахаар болжээ. Энэ удаагийн сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн хороог байгуулахдаа гол төлөв төрийн албан хаагчдыг оролцуулахаар болсон байна. Нам бус төлөөлөлд аль нэгэн намд элсч байгаагүй хүмүүс орж буй.

П.Ариун

Дугаар 063,064/642,643/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

СЕХ Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн хороог зарлалаа

Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд Сонгуулийн ерөнхий хороо нутаг дэвсгэрийн хороог санал хураах өдрөөс 55-аас доошгүй хоногийн өмнө дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулна гэсний дагуу ийнхүү хуулийнхаа хугацаанд зарлаж байгаа юм. Сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга нэг намын төлөөллийг оруулахгүй, нэр дэвшиж байгаа намуудын төлөөллийг давамгайлан оруулахгүй байх, улс төрийн албан тушаалтанг оруулахгүй байх гэсэн хуулийн заалтыг баримтлан ажилласан гэдгээ СЕХ-ны дарга Н.Лувсанжав хэллээ.

Мөн тэрээр Ерөнхийлөгчийн сонгуульд намууд хамтарч оролцохоор бол тус намын төлөөллүүдийг нэг нам гэж үзнэ гэсэн хуулийн заалт байдаг. Энэ удаагийн Ерөнхийлөгчийн сонгууль 22 нутаг дэвсгэрийн хороотой нийт 216 хүн ажиллах аж. Нутаг дэвсгэрийн хорооны бүрэлдэхүүнээр сонгогдсон хүмүүсийг боловсролын төвшнөөр нь авч үзвэл 94.4 хувь нь дээд, 4.63 хувь нь тусгай дунд, хоёр хүн буюу 0.02 хувь нь бүрэн дунд боловсролтой байгаа юм. МАХН-ын гишүүнээс татгалзсан 87, АН-ын гишүүнээс татгалзсан 87, ИЗН-аас 20, МНН-аас хоёр, нам бус төлөөлөл болох 20 хүн сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн бүрэлдэхүүнд ажиллахаар болжээ. Энэ удаагийн сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн хороог байгуулахдаа гол төлөв төрийн албан хаагчдыг оролцуулахаар болсон байна. Нам бус төлөөлөлд аль нэгэн намд элсч байгаагүй хүмүүс орж буй.

П.Ариун

Дугаар 063,064/642,643/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

СЕХ Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн хороог зарлалаа

Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд Сонгуулийн ерөнхий хороо нутаг дэвсгэрийн хороог санал хураах өдрөөс 55-аас доошгүй хоногийн өмнө дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулна гэсний дагуу ийнхүү хуулийнхаа хугацаанд зарлаж байгаа юм. Сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга нэг намын төлөөллийг оруулахгүй, нэр дэвшиж байгаа намуудын төлөөллийг давамгайлан оруулахгүй байх, улс төрийн албан тушаалтанг оруулахгүй байх гэсэн хуулийн заалтыг баримтлан ажилласан гэдгээ СЕХ-ны дарга Н.Лувсанжав хэллээ.

Мөн тэрээр Ерөнхийлөгчийн сонгуульд намууд хамтарч оролцохоор бол тус намын төлөөллүүдийг нэг нам гэж үзнэ гэсэн хуулийн заалт байдаг. Энэ удаагийн Ерөнхийлөгчийн сонгууль 22 нутаг дэвсгэрийн хороотой нийт 216 хүн ажиллах аж. Нутаг дэвсгэрийн хорооны бүрэлдэхүүнээр сонгогдсон хүмүүсийг боловсролын төвшнөөр нь авч үзвэл 94.4 хувь нь дээд, 4.63 хувь нь тусгай дунд, хоёр хүн буюу 0.02 хувь нь бүрэн дунд боловсролтой байгаа юм. МАХН-ын гишүүнээс татгалзсан 87, АН-ын гишүүнээс татгалзсан 87, ИЗН-аас 20, МНН-аас хоёр, нам бус төлөөлөл болох 20 хүн сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн бүрэлдэхүүнд ажиллахаар болжээ. Энэ удаагийн сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн хороог байгуулахдаа гол төлөв төрийн албан хаагчдыг оролцуулахаар болсон байна. Нам бус төлөөлөлд аль нэгэн намд элсч байгаагүй хүмүүс орж буй.

П.Ариун

Дугаар 063,064/642,643/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button