Сонгогч танаа

ажлын өдөр байх бөгөөд санал авах өдөр нийтээр амарна.

• Сонгогчийн саналыг санал авах өдөр 07.00 – 20.00 цагт санал авах байранд авна.

• Сонгогчдын нэрийн жагсаалт

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг улсын хэмжээнд хариуцан үйлдэж, www.burtgel.mn цахим хуудсанд байрлуулсан тул иргэн Та уг цахим хуудсанд хандан өөрийн мэдээллийг үнэн зөв бүртгэгдсэн эсэхийг шалгаарай.

Сонгогч сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ санал авах өдрөөс 10-аас доошгүй хоногийн өмнө шалгасан байх шаардлагатай.

Санал авах өдөр сонгогчдын нэрийн жагсаалтад аливаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.

Сонгогчийг зөвхөн сонгуулийн нэг хэсэгт сонгогчдын нэг нэрийн жагсаалтад бүртгэнэ.

• Сонгогчийн бүртгэлийн талаарх гомдол

Сонгогчийн өөрийн болон гэр бүлийн гишүүний нэр сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдээгүй буюу буруу бүртгэгдсэн бол энэ тухай гомдлоо улсын бүртгэлийн холбогдох байгууллагад санал авах өдрөөс 10-аас доошгүй хоногийн өмнө бичгээр гаргана. Үүнээс хойш сонгогч сонгогчийн нэрийн жагсаалттай холбоотой гомдол гаргахгүй.

• Иргэдийн шилжилт хөдөлгөөн.

Иргэдийн засаг захиргааны шилжилт хөдөлгөөнийг сонгууль товлон зарласан өдрөөс эхлэн санал хураалт дуустал улсын хэмжээгээр түр зогсооно.

• Сонгогч шилжих

Сонгогч санал авах өдрөөс 30 хоногийн өмнө шилжих бол албан ажил, эрүүл мэндийн зэрэг үндэслэл бүхий хүсэлтээ байнга оршин суугаа газрын харьяа хэсгийн хороонд бичгээр гаргах бөгөөд хэсгийн хороо энэ тухай улсын бүртгэлийн холбогдох байгууллагад мэдэгдэнэ.

Сонгогчийн шилжилтийг санал авах өдрөөс 30 хоногийн өмнө зогсоох бөгөөд хэсгийн хороо санал авах өдрөөс 30 хоногийн дотор сонгогчийн шилжилтийг бүртгэхийг хориглоно.

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО

www.gec.goү.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сонгогч танаа

ажлын өдөр байх бөгөөд санал авах өдөр нийтээр амарна.

• Сонгогчийн саналыг санал авах өдөр 07.00 – 20.00 цагт санал авах байранд авна.

• Сонгогчдын нэрийн жагсаалт

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг улсын хэмжээнд хариуцан үйлдэж, www.burtgel.mn цахим хуудсанд байрлуулсан тул иргэн Та уг цахим хуудсанд хандан өөрийн мэдээллийг үнэн зөв бүртгэгдсэн эсэхийг шалгаарай.

Сонгогч сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ санал авах өдрөөс 10-аас доошгүй хоногийн өмнө шалгасан байх шаардлагатай.

Санал авах өдөр сонгогчдын нэрийн жагсаалтад аливаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.

Сонгогчийг зөвхөн сонгуулийн нэг хэсэгт сонгогчдын нэг нэрийн жагсаалтад бүртгэнэ.

• Сонгогчийн бүртгэлийн талаарх гомдол

Сонгогчийн өөрийн болон гэр бүлийн гишүүний нэр сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдээгүй буюу буруу бүртгэгдсэн бол энэ тухай гомдлоо улсын бүртгэлийн холбогдох байгууллагад санал авах өдрөөс 10-аас доошгүй хоногийн өмнө бичгээр гаргана. Үүнээс хойш сонгогч сонгогчийн нэрийн жагсаалттай холбоотой гомдол гаргахгүй.

• Иргэдийн шилжилт хөдөлгөөн.

Иргэдийн засаг захиргааны шилжилт хөдөлгөөнийг сонгууль товлон зарласан өдрөөс эхлэн санал хураалт дуустал улсын хэмжээгээр түр зогсооно.

• Сонгогч шилжих

Сонгогч санал авах өдрөөс 30 хоногийн өмнө шилжих бол албан ажил, эрүүл мэндийн зэрэг үндэслэл бүхий хүсэлтээ байнга оршин суугаа газрын харьяа хэсгийн хороонд бичгээр гаргах бөгөөд хэсгийн хороо энэ тухай улсын бүртгэлийн холбогдох байгууллагад мэдэгдэнэ.

Сонгогчийн шилжилтийг санал авах өдрөөс 30 хоногийн өмнө зогсоох бөгөөд хэсгийн хороо санал авах өдрөөс 30 хоногийн дотор сонгогчийн шилжилтийг бүртгэхийг хориглоно.

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО

www.gec.goү.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сонгогч танаа

ажлын өдөр байх бөгөөд санал авах өдөр нийтээр амарна.

• Сонгогчийн саналыг санал авах өдөр 07.00 – 20.00 цагт санал авах байранд авна.

• Сонгогчдын нэрийн жагсаалт

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг улсын хэмжээнд хариуцан үйлдэж, www.burtgel.mn цахим хуудсанд байрлуулсан тул иргэн Та уг цахим хуудсанд хандан өөрийн мэдээллийг үнэн зөв бүртгэгдсэн эсэхийг шалгаарай.

Сонгогч сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ санал авах өдрөөс 10-аас доошгүй хоногийн өмнө шалгасан байх шаардлагатай.

Санал авах өдөр сонгогчдын нэрийн жагсаалтад аливаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.

Сонгогчийг зөвхөн сонгуулийн нэг хэсэгт сонгогчдын нэг нэрийн жагсаалтад бүртгэнэ.

• Сонгогчийн бүртгэлийн талаарх гомдол

Сонгогчийн өөрийн болон гэр бүлийн гишүүний нэр сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдээгүй буюу буруу бүртгэгдсэн бол энэ тухай гомдлоо улсын бүртгэлийн холбогдох байгууллагад санал авах өдрөөс 10-аас доошгүй хоногийн өмнө бичгээр гаргана. Үүнээс хойш сонгогч сонгогчийн нэрийн жагсаалттай холбоотой гомдол гаргахгүй.

• Иргэдийн шилжилт хөдөлгөөн.

Иргэдийн засаг захиргааны шилжилт хөдөлгөөнийг сонгууль товлон зарласан өдрөөс эхлэн санал хураалт дуустал улсын хэмжээгээр түр зогсооно.

• Сонгогч шилжих

Сонгогч санал авах өдрөөс 30 хоногийн өмнө шилжих бол албан ажил, эрүүл мэндийн зэрэг үндэслэл бүхий хүсэлтээ байнга оршин суугаа газрын харьяа хэсгийн хороонд бичгээр гаргах бөгөөд хэсгийн хороо энэ тухай улсын бүртгэлийн холбогдох байгууллагад мэдэгдэнэ.

Сонгогчийн шилжилтийг санал авах өдрөөс 30 хоногийн өмнө зогсоох бөгөөд хэсгийн хороо санал авах өдрөөс 30 хоногийн дотор сонгогчийн шилжилтийг бүртгэхийг хориглоно.

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО

www.gec.goү.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button