Гурав ба түүнээс дээш ихэр бол хүүхэд тус бүрт таван сая төгрөг олгоно

протез, ортопед болон тус­гай хэрэгслийн жишиг үнийн жагсаалтыг өөрчилж, долоо­дугаар сарын нэгнээс дагаж мөрдөхөөр болжээ.

Үүнд

-Байнгын асаргаа шаард­лагатай 16 хүртэлх насны хүүхдэд сард нэг удаа олгох мөнгөн тэтгэмж, байнгын асаргаа шаардлагатай 16 ба түүнээс дээш насны иргэнд улиралд нэг удаа олгох мөнгөн тэтгэмжийг тус бүр 60 мянган төгрөг.

-Гурав ба түүнээс дээш тооны 14 хүртэлх насны хүүхэдтэй, өрх толгойлсон эх /эцэг/-т жилд нэг удаа 120 мянган төгрөг

-Ихэр хүүхэд төрүүлж, эсэн мэнд өсгөж байгаа өрх, иргэнд олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлж, дөрөв хүртэл насны хоёр ихэр бол хүүхэд бүрт нэг сая, гурав ба түүнээс дээш ихэр бол хүүхэд тус бүрт таван сая төгрөг

-Гэнэтийн аюул, осол, урьдчилан төсөөлөх боломж­гүй бусад шалт­гаанаар гэр оронгүй, гэр орон нь цаашид амьдрах боломжгүй болсон, амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан өрх, хорих ангиас суллагдсан гэр оронгүй иргэн, тэнэмэл өрх, иргэн, 18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэнд гэр авахад нь зориулж нэг удаа олгох мөнгөн тэтгэмжийг 1.5 сая төгрөг

-Төрөлхийн болон удамшлын эмгэг, сэтгэц мэдрэлийн өвчтэй эсвэл хөгж­лийн бэрхшээлтэй ир­гэнд үзүүлэх орон сууцны хөлс болон түлшний үнийн хөнгөлөлтөд жилд нэг удаа олгох мөнгөн тусламжийн хэмжээг 200 мянган төгрөг

-Ахмад дайчин, дайнд оролцож яваад амь үрэгдсэн иргэний эхнэр /нөхөр/-т сар бүр олгох мөнгөн тусламжийн хэмжээг 200 мянган төгрөг

-Төрийн шагналт, тө­рийн соёрхолт, түүнээс Улсын ударник, Хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэнд сар бүр олгох мөнгөн тусламжийн хэмжээг 150 мянган төгрөг.

-Насанд хүрсэн, бүрэн хараагүй иргэний харилцаа, холбооны зардалд сар бүр үзүүлэх хөнгөлөлтийн хэмжээг 20 мянган төгрөг.

-Нийслэл хот, суурин газарт нийтийн тээврийн хэрэгслээр хөгжлийн бэрх­шээлтэй хүүхдийг бүх шатны сургалтын бай­гууллагад хүргэж өгч, авдаг асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч нэг хүнд олгох унааны зардлын хөнгөлөлтийн хэмжээг жилд нэг удаа 200 мянган төгрөг байхаар тогтоосон байна.

Тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлтийн хэмжээ, протез, ортопед болон тусгай хэрэгслийн жишиг үнийг амьжиргааны өртгийн өөрчлөлт, үнийн өсөлтийг харгалзан өөрчилж байхаар Засгийн газрын хуралдаанаас шийдвэрлэсэн байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гурав ба түүнээс дээш ихэр бол хүүхэд тус бүрт таван сая төгрөг олгоно

протез, ортопед болон тус­гай хэрэгслийн жишиг үнийн жагсаалтыг өөрчилж, долоо­дугаар сарын нэгнээс дагаж мөрдөхөөр болжээ.

Үүнд

-Байнгын асаргаа шаард­лагатай 16 хүртэлх насны хүүхдэд сард нэг удаа олгох мөнгөн тэтгэмж, байнгын асаргаа шаардлагатай 16 ба түүнээс дээш насны иргэнд улиралд нэг удаа олгох мөнгөн тэтгэмжийг тус бүр 60 мянган төгрөг.

-Гурав ба түүнээс дээш тооны 14 хүртэлх насны хүүхэдтэй, өрх толгойлсон эх /эцэг/-т жилд нэг удаа 120 мянган төгрөг

-Ихэр хүүхэд төрүүлж, эсэн мэнд өсгөж байгаа өрх, иргэнд олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлж, дөрөв хүртэл насны хоёр ихэр бол хүүхэд бүрт нэг сая, гурав ба түүнээс дээш ихэр бол хүүхэд тус бүрт таван сая төгрөг

-Гэнэтийн аюул, осол, урьдчилан төсөөлөх боломж­гүй бусад шалт­гаанаар гэр оронгүй, гэр орон нь цаашид амьдрах боломжгүй болсон, амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан өрх, хорих ангиас суллагдсан гэр оронгүй иргэн, тэнэмэл өрх, иргэн, 18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэнд гэр авахад нь зориулж нэг удаа олгох мөнгөн тэтгэмжийг 1.5 сая төгрөг

-Төрөлхийн болон удамшлын эмгэг, сэтгэц мэдрэлийн өвчтэй эсвэл хөгж­лийн бэрхшээлтэй ир­гэнд үзүүлэх орон сууцны хөлс болон түлшний үнийн хөнгөлөлтөд жилд нэг удаа олгох мөнгөн тусламжийн хэмжээг 200 мянган төгрөг

-Ахмад дайчин, дайнд оролцож яваад амь үрэгдсэн иргэний эхнэр /нөхөр/-т сар бүр олгох мөнгөн тусламжийн хэмжээг 200 мянган төгрөг

-Төрийн шагналт, тө­рийн соёрхолт, түүнээс Улсын ударник, Хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэнд сар бүр олгох мөнгөн тусламжийн хэмжээг 150 мянган төгрөг.

-Насанд хүрсэн, бүрэн хараагүй иргэний харилцаа, холбооны зардалд сар бүр үзүүлэх хөнгөлөлтийн хэмжээг 20 мянган төгрөг.

-Нийслэл хот, суурин газарт нийтийн тээврийн хэрэгслээр хөгжлийн бэрх­шээлтэй хүүхдийг бүх шатны сургалтын бай­гууллагад хүргэж өгч, авдаг асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч нэг хүнд олгох унааны зардлын хөнгөлөлтийн хэмжээг жилд нэг удаа 200 мянган төгрөг байхаар тогтоосон байна.

Тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлтийн хэмжээ, протез, ортопед болон тусгай хэрэгслийн жишиг үнийг амьжиргааны өртгийн өөрчлөлт, үнийн өсөлтийг харгалзан өөрчилж байхаар Засгийн газрын хуралдаанаас шийдвэрлэсэн байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гурав ба түүнээс дээш ихэр бол хүүхэд тус бүрт таван сая төгрөг олгоно

протез, ортопед болон тус­гай хэрэгслийн жишиг үнийн жагсаалтыг өөрчилж, долоо­дугаар сарын нэгнээс дагаж мөрдөхөөр болжээ.

Үүнд

-Байнгын асаргаа шаард­лагатай 16 хүртэлх насны хүүхдэд сард нэг удаа олгох мөнгөн тэтгэмж, байнгын асаргаа шаардлагатай 16 ба түүнээс дээш насны иргэнд улиралд нэг удаа олгох мөнгөн тэтгэмжийг тус бүр 60 мянган төгрөг.

-Гурав ба түүнээс дээш тооны 14 хүртэлх насны хүүхэдтэй, өрх толгойлсон эх /эцэг/-т жилд нэг удаа 120 мянган төгрөг

-Ихэр хүүхэд төрүүлж, эсэн мэнд өсгөж байгаа өрх, иргэнд олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлж, дөрөв хүртэл насны хоёр ихэр бол хүүхэд бүрт нэг сая, гурав ба түүнээс дээш ихэр бол хүүхэд тус бүрт таван сая төгрөг

-Гэнэтийн аюул, осол, урьдчилан төсөөлөх боломж­гүй бусад шалт­гаанаар гэр оронгүй, гэр орон нь цаашид амьдрах боломжгүй болсон, амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан өрх, хорих ангиас суллагдсан гэр оронгүй иргэн, тэнэмэл өрх, иргэн, 18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэнд гэр авахад нь зориулж нэг удаа олгох мөнгөн тэтгэмжийг 1.5 сая төгрөг

-Төрөлхийн болон удамшлын эмгэг, сэтгэц мэдрэлийн өвчтэй эсвэл хөгж­лийн бэрхшээлтэй ир­гэнд үзүүлэх орон сууцны хөлс болон түлшний үнийн хөнгөлөлтөд жилд нэг удаа олгох мөнгөн тусламжийн хэмжээг 200 мянган төгрөг

-Ахмад дайчин, дайнд оролцож яваад амь үрэгдсэн иргэний эхнэр /нөхөр/-т сар бүр олгох мөнгөн тусламжийн хэмжээг 200 мянган төгрөг

-Төрийн шагналт, тө­рийн соёрхолт, түүнээс Улсын ударник, Хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэнд сар бүр олгох мөнгөн тусламжийн хэмжээг 150 мянган төгрөг.

-Насанд хүрсэн, бүрэн хараагүй иргэний харилцаа, холбооны зардалд сар бүр үзүүлэх хөнгөлөлтийн хэмжээг 20 мянган төгрөг.

-Нийслэл хот, суурин газарт нийтийн тээврийн хэрэгслээр хөгжлийн бэрх­шээлтэй хүүхдийг бүх шатны сургалтын бай­гууллагад хүргэж өгч, авдаг асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч нэг хүнд олгох унааны зардлын хөнгөлөлтийн хэмжээг жилд нэг удаа 200 мянган төгрөг байхаар тогтоосон байна.

Тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлтийн хэмжээ, протез, ортопед болон тусгай хэрэгслийн жишиг үнийг амьжиргааны өртгийн өөрчлөлт, үнийн өсөлтийг харгалзан өөрчилж байхаар Засгийн газрын хуралдаанаас шийдвэрлэсэн байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button