Уриалга

Сум хөгжүүлэх сан, Малжуулах сан-ийн хөрөнгө нь эргэн төлөгдөх хөнгөлттэй нөхцөлөөр зайлшгүй хэрэгцээ, шаардлагатай малчид, иргэдэд хуульд заасан журмын дагуу олгох ёстой.

Гэтэл, Монгол Ардын Намаас томилогдсон Засаг дарга нар /тухайлбал, Өвөрхангай аймгийн 17 суманд/ төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх энэ ажлын зорилго, агуулгыг өөрчлөн хэт талыг барьж ялгавартай хандах байдлаар иргэдэд зээл олгох, амлах ажиллагааг хийж байна гэсэн мэдээлэл орон нутгаас манай намд удаа дараа ирж байна.

Энэ нь УИХ-ын сонгуулийн сурталчилгаа эхэлсэн чухал цаг үед Төсвийн хөрөнгөнөөс иргэдэд хуульд заасан журмын дагуу олгогдох хөнгөлттэй зээлийг олгох үйл ажиллагааг Монгол Ардын Намд сонгогчдын саналыг татах зорилгоор сонгуулийн сурталчилгаанд илт ашигласан, төрийн өмчийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалтын чанартай ажил үйлчилгээ явуулсан, улсын төсвийн хөрөнгө олгох амлалтыг амаар болон өөр хэлбэрээр сонгогчдын дунд түгээн дэлгэрүүлэх тухай УИХ-ын Сонгуулийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.18.3, 35.18.17-ын заалтууд ноцтой зөрчигдөхөд хүргэж болзошгүй байна.

Иймд, Төрийн хөрөнгөөр ажил үйлчилгээ явуулсантай уялдах хууль зөрчиж болзошгүй энэ үйлдлээ зогсоож УИХ-ын Сонгуулийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл, 23 дугаар зүйлийн 23.3-ыг баримтлан хууль дээдэлж, шударга ёсыг сахин сонгуулийн үйл ажиллагаанд оролцохыг уриалж байна.

Та бүхэн бидний уриалгад анхааралтай хандан хууль зөрчсөн үйл ажиллагаагаа зогсооно гэдэгт найдаж байна.

УИХ-ын сонгуулийн тухай холбогдох заалтыг зөрчсөн дээрх үйл ажиллагааг яаралтай зогсоох арга хэмжээ авахгүй бол мөн хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.35-д заасан хариуцлага тооцуулах тухай гомдлыг Сонгуулийн ерөнхий хороонд гаргах болно

ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Д.ЭРДЭНЭБАТ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Уриалга

Сум хөгжүүлэх сан, Малжуулах сан-ийн хөрөнгө нь эргэн төлөгдөх хөнгөлттэй нөхцөлөөр зайлшгүй хэрэгцээ, шаардлагатай малчид, иргэдэд хуульд заасан журмын дагуу олгох ёстой.

Гэтэл, Монгол Ардын Намаас томилогдсон Засаг дарга нар /тухайлбал, Өвөрхангай аймгийн 17 суманд/ төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх энэ ажлын зорилго, агуулгыг өөрчлөн хэт талыг барьж ялгавартай хандах байдлаар иргэдэд зээл олгох, амлах ажиллагааг хийж байна гэсэн мэдээлэл орон нутгаас манай намд удаа дараа ирж байна.

Энэ нь УИХ-ын сонгуулийн сурталчилгаа эхэлсэн чухал цаг үед Төсвийн хөрөнгөнөөс иргэдэд хуульд заасан журмын дагуу олгогдох хөнгөлттэй зээлийг олгох үйл ажиллагааг Монгол Ардын Намд сонгогчдын саналыг татах зорилгоор сонгуулийн сурталчилгаанд илт ашигласан, төрийн өмчийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалтын чанартай ажил үйлчилгээ явуулсан, улсын төсвийн хөрөнгө олгох амлалтыг амаар болон өөр хэлбэрээр сонгогчдын дунд түгээн дэлгэрүүлэх тухай УИХ-ын Сонгуулийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.18.3, 35.18.17-ын заалтууд ноцтой зөрчигдөхөд хүргэж болзошгүй байна.

Иймд, Төрийн хөрөнгөөр ажил үйлчилгээ явуулсантай уялдах хууль зөрчиж болзошгүй энэ үйлдлээ зогсоож УИХ-ын Сонгуулийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл, 23 дугаар зүйлийн 23.3-ыг баримтлан хууль дээдэлж, шударга ёсыг сахин сонгуулийн үйл ажиллагаанд оролцохыг уриалж байна.

Та бүхэн бидний уриалгад анхааралтай хандан хууль зөрчсөн үйл ажиллагаагаа зогсооно гэдэгт найдаж байна.

УИХ-ын сонгуулийн тухай холбогдох заалтыг зөрчсөн дээрх үйл ажиллагааг яаралтай зогсоох арга хэмжээ авахгүй бол мөн хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.35-д заасан хариуцлага тооцуулах тухай гомдлыг Сонгуулийн ерөнхий хороонд гаргах болно

ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Д.ЭРДЭНЭБАТ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button