Цэцэрлэгийн багш нар хууль бусаар мөнгө хураалаа

яв­цад нийслэлийн Сүх­баа­тар дүүр­гийн 160 ду­гаар цэцэрлэг зарим эцэг эхээс бэлэн мөнгө хураан авч байгааг шалгаж өгөх хүсэлт иржээ. Гэтэл Боловсролын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.7-т заасны дагуу хуульд заагаагүй төлбөр хураамж авсан болох нь тогтоогдсон байна. Тиймээс хураасан мөнгийг энэ оны дө­рөвдүгээр сарын 5-ны до­тор буцаан олгох шийдвэр гаргасан аж.

Уг шийдвэрийн дагуу тус цэцэрлэгийн удирдлага хууль бусаар хураан авсан бэлэн мөнгийг эцэг эхчүүдэд буцаан олгож, цаашид хууль бус төлбөр хураамж авахгүй байхыг нийт багш нарт үүрэг болгосон байна.

Тус цэцэрлэгийн эцэг эхийн зөвлөлийн хурлаас бүл­­гүүдийг камержуулах санаачлага гаргаж, нийт 320 хүүхдээс 226 нь дэмж­сэн санал гаргаснаас 97 хүүх­дийн ар гэр бэлнээр 2.788.000 төгрөгийг эцэг эхийн зөвлөлд хураалгасан аж.

Цаашид эцэг эх, асран хам­гаалагчдаас хуульд заа­гаагүй төлбөр хураамж авахгүй байх, байгуул­ла­гынхаа үйл ажиллагаанд до­тоод хяналт шалгалтаа сайж­руулахыг Мэргэжлийн хяналтын бай­­гууллагаас нийт цэцэр­лэгийн удирд­лагуудад зөв­лөж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цэцэрлэгийн багш нар хууль бусаар мөнгө хураалаа

яв­цад нийслэлийн Сүх­баа­тар дүүр­гийн 160 ду­гаар цэцэрлэг зарим эцэг эхээс бэлэн мөнгө хураан авч байгааг шалгаж өгөх хүсэлт иржээ. Гэтэл Боловсролын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.7-т заасны дагуу хуульд заагаагүй төлбөр хураамж авсан болох нь тогтоогдсон байна. Тиймээс хураасан мөнгийг энэ оны дө­рөвдүгээр сарын 5-ны до­тор буцаан олгох шийдвэр гаргасан аж.

Уг шийдвэрийн дагуу тус цэцэрлэгийн удирдлага хууль бусаар хураан авсан бэлэн мөнгийг эцэг эхчүүдэд буцаан олгож, цаашид хууль бус төлбөр хураамж авахгүй байхыг нийт багш нарт үүрэг болгосон байна.

Тус цэцэрлэгийн эцэг эхийн зөвлөлийн хурлаас бүл­­гүүдийг камержуулах санаачлага гаргаж, нийт 320 хүүхдээс 226 нь дэмж­сэн санал гаргаснаас 97 хүүх­дийн ар гэр бэлнээр 2.788.000 төгрөгийг эцэг эхийн зөвлөлд хураалгасан аж.

Цаашид эцэг эх, асран хам­гаалагчдаас хуульд заа­гаагүй төлбөр хураамж авахгүй байх, байгуул­ла­гынхаа үйл ажиллагаанд до­тоод хяналт шалгалтаа сайж­руулахыг Мэргэжлийн хяналтын бай­­гууллагаас нийт цэцэр­лэгийн удирд­лагуудад зөв­лөж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цэцэрлэгийн багш нар хууль бусаар мөнгө хураалаа

яв­цад нийслэлийн Сүх­баа­тар дүүр­гийн 160 ду­гаар цэцэрлэг зарим эцэг эхээс бэлэн мөнгө хураан авч байгааг шалгаж өгөх хүсэлт иржээ. Гэтэл Боловсролын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.7-т заасны дагуу хуульд заагаагүй төлбөр хураамж авсан болох нь тогтоогдсон байна. Тиймээс хураасан мөнгийг энэ оны дө­рөвдүгээр сарын 5-ны до­тор буцаан олгох шийдвэр гаргасан аж.

Уг шийдвэрийн дагуу тус цэцэрлэгийн удирдлага хууль бусаар хураан авсан бэлэн мөнгийг эцэг эхчүүдэд буцаан олгож, цаашид хууль бус төлбөр хураамж авахгүй байхыг нийт багш нарт үүрэг болгосон байна.

Тус цэцэрлэгийн эцэг эхийн зөвлөлийн хурлаас бүл­­гүүдийг камержуулах санаачлага гаргаж, нийт 320 хүүхдээс 226 нь дэмж­сэн санал гаргаснаас 97 хүүх­дийн ар гэр бэлнээр 2.788.000 төгрөгийг эцэг эхийн зөвлөлд хураалгасан аж.

Цаашид эцэг эх, асран хам­гаалагчдаас хуульд заа­гаагүй төлбөр хураамж авахгүй байх, байгуул­ла­гынхаа үйл ажиллагаанд до­тоод хяналт шалгалтаа сайж­руулахыг Мэргэжлийн хяналтын бай­­гууллагаас нийт цэцэр­лэгийн удирд­лагуудад зөв­лөж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button