Монгол Улс үхрийн цээж өвчингүй болохыг олон улсын лаборатори баталгаажуулжээ

Монгол Улсыг үхрийн цээж өвчнөөс эрүүл, халдваргүй болохыг олон улсад баталгаажуулжээ. Үхрийн цээж өвчин нь Дэлхийн Мал Амьтны Эрүүл Мэндийн Байгууллага (ДМАЭМБ)-аас зарласан олон улсын худалдааны хорио цээрт өвчин юм.

Монгол Улсыг үхрийн цээж өвчнөөс эрүүл улсаар баталгаажуулах хүсэлт, холбогдох баримт, материалыг 2007, 2010 онд тус тус ДМАЭМБ-д хүргүүлж байсан. Гэхдээ дараах шалтгааны улмаас татгалзсан байна. Үүнд:

  • Мал эмнэлгийн тогтолцоо, хууль эрх зүйн орчин ойлгомжгүй, тодорхой бус
  • Монгол Улсад гарч байсан үхрийн цээж өвчний түүх, архивын баримт тодорхой бус
  • Үхрийн цээж өвчний тандалт тогтолцоог хэрэгжүүлээгүй
  • Үхрийн цээж өвчнийг оношлох лабораторийн шинжилгээг хийдэг ч эерэг урвалтайг баталгаажуулах шинжилгээнд хамруулаагүй
  • Мал төхөөрөх газруудад төхөөрөхийн өмнө болон дараах үзлэг тогтмол хийгддэг эсэх нь тодорхойгүй, мал төхөөрөх газруудаас үхрийн цээжний сэжигтэй сорьцын дамжуулалт, түүнд лабораторийн шинжилгээ хийгддэг эсэх нь тодорхойгүй

Манай улсад 2018 онд Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль мөрдөгдөж, Мал эмнэлгийн ерөнхий газрыг байгуулснаар баталгаажуулахыг дахин эхлүүлэхээр шийдвэрлэж, ажлын хэсэг байгуулан, үхрийн цээж өвчнөөр эрүүл, үүсгэгчийн халдвараас ангид улс болохыг баталгаажуулах тандалт, шинжилгээ (ийлдэс болон нян судлал, молекул биологийн шинжилгээ)-ний ажлыг Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын захиалгаар Мал эмнэлгийн хүрээлэнд хэрэгжүүлэн эрүүл статусыг баталгаажуулах өргөдөл, холбогдох тайлан, баримтыг 2021 оны наймдугаар сард ДМАЭМБ-д хүргүүлсэн.

Тандалт, шинжилгээний ажлыг 21 аймаг, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар болон сум, дүүргийн Мал эмнэлгийн тасаг, үйлчилгээний нэгжийн оролцоотойгоор гурван жилийн хугацаанд гүйцэтгэн, шинжилгээгээр эерэг гарсан ийлдэс, илрүүлсэн микоплазм төст өсгөврийн сорьцыг үхрийн цээж өвчний олон улсын лавлах лабораторид (CIRAD, FRANCE)-д илгээн холбогдох шинжилгээг хийлгэхэд энэхүү өвчний хамааралгүй болохыг баталгаажуулсан хариуг ирүүлжээ.

 

Эх сурвалж: Мал Эмнэлгийн Ерөнхий Газар

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button